Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis ze 42. zasedání ZO Borek

19.3.2018

Zápis ze 42. zasedání Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání:  19.3.2018 od 19:00 hodin 
Přítomni:  Novák, Heteša, Horejš, Klečka, Fučík, Mika, Čermák, Kadlčíková,Kojan                               Omluveni: Bíca,Průdek

Zapisovatel: Novák
Ověřovatelé: Fučík, Čermák


Starosta obce konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 41. zasedání ZO Borek ze dne 26.2.2018

 

Program zasedání zastupitelstva:

1/  Rozpočtové opatření č. 6/2018

2/   Prominutí pohledávky                                                                                                                      3/   Zpráva hodnotící komise k akci : „Místní komunikace Borek ul.Dlouhá I. – III. etapa“                                                                                                                                                                                                                                                         
4/   Zpráva hodnotící komise k akci : „Pořízení veřejného rozhlasu v obci Borek“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5/   Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci : „Rekonstrukce VH v obci Borek“   a souhlas s podáním  žádosti  o podporu                                                                                                                                                                 6/   Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci : „Oprava zpevněných ploch u tělocvičny a garáží v ul. Družstevní v obci Borek“
7/   Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci : „Oprava bývalé autobusové točny v obci Borek“                                                                                                                                                                       8/   Prodej části pozemku p.č. 39/30 a 39/1 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic                                                                                                                                
9/   Různé                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                      Hlasování:           9         pro /           0        proti  /           0      zdržel se hlasování

 

Bod 1/ Rozpočtové opatření č. 6/2018                                                                                                            Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům obce předán společně s pozvánkou na dnešní zasedání zastupitelstva obce. Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s přijatým rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo obce Borek vzalo rozpočtové opatření na vědomí. Rozpočtové opatření je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

Bod 2/  Prominutí pohledávky                                                                                                                       Jedná se o pohledávku za místním poplatkem za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů. Pohledávka vznikla vždy za stejnou rodinu ( již nežije v naší obci) – matka samoživitelka a dvě děti. Celková hodnota pohledávky je 5.100,- Kč. Přes veškerou snahu nebylo možné s těmito dlužníky dohodnout splátkový kalendář a soudní vymáhání pohledávky by bylo pro obec nákladnější než je celková výše dluhu. Na minulém zasedání ZO bylo dohodnuto, že se obec Borek pokusí tuto pohledávku odprodat. Zastupitel pan Průdek oslovil tři subjekty, které se zabývají odkupem pohledávek a byl vždy odmítnut s tím, že o tento druh pohledávek není zájem. Z těchto důvodů navrhl předseda finančního výboru prominutí pohledávky.

Usnesení č. 216/2018                                                                                                                            Zastupitelstvo obce Borek se vzdává práva a promíjí pohledávku zaevidovanou na účtu 3150017 ve výši 5.100,- Kč ke dni 19.3.2018


Hlasování:         8       pro   /            1       proti  /           0      zdržel se hlasování

 

Bod 3/ Zpráva hodnotící komise k akci : „Místní komunikace Borek ul.Dlouhá I. – III. etapa“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Hodnotící  komise se sešla v pondělí  19.3.2018 v 17:30 hodin na OÚ Borek ve složení: Novák, Fučík, Klečka, Horejš, Mika  
Nabídku předložily firmy: SWIETELSKY- stavební s.r.o., AKORD obchodní a stavební společnost s r.o., EUROVIA a.s., EDIKT a.s.
Dodané nabídky byly předloženy v řádném termínu. Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy AKORD obchodní a stavební společnost s r.o. s cenou za dílo 3.533.171,-Kč bez DPH. Firma STRABAG a.s. se omluvila, že
nabídku nepředložila.


Usnesení č. 217/2018
Zastupitelstvo obce Borek projednalo zprávu hodnotící komise a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s firmou AKORD obchodní a stavební společnost s r.o. s cenou za dílo 3.533.171,-Kč bez DPH na akci: „Místní komunikace Borek ul. Dlouhá I. – III. etapa“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Hlasování:          9       pro   /            0       proti  /            0     zdržel se hlasováníBod 4/ Zpráva hodnotící komise k akci : „Pořízení veřejného rozhlasu v obci Borek“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Hodnotící  komise se sešla v pondělí 19.3.2018 v 18:00 hodin na OÚ Borek ve složení: Novák, Fučík, Klečka, Horejš, Mika
Nabídku předložily firmy:
SOVT-RADIO spol. s r.o , TEWIKO Systems s.r.o., Echoton CZ s.r.o.  Dodané nabídky byly předloženy v řádném termínu. Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy SOVT-RADIO spol. s r.o. s cenou za dílo 426.110,- Kč bez DPH. Firma Echoton CZ s.r.o. byla z hodnocení vyřazena, kvůli nesplnění profesních kvalifikačních předpokladů.

