Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis ze 17. zasedání ZO Borek

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání: 29. 2. 2016 od 19,00 hodin
Přítomni: Novák, Horejš, Fučík, 
Klečka, Bíca, Kadlčíková, Mika, Heteša, Čermák, Průdek
Omluveni:  
Kojan
Zapisovatel: Čermák
Ověřovatelé:  
Čermák, Průdek

Starosta obce konstatoval, že ZO  je usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem ze 16. zasedání ZO Borek ze dne 27.1.2016

Program zasedání zastupitelstva:
1/ Rozpočtová opatření  
č. 3 – č. 5 / 2016
2/ Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Borek za rok 2015
3/ Návrh ceny vodného a stočného na rok 2016
4/ Nákup pozemků
5/ Žádost o povolení provozovny společnosti MARCCRAB services s.r.o.
6/ Provozní řád tělocvičny Borek
7/ Různé

Hlasování:                  10    pro /                 0   proti  /                    0    
zdržel se hlasování

Bod 1/ Rozpočtová opatření č. 3 – č.5 / 2016
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům obce předán společně s pozvánkou na dnešní  
zasedání ZO.

Usnesení č. 90/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 3 – č.5 /2016. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:                 10     pro  /             0      proti  /                    0       zdržel se hlasování

Bod 2/  Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Borek za rok 2015
Starosta obce seznámil Zastupitelstvo obce s výroční zprávou o hospodaření ZŠ a MŠ Borek za rok 2015.
Zdroje finanční ch prostředků:
Krajský úřad České Budějovice                :                                              8.017.267,-   

Obec Borek (provozní dotace, stravné  :                                               1.675.175,-   

školné MŠ, školné ŠD)

Celkem výnosy:                                                                                           9.692.442,-   

Celkem náklady:                                                                                        
9.672.519,73 Kč
Úspora:                                                                                                              
19.922,27 Kč

Dále ZO projednalo žádost vedení ZŠ a MŠ Borek o převod hospodářského výsledku roku 2015 ve výši 19.922,27 Kč do rezervního fondu.

Usnesení č. 91/2016
Zastupitelstvo obce Borek bere na vědomí zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Borek za rok 2015. Zastupitelstvo obce Borek odsouhlasilo žádost vedení ZŠ a MŠ Borek o převod hospodářského výsledku roku 2015 do rezervního fondu ve výši 19.922,27 Kč.

Hlasování:             10    pro   /        0     proti   /                    0     zdržel se hlasováníBod 3/  Návrh ceny vodného a stočného na rok 2016
Cena je navržena na období od 1.4.2016 do 31.3.2017. Kalkulace vychází z nákladů na provoz, nákup vody a nájem obci. Starosta obce navrhl, aby cena vodného a stočného pro rok 2016 byla stejná, jako v roce 2015 tj. celkem 68,35 Kč/m3 včetně DPH. (vodné – 36,66, stočné 31,69 Kč)

Usnesení č. 92/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo návrh ceny vodného a stočného na rok 2016 a odsouhlasilo stejnou  celkovou cenu jako v roce 2015 ve výši 68,35 Kč/m3 včetně DPH. Cena je platná na období od  
1.4.2016 do 31.3.2017.

Hlasování:             10   pro   /           0    proti    /                    0     zdržel se hlasování

Bod 4/  Nákup  pozemků
Jedná se nákup pozemků p.č. 120/31 orná půda o výměře 15.627 m2 a p.č. 120/27 orná půda o výměře 1.482 m2 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic.

Usnesení č. 93/2016
Zastupitelstvo  obce Borek projednalo a schválilo nákup pozemku p.č. 
120/27 orná půda o výměře 1.482 m2 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic za cenu 300,- Kč/m2. Cena celkem 444.600,- Kč.

Hlasování:               10   pro    /            0   proti      /                  0       zdržel se hlasování

Usnesení č. 94/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo nákup pozemku p.č. 120/31 orná půda o výměře 15.627 m2 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic za cenu 500,- Kč /m2. Cena celkem 7.813.500,- Kč.
 

Hlasování:               4   pro    /            5   proti      /                   1       zdržel se hlasování

Usnesení nebylo přijato
 

Bod 5/  Žádost o povolení provozovny společnosti MARCCRAB services s.r.o.
Společnost MARCCRAB services s.r.o. je vlastníkem objektu Pražská 289 v obci Borek (bývalý Mountfield) a požádala o schválení provozovny – sport baru, který by byl provozován, jako volnočasový prostor s kulečníky a zábavou. Provoz plánované provozovny představil zástupce společnosti  pan Materna.
 

