Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 35.zasedání ZO Borek

12.6.2017

Zápis z 35. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání:  12.6.2017 od 18:00 hodin 
Přítomni:        Novák,  Čermák,  Heteša,  Horejš, Klečka, , Fučík , Průdek, Kadlčíková, Mika, Kojan, Bíca

Omluveni:
Zapisovatel
:   Novák
Ověřovatelé:  Horejš, Klečka

Starosta obce konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 34. zasedání  ZO Borek ze dne  3.5.2017.

 
Program zasedání zastupitelstva:
1/   Závěrečný účet obce Borek za r. 2016
2/   Účetní závěrka obce Borek za r. 2016
3/   Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Borek za r. 2016
4/   Rozpočtová opatření
5/   Žádost TC TENNIS CLUB Borek – oddílu stolního tenisu
6/   Žádost Římskokatolické farnosti Hosín
7/   Územní plán obce Borek
8/   Příspěvek na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
9/   Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
10/  Různé

Hlasování:             11   pro /     0  proti  /   0   zdržel se hlasování


Bod 1/  Závěrečný účet obce Borek za rok 2016
Materiál  k tomuto bodu byl přiložen k pozvánce na zasedání zastupitelstva obce.

Příjmy:     24.263.113,53  Kč
Výdaje:    36.293.124,88  Kč
Rozdíl:     12.030.011,35  Kč
Ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borek za rok 2016 vyplývá, že obec Borek hospodařila bez chyb a nedostatků, které jsou uvedeny v ustanovení §10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Rozdíl způsobily nákupy pozemků nad  Hosínskou silnicí. 


Usnesení č. 172/2017
Zastupitelstvo obce Borek schvaluje:
1/  Závěrečný účet obce Borek za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením obce – bez výhrad.
2/  Zprávu auditora o výsledcích hospodaření obce Borek za rok 2016 s výrokem – nebyly zjištěny
 chyby a nedostatky.

Závěrečný účet obce Borek se zprávou o výsledcích hospodaření za rok 2016 a zprávou auditora jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:             11   pro  /        0   proti  / 0   zdržel se hlasování


Bod 2/ Účetní závěrka obce Borek za rok 2016
Materiál k tomuto bodu byl přiložen k pozvánce na zasedání zastupitelstva obce.


Usnesení č. 173/2017
Zastupitelstvo obce Borek schvaluje účetní závěrku obce Borek za rok 2016.
Protokol o schválení účetní závěrky obce Borek za rok 2016 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:             11   pro   /          0  proti   /    0  zdržel se hlasováníBod 3/ Účetní závěrka ZŠ a MŠ Borek za rok 2016
Materiál k tomuto bodu byl přiložen k pozvánce na zasedání zastupitelstva obce.


Usnesení č. 174/2017
Zastupitelstvo obce Borek schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Borek za rok 2016.
Protokol o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Borek za rok 2016 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:           11   pro   /            0   proti    /    0  zdržel se hlasování

Bod 4/ Rozpočtové opatření č. 11/2017 – č. 15/2017 a č. 16/2017
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům obce předán společně s pozvánkou na dnešní zasedání zastupitelstva obce. Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s přijatými rozpočtovými opatřeními č. 11/2017 – č. 15/2017. Zastupitelstvo obce Borek vzalo rozpočtová opatření na vědomí. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. Dále zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 16/2017.


Usnesení č. 175/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo rozpočtové opatření č. 16/2017 (Bezbariérové přechody pro chodce na silnici I/3 v obci Borek) a schvaluje jej ve výši 963.000,-Kč. Celková výše víceprací bude projednána po ukončení celé stavby.

Hlasování:    11    pro   /                 0   proti       /        0   zdržel se hlasování


Bod 5/ Žádost  TC TENNIS CLUB Borek – oddílu stolního tenisu
Nově vytvořený oddíl stolního tenisu v obci Borek, který působí pod hlavičkou TENNIS CLUBU Borek požádal ZO o finanční dar na provoz oddílu ve výši 15.000,- Kč.