 

Usnesení č. 218/2018
Zastupitelstvo obce Borek projednalo zprávu hodnotící komise a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s firmou SOVT-RADIO spol. s r.o.
s cenou za dílo 426.110,- Kč bez DPH na akci: „Pořízení veřejného rozhlasu v obci Borek“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Hlasování:           8         pro   /         0          proti  /         1      zdržel se hlasování

                                                                                                                                                                

Bod 5/  Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci : „Rekonstrukce VH v obci Borek“ a souhlas s podáním žádosti o podporu                                                                                                                                                                   
Předmětem této zakázky je pořízení rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Borek v ul. Pod Vodárnou                                                                                                                                                              Předpokládaná hodnota díla je 1.400.000,- Kč bez DPH
Hodnotící kriterium bude: výše nabídkové ceny bez DPH a reference
Předpokládané zahájení prací:  duben 2018
Předpokládané ukončení prací:  srpen 2018
Osloveny budou firmy: JM DEMICAR s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., Stavitelství Matourek s.r.o., ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. , Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.
Hodnotící komise bude ve složení: Novák, Čermák, Fučík, Horejš, Mika
Hodnotící komise bude zároveň plnit funkci komise pro otvírání obálek . Ostatní členové ZO budou náhradníci do hodnotící komise.


Usnesení č. 219/2018
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Rekonstrukce VH v obci Borek“ Členové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Členové hodnotící komise budou: Novák, Čermák, Fučík, Horejš, Mika. Dále ZO souhlasí s podáním žádosti o podporu v rámci podprogramu 113D531 a zajistí dofinancování spoluúčasti a nezpůsobilých výdajů projektu.


Hlasování:           9     pro   /             0      proti  /              0   zdržel se hlasování

 

Bod 6/  Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci : „Oprava zpevněných ploch u tělocvičny a garáží v ul. Družstevní v obci Borek“
Předmětem této zakázky je oprava zpevněných ploch včetně odvodnění u tělocvičny a garáží v ul. Družstevní v obci Borek                                                                                                                                                              Předpokládaná hodnota díla je 1.150.000,- Kč bez DPH
Hodnotící kriterium bude: výše nabídkové ceny bez DPH a reference
Předpokládané zahájení prací:  duben 2018
Předpokládané ukončení prací:  srpen 2018
Osloveny budou firmy: SWIETELSKY stavební s.r.o., AKORD obchodní a stavební společnost, Jiří JOKL – Budějovické dopravní stavby, Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o., STRABAG a.s.
Hodnotící komise bude ve složení: Novák, Čermák, Fučík, Horejš, Mika  
Hodnotící komise bude zároveň plnit funkci komise pro otvírání obálek . Ostatní členové ZO budou náhradníci do hodnotící komise.


Usnesení č. 220/2018
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Oprava zpevněných ploch u tělocvičny a garáží v ul. Družstevní v obci Borek“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Členové hodnotící komise budou: Novák, Čermák, Fučík, Horejš, Mika


Hlasování:           9     pro   /                0   proti  /             0    zdržel se hlasováníBod 7/  Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci : „Oprava bývalé autobusové točny v obci Borek“                                                                                                                                                                                                            Předmětem této zakázky je kompletní oprava bývalé autobusové točny v obci Borek.                                                                                                                                                       Předpokládaná hodnota díla je 1.050.000,- Kč bez DPH
Hodnotící kriterium bude: výše nabídkové ceny bez DPH a reference
Předpokládané zahájení prací:  duben 2018
Předpokládané ukončení prací:  srpen 2018
Osloveny budou firmy: SWIETELSKY stavební s.r.o., AKORD obchodní a stavební společnost, EDIKT a.s.,
K - BUILDING CB, a.s., STRABAG a.s.
Hodnotící komise bude ve složení: Novák, Čermák, Fučík, Horejš, Mika  
Hodnotící komise bude zároveň plnit funkci komise pro otvírání obálek . Ostatní členové ZO budou náhradníci do hodnotící komise.


Usnesení č. 221/2018
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Oprava bývalé autobusové točny v obci Borek“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Členové hodnotící komise budou : Novák, Čermák, Fučík, Horejš, Mika


Hlasování:        9         pro   /         0          proti  /       0          zdržel se hlasování


                                                                                                                                                        

Bod 8/Prodej části pozemku p.č. 39/30 a 39/1 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic

Usnesení č. 222/2018                                                                                                                                V souladu se zveřejněným záměrem prodeje ze dne 4.9.2017 Zastupitelstvo obce Borek souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 39/30 a 39/1 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic pro výstavbu nové trafostanice. Výměra prodávané části pozemku je 20 m2. Cena za m2 je 1.000,- Kč. Kupující je firma E.ON Česká republika s.r.o. Cena za zpracování kupní smlouvy a veškeré ostatní poplatky a náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující strana.

