Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 15.jednání ZO Borek

21.12.2015

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014-2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání: 
21.12. 2015 od 19:00 hodin
Přítomni:  Novák, Horejš, Bíca, Kojan, Čermák, 
Fučík, Heteša, Průdek, Kadlčíková, Mika, Klečka
Omluveni:
Zapisovatel: 
Čermák
Ověřovatelé: 
Klečka, Bíca

Starosta obce konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem ze 14. zasedání ZO Borek ze dne  25.11.2015.
 


Program zasedání zastupitelstva:
1/  Rozpočtová opatření  
č. 37 – č. 43/2015
2/ 
Rozpočet obce na rok 2016
3/ 
Inventarizace majetku obce
4/ 
Pověření starosty obce k provedení rozpočtových opatření na konci roku 2015
5/ 
Doplnění usnesení č. 53/2015 – Nákup obecní techniky
6/ 
Žádost o dotaci z programu POV 2016
7/  
Různé

Hlasování:          11   pro /                 0    proti   /                 0     zdržel se hlasování

Bod  1/  Rozpočtová opatření č. 37 – č. 43/2015
Materiál  k tomuto bodu byl zastupitelům obce  předán společně s pozvánkou na zasedání ZO.

Usnesení č. 76/2015
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 37 – č. 43/2015. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:              11  pro /              0  proti     /                 0    zdržel se hlasování


Bod  2/  Rozpočet obce na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2016 byl projednán. Rozpočet je navrhován jako schodkový. Schodek rozpočtu bude možné uhradit finančními rezervami z minulých let.

Rozpočet 2016:
příjmy :            
19.779.200,-Kč
výdaje:             
28.686.900,-Kč
financování:      
8.907.700,-KčUsnesení č. 77/2015
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schvaluje rozpočet obce pro rok 2016. Rozpočet obce je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:                11  pro  /         0  proti   /        0   zdržel se hlasování

Bod  3/  Inventarizace majetku obce
Starosta obce vydává tímto příkaz k provedení inventarizace majetku obce Borek k 31.12.2015. Inventarizace bude provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví s vyhláškou č. 410/2009 Sb. a vyhláškou č. 270/2010 Sb.  o inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace proběhne od 22.12.2015 do 31.1.2016.

Usnesení č. 78/2015
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo jmenované komise k provedení inventarizace majetku obce Borek k 31.12.2015. Příkaz k provedení inventarizace majetku obce Borek je součástí tohoto zápisu.

Hlasování:             11    pro  /              0   proti    /        0  zdržel se hlasování


Bod   4/  Pověření starosty obce k provedení rozpočtových opatření na konci roku 2015

Usnesení č. 79/2015

Zastupitelstvo obce Borek pověřuje starostu obce, aby provedl změny rozpočtu, které bude nutné zaevidovat do účetnictví roku 2015 a zastupitelstvo obce následně projedná tato opatření na lednovém zasedání ZO.
Jedná se o tato opatření
:
-   
rozpočtová opatření, která navyšují příjmy
-   
rozpočtová opatření, která navyšují výdaje v hodnotě do 10.000,- Kč
-   
přesun položek v rámci jednoho paragrafu bez navýšení výdajů
-   
DPH obce Borek za 4. čtvrtletí 2015

Hlasování:              11   pro   /             0     proti    /          0   zdržel se  hlasování

Bod   5/  Doplnění usnesení č. 53/2015  - Nákup obecní techniky
Dle zjištění dílčího přezkoumání a hospodaření obce Borek je nutné doplnit usnesení č. 53/2015 ze dne 24.6.2015 – Nákup obecní techniky.

Usnesení č. 80/2015
Zastupitelstvo obce Borek upravuje a doplňuje usnesení č. 53/2015 takto:
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo nákup sekačky na trávu zn. Gianni Ferrari PG 280 za cenu 535.000,- Kč bez DPH od firmy UNIAGRA CZ a.s. Cenová nabídka od dalších dodavatelů nebyla požadována, protože fa. UNIAGRA CZ a.s. je v současné době jediný a výhradní prodejce sekačky na trávu zn. Gianni Ferrari PG 280.

Hlasování:            11   pro  /             0     proti      /      0     
zdržel se hlasování

Bod   6/  Žádost o dotaci z programu POV 2016
Jedná se o podání žádosti o dotaci z „Programu obnovy venkova“ na rok 2016 na akci „Umístění dopravních zrcadel na vybraných komunikacích v obci Borek.“

Usnesení č. 81/2015
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova 2016- POV na akci „Umístění dopravních zrcadel na vybraných komunikacích v obci Borek“ a pověřuje starostu obce k sepsání a podání žádosti.

Hlasování:      11   pro   /                  0    proti     /     0   zdržel se hlasování

Bod   7/  Různé


Příští zastupitelstvo:   27.1.2015  od 19:00 hodin


Ověřovatelé:           ……………………………………………..                        ……………………………………….       


Starosta:                   ……………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 Vyvěšeno – úřední deska:    …………………………….                     Sejmuto:         ……………………………………..
Vyvěšeno – elektronicky:     …………………………….                     Sejmuto:        
……………………………………..

 

Aktuality

Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Oznámení o konání Zastupitelstva Jiíhočeského kraje
více
Rozpočtová opatření
č. 5 - 9
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
Termín podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
4.5. a 5.5. 2017
více
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku
Pozemek parc.č. 85/31 k. ú. Borek
více
POZOR ZMĚNA - BAD FUSSING
BAD FUSSING 8.4.2017 - KOUPÁNÍ SPOJENÉ S NÁKUPEM V REALU a ALDY ODJEZD UŽ V 6 HODIN OD OÚ BOREK
více
Rozpočtové změny roku 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled obce Borek na rok 2016 - 2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Sběr druhotných surovin
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 4/2017, 3/2017/S
více
Zábavní park MIRAKULUM
24.6.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Pes Baskertvilský, Noc na Karlštejně, Bad Fusing, ZOO Plzeň
Seznam nejbližších výletů a akcí pořádaných obcí Borek.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 1/2017 a 2/2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 44/2016
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2017
kultura, sport, zábava
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Na zdaňovací období roku 2017 pro obec BOREK
více
Rozpočtová opatření
Číslo: 40 - č.43
více
Rozpočtová opatření
číslo: 35 - č.39
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Tělocvična
Přijďte si zahrát ping-pong nebo badminton...
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 31/2016 - 34/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 27/2016 - 30/2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 22/2016 - 26/2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 16-21/2016
více
Informace o recyklaci elektrospotřebičů
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 13/2016 - 15/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 8/2016 - 12/2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 6/2016 a 7/2016
více
Rozpočtová opatření
Číslo 3/2016 - č. 5/2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Rozpočtová opatření
Číslo 1/2016 a 2/2016
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Zápis z 15.jednání ZO Borek
21.12.2015
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?