Usnesení č. 176/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo žádost TC TENNIS CLUB Borek – oddílu stolního tenisu o poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč.

Hlasování:             11   pro  /    0   proti  /   0   zdržel se hlasování


 Bod 6/ Žádost Římskokatolické farnosti  Hosín
Zastupitelstvo obce Borek obdrželo žádost Římskokatolické farnosti Hosín o poskytnutí finančního daru na restaurování varhan kostela sv. Petra a Pavla v Hosíně, kde se mnoho obyvatel Borku účastní bohoslužeb a dalších akcí.


Usnesení č. 177/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo žádost Římskokatolické farnosti  Hosín o poskytnutí finančního daru na restaurování varhan kostel sv. Petra a Pavla v Hosíně a rozhodlo se poskytnout finanční dar ve výši 100.000,- Kč. Zastupitelstvo obce Borek zároveň schválilo rozpočtové opatření.

Hlasování:       8  pro  /      2    proti    /     1   zdržel se hlasování


Bod 7/  Územní plán obce Borek – pokyn pořizovatele pro vydání územního plánu Borek zastupitelstvem obce
Odbor  územního plánování Magistrátu města České Budějovice jako pořizovatel  územně plánovací dokumentace předkládá zastupitelstvu obce Borek dokumentaci územního plánu, který byl zpracován
na základě zadání územního plánu obce, schváleného zastupitelstvem obce Borek pod usnesením č. 99/2011 ze dne 2.11.2011. Na základě výše uvedeného je možné návrh ÚP Borek předložit na jednání zastupitelstva obce Borek, v jehož kompetenci je v souladu s § 6 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vydat ÚP Borek v samostatné působnosti formou opatření obecné povahy.


Usnesení č. 178/2017


Zastupitelstvo obce Borek

 

I.       bere na vědomí

 1. důvodovou zprávu k návrhu územního plánu Borek v katastrálním území Borek u Českých Budějovic (dále jen „ÚP Borek“);
 2. dokumentaci návrhu ÚP Borek, včetně odůvodnění obsahujícího námitky, rozhodnutí o námitkách, odůvodnění rozhodnutí o námitkách, a výčet uplatněných připomínek, včetně jejich vyhodnocení;
II.konstatuje

že návrh ÚP Borek není v rozporu s Politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo a není v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic ze dne 11. 5. 2016 pod č. j.: KUJCK 65579/2016/OREG;

III.    vyhovuje

 1. námitce č. 1 pana Vladimíra Rychlíka a paní Hany Rychlíkové, Okružní 268, Hrdějovice;
 2. námitce Jihočeského vodárenského svazu S. K. Neumanna 19, České Budějovice;

IV.    zamítá

 1. námitku Franze Campestriniho, Tabor 5, Ottensheim, Rakousko;
 2. námitku č. 2 a 3 pana Vladimíra Rychlíka a paní Hany Rychlíkové, Okružní 268, Hrdějovice;
 3. námitku Ing. Tomáše Nožičky a paní Jaroslavy Nožičkové, Pod Lesem 365, Borek;
 4. námitku Ing. Václava Nožičky a Ing.  Blanky Nožičkové, Jižní 2418/11, České Budějovice;
 5. námitku Ing. Jana Štěpána, Frymburk 139, Frymburk;
 6. námitku pana Zdeňka Pflegera, Plzeňská 67, České Budějovice;
 7. námitku pana Reného Šutery, Pod Vodárnou 320, Borek;
 8. námitku Ing. Jana Bauera a paní Ilony Bauerové, E. Pittera 1720/9, České Budějovice;
 9. námitku paní Věry Koubové, Pod Vodárnou 322, Borek;
 10. námitku Ing. Jana Štěpána, Frymburk 136, Frymburk;

V.     vydává

ÚP Borek formou opatření obecné povahy v rozsahu 75 stran textu, 27 listů výrokové části (strany 1 – 27) a 48 listů odůvodnění (strany 28 – 75), přílohy výrokové části (3 výkresy) a přílohy odůvodnění (3 výkresy).

