Zastupitelstvo

Zápis ze 42. zasedání ZO Borek

19.3.2018

Zápis ze 42. zasedání Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání:  19.3.2018 od 19:00 hodin 
Přítomni:  Novák, Heteša, Horejš, Klečka, Fučík, Mika, Čermák, Kadlčíková,Kojan                               Omluveni: Bíca,Průdek

Zapisovatel: Novák
Ověřovatelé: Fučík, Čermák


Starosta obce konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 41. zasedání ZO Borek ze dne 26.2.2018

 

Program zasedání zastupitelstva:

1/  Rozpočtové opatření č. 6/2018

2/   Prominutí pohledávky                                                                                                                      3/   Zpráva hodnotící komise k akci : „Místní komunikace Borek ul.Dlouhá I. – III. etapa“                                                                                                                                                                                                                                                         
4/   Zpráva hodnotící komise k akci : „Pořízení veřejného rozhlasu v obci Borek“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5/   Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci : „Rekonstrukce VH v obci Borek“   a souhlas s podáním  žádosti  o podporu                                                                                                                                                                 6/   Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci : „Oprava zpevněných ploch u tělocvičny a garáží v ul. Družstevní v obci Borek“
7/   Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci : „Oprava bývalé autobusové točny v obci Borek“                                                                                                                                                                       8/   Prodej části pozemku p.č. 39/30 a 39/1 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic                                                                                                                                
9/   Různé                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                      Hlasování:           9         pro /           0        proti  /           0      zdržel se hlasování

 

Bod 1/ Rozpočtové opatření č. 6/2018                                                                                                            Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům obce předán společně s pozvánkou na dnešní zasedání zastupitelstva obce. Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s přijatým rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo obce Borek vzalo rozpočtové opatření na vědomí. Rozpočtové opatření je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

Bod 2/  Prominutí pohledávky                                                                                                                       Jedná se o pohledávku za místním poplatkem za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů. Pohledávka vznikla vždy za stejnou rodinu ( již nežije v naší obci) – matka samoživitelka a dvě děti. Celková hodnota pohledávky je 5.100,- Kč. Přes veškerou snahu nebylo možné s těmito dlužníky dohodnout splátkový kalendář a soudní vymáhání pohledávky by bylo pro obec nákladnější než je celková výše dluhu. Na minulém zasedání ZO bylo dohodnuto, že se obec Borek pokusí tuto pohledávku odprodat. Zastupitel pan Průdek oslovil tři subjekty, které se zabývají odkupem pohledávek a byl vždy odmítnut s tím, že o tento druh pohledávek není zájem. Z těchto důvodů navrhl předseda finančního výboru prominutí pohledávky.

Usnesení č. 216/2018                                                                                                                            Zastupitelstvo obce Borek se vzdává práva a promíjí pohledávku zaevidovanou na účtu 3150017 ve výši 5.100,- Kč ke dni 19.3.2018


Hlasování:         8       pro   /            1       proti  /           0      zdržel se hlasování

 

Bod 3/ Zpráva hodnotící komise k akci : „Místní komunikace Borek ul.Dlouhá I. – III. etapa“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Hodnotící  komise se sešla v pondělí  19.3.2018 v 17:30 hodin na OÚ Borek ve složení: Novák, Fučík, Klečka, Horejš, Mika  
Nabídku předložily firmy: SWIETELSKY- stavební s.r.o., AKORD obchodní a stavební společnost s r.o., EUROVIA a.s., EDIKT a.s.
Dodané nabídky byly předloženy v řádném termínu. Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy AKORD obchodní a stavební společnost s r.o. s cenou za dílo 3.533.171,-Kč bez DPH. Firma STRABAG a.s. se omluvila, že
nabídku nepředložila.


Usnesení č. 217/2018
Zastupitelstvo obce Borek projednalo zprávu hodnotící komise a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s firmou AKORD obchodní a stavební společnost s r.o. s cenou za dílo 3.533.171,-Kč bez DPH na akci: „Místní komunikace Borek ul. Dlouhá I. – III. etapa“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Hlasování:          9       pro   /            0       proti  /            0     zdržel se hlasováníBod 4/ Zpráva hodnotící komise k akci : „Pořízení veřejného rozhlasu v obci Borek“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Hodnotící  komise se sešla v pondělí 19.3.2018 v 18:00 hodin na OÚ Borek ve složení: Novák, Fučík, Klečka, Horejš, Mika
Nabídku předložily firmy:
SOVT-RADIO spol. s r.o , TEWIKO Systems s.r.o., Echoton CZ s.r.o.  Dodané nabídky byly předloženy v řádném termínu. Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy SOVT-RADIO spol. s r.o. s cenou za dílo 426.110,- Kč bez DPH. Firma Echoton CZ s.r.o. byla z hodnocení vyřazena, kvůli nesplnění profesních kvalifikačních předpokladů.