Usnesení č . 95/2016

Zastupitelstvo obce Borek projednalo žádost společnosti MARCCRAB services s.r.o. k zamýšlené provozovně sport baru „Kajot Intacto & Budvar bar“ v objektu Pražská 289.

 

Hlasování:               4   pro    /            6   proti      /                   0       zdržel se hlasování
 

Zastupitelstvo neschválilo žádost společnosti MARCCARB services s.r.o.


Bod 6/  Provozní řád tělocvičny Borek

Usnesení č. 96/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo Provozní řád tělocvičny Borek.


Hlasování:               10   pro    /            0   proti      /                   0       zdržel se hlasování

Bod 7/  Různé

Starosta obce pozval všechny občany na Pyžamový ples, který se bude konat 5.3.2016 v kulturním sále Borek od 20 hod. – pořadatelem je FK Borek.

Dále starosta obce pozval všechny děti na Maškarní ples,který se bude konat 12.3.2016 od 14 : 30 hod. v kulturním sále Borek – pořadatelem je ZŠ a MŠ Borek.


Příští zastupitelstvo se bude konat dne:  23.3.2016


Ověřovatelé:                      ………………………………………             ……………………………………………….


Starosta:                              ……………………………………….


 

Aktuality

Očkování psů
23.10.
více
Prodej slepiček
více
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
více
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Borek 2018
více
Zápis ze 47. zasedání ZO Borek
12.9.2018
více
Rozpočtové opatřžení
číslo 15
více
BOREK Družstevní ul. - Obnova a přeložka vodovodu a kanalizace
Veřejná vyhláška
více
Velkoobjemový a nebezpečný odpad
Sobota - 3. listopadu
více
Muzikál Sestra v akci
Termín: 28.9. Více informací v přiloženém letáčku
více
Nabídka palivového dřeva
více
Rozpočtová opatření
číslo 13 a 14
více
Bad Fussing a Borecká drakiáda
Více informací v příloze.
více
Seniorské hrátky
více
Pozvánka - JÓGA
více
Oznámení - stavební práce před Obecním úřadem
více
Volby 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Borek
více
Volební komise
více
Rozpočtové opatření č. 12/2018
číslo 12
více
Volby do Senátu Parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů, částí a hlavního města Prahy
více
Rozpočtové opatření
číslo 11/2018
více
Zápis ze 46. zasedání ZO Borek
20.6.2018
více
Zóna obchodu a služeb
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Reakce Obce Borek a Obce Úsilné
"ZÓNY OBCHODU A SLUŽEB HRDĚJOVICE"
více
Ukončení EIA - Zóna obchodu a služeb Hrdějovice
více
Rozpočtové opatření
Číslo 10/2018
více
Zápis ze 45. zasedání ZO Borek
23.5.2018
více
ÚS-lokalita 09 Borek
více
GDPR pověřenec obce Borek
více
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BOREK ZA ROK 2017
OBEC BOREK
více
Schválený rozpočet příspěvkové organizace 2018
ZŠ a MŠ BOREK
více
Zápis ze 44. zasedání ZO Borek
25.4.2018
více
Zápis ze 43.zasedání ZO Borek
11.4.2018
více
Rozpočtové opatření
č.9/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 8/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 7/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 6/2018
více
Zápis ze 42. zasedání ZO Borek
19.3.2018
více
Třídění odpadů - Borek - Informace
Plánovací kalendář 2018
více
Zápis ze 41. zasedání ZO Borek - 26.2.2018
26-2-2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 5/2018
více
Rozpočtová opatření
č. 1/2018 - 4/2018
více
Zápis ze 40. zasedání ZO Borek - 24.1.2018
24.1.2018
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2018 pro obec Borek
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2018
kultura, sport, zábava
více
Rozpočtová opatření
49/2017 - 58/2017
více
Zápis z 39.zasedání ZO Borek - 18.12.2017
18.12.2017
více
Informace k dani z nemovitých věcí - r.2018
více
SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2018
OBEC BOREK
více
Zápis z 38. zasedání ZO Borek
29.11.2017
více
ROZPOČTOVÝ VÝHLED obce Borek na rok 2018 - 2019
OBEC BOREK
více
Zápis z 37. zasedání ZO Borek
30.10.2017
více
Kruhový trénink na Borku každou středu od 19 hod.
Přijď posunout své hranice na kruhový trénink. Kvalita zaručena certifikovanými trenéry Emilem a Martinem. Více informací naleznete v pozvánce.
více
Zápis z 36. zasedání ZO Borek
30.8.2017
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?