VI. ukládá

panu Jaroslavu Novákovi, starostovi obce Borek, zajistit prostřednictvím pořizovatele:

 1. uložení dokumentace ÚP Borek, včetně dokladů o jejím pořizování u obce Borek;
 2. vyhotovení a poskytnutí dokumentací ÚP Borek opatřených záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu;
 3. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném ÚP Borek.

 

Přílohy:

 1. Důvodová zpráva
 2. Opatření obecné povahy, kterým se vydává ÚP Borek, včetně příloh (grafická část) – kolovadlo

 


Hlasování :    11   pro     /                0    proti                /    0   zdržel se hlasování


Bod 8/ Příspěvek na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek


Usnesení č. 179/2017
1)
  Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo úpravu ceny a finančního příspěvku občanům obce Borek starších 15-ti let na nákup pernamentky do Sportovně rekreačního komplexu Borek – koupaliště, dle typu pernamentky:

1.  Pernamentka    -   za     400,- Kč    (10 vstupů)     -     příspěvek       150,- Kč
2.  Pernamentka    -   za     700,- Kč    (20 vstupů)     -     příspěvek       300,- Kč
3.  Pernamentka    -   za  1.200,- Kč    (50 vstupů)     -     příspěvek       500,- Kč


Příspěvek bude poskytnut 1x ročně.

                                                                                                                             

2)  Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo úpravu ceny pro vstup do Sportovně rekreačního komplexu Borek – koupaliště v kategorii :                                                                                                                                           Dospělí - základní celodenní vstupné pondělí až neděle  – 70,- Kč                                                                                   
               -  snížené základní vstupné po 16:00 hodině  -  40,- Kč

Upravený ceník je platný od 1.7.2017

Pozn. Ostatní položky v ceníku se nemění.


Hlasování:           10     pro    /              1    proti     /    0    zdržel se hlasování


Bod  9/   Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Předmětem této smlouvy je výměna sloupové trafostanice VN/NN v rohu pozemku KN 314 a vybudování nové kabelové napájecí smyčky VN odbočené ze stávajícího kabelu VN u silnice směr obec  Úsilné. Do nové trafostanice budou přepojeny stávající kabelové vývody NN a vyveden nový kabel NN pro napájení odběrů v ulici U Kabelovny. Smlouva se uzavírá mezi obcí Borek a firmou E.ON Distribude, a.s. úplatně za cenu 20.000,- Kč bez DPH. Věcným břemenem budou zatíženy pozemky parc. č. 310/1, 315/2, 312/4, 310/5 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic.


Usnesení č. 180/2017
Zastupitelstvo  obce Borek projednalo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na výstavbu nové kabelové napájecí smyčky VN odbočené ze stávajícího kabelu VN mezi obcí Borek a firmou E.ON Distribude, a.s. úplatně za cenu 20.000,- Kč bez DPH.  ZO pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Hlasování:            11   pro  /    0  proti   /   0   zdržel se hlasování 


Bod 8/  Různé

Kompostéry – podle sdělení SMOJK ( SVAZ MĚST A OBCÍ JIHOČESKÉHO KRAJE ) byl projekt na pořízení kompostérů vybrán k podpoře (tzn. budou na jejich nákup poskytnuty peníze ), ale vzhledem ke zdržení  (SMOJK ještě nemá vybraného dodavatele kompostérů ), budou kompostéry dodány v průběhu měsíce září.