 

Usnesení č. 218/2018
Zastupitelstvo obce Borek projednalo zprávu hodnotící komise a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s firmou SOVT-RADIO spol. s r.o.
s cenou za dílo 426.110,- Kč bez DPH na akci: „Pořízení veřejného rozhlasu v obci Borek“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Hlasování:           8         pro   /         0          proti  /         1      zdržel se hlasování

                                                                                                                                                                

Bod 5/  Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci : „Rekonstrukce VH v obci Borek“ a souhlas s podáním žádosti o podporu                                                                                                                                                                   
Předmětem této zakázky je pořízení rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Borek v ul. Pod Vodárnou                                                                                                                                                              Předpokládaná hodnota díla je 1.400.000,- Kč bez DPH
Hodnotící kriterium bude: výše nabídkové ceny bez DPH a reference
Předpokládané zahájení prací:  duben 2018
Předpokládané ukončení prací:  srpen 2018
Osloveny budou firmy: JM DEMICAR s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., Stavitelství Matourek s.r.o., ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. , Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.
Hodnotící komise bude ve složení: Novák, Čermák, Fučík, Horejš, Mika
Hodnotící komise bude zároveň plnit funkci komise pro otvírání obálek . Ostatní členové ZO budou náhradníci do hodnotící komise.


Usnesení č. 219/2018
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Rekonstrukce VH v obci Borek“ Členové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Členové hodnotící komise budou: Novák, Čermák, Fučík, Horejš, Mika. Dále ZO souhlasí s podáním žádosti o podporu v rámci podprogramu 113D531 a zajistí dofinancování spoluúčasti a nezpůsobilých výdajů projektu.


Hlasování:           9     pro   /             0      proti  /              0   zdržel se hlasování

 

Bod 6/  Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci : „Oprava zpevněných ploch u tělocvičny a garáží v ul. Družstevní v obci Borek“
Předmětem této zakázky je oprava zpevněných ploch včetně odvodnění u tělocvičny a garáží v ul. Družstevní v obci Borek                                                                                                                                                              Předpokládaná hodnota díla je 1.150.000,- Kč bez DPH
Hodnotící kriterium bude: výše nabídkové ceny bez DPH a reference
Předpokládané zahájení prací:  duben 2018
Předpokládané ukončení prací:  srpen 2018
Osloveny budou firmy: SWIETELSKY stavební s.r.o., AKORD obchodní a stavební společnost, Jiří JOKL – Budějovické dopravní stavby, Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o., STRABAG a.s.
Hodnotící komise bude ve složení: Novák, Čermák, Fučík, Horejš, Mika  
Hodnotící komise bude zároveň plnit funkci komise pro otvírání obálek . Ostatní členové ZO budou náhradníci do hodnotící komise.


Usnesení č. 220/2018
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Oprava zpevněných ploch u tělocvičny a garáží v ul. Družstevní v obci Borek“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Členové hodnotící komise budou: Novák, Čermák, Fučík, Horejš, Mika


Hlasování:           9     pro   /                0   proti  /             0    zdržel se hlasováníBod 7/  Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci : „Oprava bývalé autobusové točny v obci Borek“                                                                                                                                                                                                            Předmětem této zakázky je kompletní oprava bývalé autobusové točny v obci Borek.                                                                                                                                                       Předpokládaná hodnota díla je 1.050.000,- Kč bez DPH
Hodnotící kriterium bude: výše nabídkové ceny bez DPH a reference
Předpokládané zahájení prací:  duben 2018
Předpokládané ukončení prací:  srpen 2018
Osloveny budou firmy: SWIETELSKY stavební s.r.o., AKORD obchodní a stavební společnost, EDIKT a.s.,
K - BUILDING CB, a.s., STRABAG a.s.
Hodnotící komise bude ve složení: Novák, Čermák, Fučík, Horejš, Mika  
Hodnotící komise bude zároveň plnit funkci komise pro otvírání obálek . Ostatní členové ZO budou náhradníci do hodnotící komise.


Usnesení č. 221/2018
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Oprava bývalé autobusové točny v obci Borek“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Členové hodnotící komise budou : Novák, Čermák, Fučík, Horejš, Mika


Hlasování:        9         pro   /         0          proti  /       0          zdržel se hlasování


                                                                                                                                                        

Bod 8/Prodej části pozemku p.č. 39/30 a 39/1 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic

Usnesení č. 222/2018                                                                                                                                V souladu se zveřejněným záměrem prodeje ze dne 4.9.2017 Zastupitelstvo obce Borek souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 39/30 a 39/1 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic pro výstavbu nové trafostanice. Výměra prodávané části pozemku je 20 m2. Cena za m2 je 1.000,- Kč. Kupující je firma E.ON Česká republika s.r.o. Cena za zpracování kupní smlouvy a veškeré ostatní poplatky a náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující strana.

Hlasování:          9       pro   /         0          proti  /         0        zdržel se hlasování

 
 

Bod 9/  Různé
                                                                                                                                              

 

Termín příštího zastupitelstva:  11.4.2018 od 19:00 hod                                                                                                                                      

Ověřovatelé:                      ………………………………………             ……………………………………………….


Starosta:                              ……………………………………….
Vyvěšeno – úřední deska:                 4.4.2018                Sejmuto:   ……………………….
Vyvěšeno – elektronicky:                  4.4.2018                Sejmuto:   ………………………. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ze-42-zasedani-zo-borek-19-3-2018-2-.docx 22.9 Kb