Hlasování:          9       pro   /         0          proti  /         0        zdržel se hlasování

 
 

Bod 9/  Různé
                                                                                                                                              

 

Termín příštího zastupitelstva:  11.4.2018 od 19:00 hod                                                                                                                                      

Ověřovatelé:                      ………………………………………             ……………………………………………….


Starosta:                              ……………………………………….
Vyvěšeno – úřední deska:                 4.4.2018                Sejmuto:   ……………………….
Vyvěšeno – elektronicky:                  4.4.2018                Sejmuto:   ………………………. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ze-42-zasedani-zo-borek-19-3-2018-2-.docx 22.9 Kb

Aktuality

FOTBALOVÝ TURNAJ MUŽŮ
O pohár starosty OBCE BOREK
více
Zápis z 9. zasedání ZO Borek
26.6.2019
více
Pozvánka do letního kina - ŽENY V BĚHU
26.7.2019
více
Rozpočtové opatření
číslo 6/2019
více
Prodej kuřic
více
Rozpočtové opatření
číslo 5/2019
více
Zápis z 8. zasedání ZO Borek
20.5.2019
více
Zápis ze 7. zasedání ZO Borek
24.4.2019
více
Rozpočtové opatření
číslo 4/2019
více
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BOREK ZA ROK 2018
více
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za r.2018
více
Uzavírka Mánesovy ulice
více
Zájezd na muzikál - Muž se železnou maskou
19.10.2019
více
Zájezd pro rodiny s dětmi do zábavního areálu -Šiklův mlýn
20.7.2019
více
SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2019
ZŠ a MŠ BOREK
více
Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška
více
Zápis z 6. zasedání ZO Borek
25.3.2019
více
Rozpočtové opatření
číslo 3/2019
více
Pozvánka na divadelní představení Lucerna
13.7.2019
více
Svolání zastupitelstva - program
Pondělí 25.3.2019
více
Zájezd - MORAVSKÝ KRAS
25.5.2019
více
Zápis z 5. zasedání ZO Borek
27.2.2019
více
Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2019 pro obec Borek
více
Oznámení - sběrný dvůr
více
Rozpočtové opatření
číslo 2/2019
více
D3 0309/II Ševětín Borek-výstavba okružní křižovatky MUK Lhotice II/146
více
Rozpočtové opatření
číslo 1/2019
více
Zápis ze 4. zasedání ZO Borek
21.ledna 2019
více
Bad Fussing
6.4.2019
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2019
kultura, sport, zábava
více
Akce na rok 2019
Kultura - sport - zábava
více
Plánovací kalendář pro Obec Borek
více
Výpujční řád obecní knihovny Borek
více
Rozpočtové opatření
číslo 22/2018
více
SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROKU 2019
OBEC BOREK
více
Skladovací a výrobní zóny Hrdějovice
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2019 pro obec Borek
více
Rozpočtová opatření
číslo 20/2018 a 21/2018
více
Zápis z 3.zasedání ZO Borek
12.12.2018
více
Zápis z 2. zasedání ZO 19.11.2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 19/2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 18
více
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Borek
31.10.2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 17
více
Rozpočtové opatření
číslo 16
více
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
Dopravní podnik
více
Zápis ze 47. zasedání ZO Borek
12.9.2018
více
Rozpočtové opatřžení
číslo 15
více
Muzikál Sestra v akci
Termín: 28.9. Více informací v přiloženém letáčku
více
Rozpočtová opatření
číslo 13 a 14
více
Bad Fussing a Borecká drakiáda
Více informací v příloze.
více
Volební komise
více
Rozpočtové opatření č. 12/2018
číslo 12
více
Rozpočtové opatření
číslo 11/2018
více
Zápis ze 46. zasedání ZO Borek
20.6.2018
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Rozpočtové opatření
Číslo 10/2018
více
Zápis ze 45. zasedání ZO Borek
23.5.2018
více
ÚS-lokalita 09 Borek
více
GDPR pověřenec obce Borek
více
Schválený rozpočet příspěvkové organizace 2018
ZŠ a MŠ BOREK
více
Zápis ze 44. zasedání ZO Borek
25.4.2018
více
Zápis ze 43.zasedání ZO Borek
11.4.2018
více
Rozpočtové opatření
č.9/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 8/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 7/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 6/2018
více
Zápis ze 42. zasedání ZO Borek
19.3.2018
více
Zápis ze 41. zasedání ZO Borek - 26.2.2018
26-2-2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 5/2018
více
Rozpočtová opatření
č. 1/2018 - 4/2018
více
Zápis ze 40. zasedání ZO Borek - 24.1.2018
24.1.2018
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2018 pro obec Borek
Dopravní podnik
více
Rozpočtová opatření
49/2017 - 58/2017
více
ROZPOČTOVÝ VÝHLED obce Borek na rok 2018 - 2019
OBEC BOREK
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více