Příští zastupitelstvo :  Termín bude upřesněn

 

Ověřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………
Vyvěšeno – úřední deska:     22.6.2017            Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:      23.6.2017            Sejmuto: …………………………

 

 

 

Aktuality

Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška
více
Volby do Evropského parlamentu
Stanovení počtu členů okrskové volební komise
více
Svolání zastupitelstva - program
Pondělí 25.3.2019
více
Zájezd - MORAVSKÝ KRAS
25.5.2019
více
Prostory k pronájmu
více
Zápis z 5. zasedání ZO Borek
27.2.2019
více
Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2019 pro obec Borek
více
Oznámení - sběrný dvůr
více
Rozpočtové opatření
číslo 2/2019
více
ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
ZŠ a MŠ BOREK
více
D3 0309/II Ševětín Borek-výstavba okružní křižovatky MUK Lhotice II/146
více
Termín pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
2.5 a 3.5.2019
více
Rozpočtové opatření
číslo 1/2019
více
Zápis ze 4. zasedání ZO Borek
21.ledna 2019
více
Bad Fussing
6.4.2019
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2019
kultura, sport, zábava
více
Akce na rok 2019
Kultura - sport - zábava
více
Plánovací kalendář pro Obec Borek
více
Výpujční řád obecní knihovny Borek
více
Rozpočtové opatření
číslo 22/2018
více
SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROKU 2019
OBEC BOREK
více
Skladovací a výrobní zóny Hrdějovice
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2019 pro obec Borek
více
Rozpočtová opatření
číslo 20/2018 a 21/2018
více
Zápis z 3.zasedání ZO Borek
12.12.2018
více
Zápis do 1.třídy pro školní rok 2019/2020
více
Zápis z 2. zasedání ZO 19.11.2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 19/2018
více
Svolání zastupitelstva - program
12.12.2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 18
více
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Borek
31.10.2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 17
více
Rozpočtové opatření
číslo 16
více
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
Dopravní podnik
více
Zápis ze 47. zasedání ZO Borek
12.9.2018
více
Rozpočtové opatřžení
číslo 15
více
Muzikál Sestra v akci
Termín: 28.9. Více informací v přiloženém letáčku
více
Rozpočtová opatření
číslo 13 a 14
více
Bad Fussing a Borecká drakiáda
Více informací v příloze.
více
Volební komise
více
Rozpočtové opatření č. 12/2018
číslo 12
více
Rozpočtové opatření
číslo 11/2018
více
Zápis ze 46. zasedání ZO Borek
20.6.2018
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Rozpočtové opatření
Číslo 10/2018
více
Zápis ze 45. zasedání ZO Borek
23.5.2018
více
ÚS-lokalita 09 Borek
více
GDPR pověřenec obce Borek
více
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BOREK ZA ROK 2017
OBEC BOREK
více
Schválený rozpočet příspěvkové organizace 2018
ZŠ a MŠ BOREK
více
Zápis ze 44. zasedání ZO Borek
25.4.2018
více
Zápis ze 43.zasedání ZO Borek
11.4.2018
více
Rozpočtové opatření
č.9/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 8/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 7/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 6/2018
více
Zápis ze 42. zasedání ZO Borek
19.3.2018
více
Zápis ze 41. zasedání ZO Borek - 26.2.2018
26-2-2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 5/2018
více
Rozpočtová opatření
č. 1/2018 - 4/2018
více
Zápis ze 40. zasedání ZO Borek - 24.1.2018
24.1.2018
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2018 pro obec Borek
Dopravní podnik
více
Rozpočtová opatření
49/2017 - 58/2017
více
Zápis z 39.zasedání ZO Borek - 18.12.2017
18.12.2017
více
Zápis z 38. zasedání ZO Borek
29.11.2017
více
ROZPOČTOVÝ VÝHLED obce Borek na rok 2018 - 2019
OBEC BOREK
více
Zápis z 37. zasedání ZO Borek
30.10.2017
více
Kruhový trénink na Borku každou středu od 19 hod.
Přijď posunout své hranice na kruhový trénink. Kvalita zaručena certifikovanými trenéry Emilem a Martinem. Více informací naleznete v pozvánce.
více
Zápis z 36. zasedání ZO Borek
30.8.2017
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více