Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 15.jednání ZO Borek

21.12.2015

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014-2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání: 
21.12. 2015 od 19:00 hodin
Přítomni:  Novák, Horejš, Bíca, Kojan, Čermák, 
Fučík, Heteša, Průdek, Kadlčíková, Mika, Klečka
Omluveni:
Zapisovatel: 
Čermák
Ověřovatelé: 
Klečka, Bíca

Starosta obce konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem ze 14. zasedání ZO Borek ze dne  25.11.2015.
 


Program zasedání zastupitelstva:
1/  Rozpočtová opatření  
č. 37 – č. 43/2015
2/ 
Rozpočet obce na rok 2016
3/ 
Inventarizace majetku obce
4/ 
Pověření starosty obce k provedení rozpočtových opatření na konci roku 2015
5/ 
Doplnění usnesení č. 53/2015 – Nákup obecní techniky
6/ 
Žádost o dotaci z programu POV 2016
7/  
Různé

Hlasování:          11   pro /                 0    proti   /                 0     zdržel se hlasování

Bod  1/  Rozpočtová opatření č. 37 – č. 43/2015
Materiál  k tomuto bodu byl zastupitelům obce  předán společně s pozvánkou na zasedání ZO.

Usnesení č. 76/2015
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 37 – č. 43/2015. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:              11  pro /              0  proti     /                 0    zdržel se hlasování


Bod  2/  Rozpočet obce na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2016 byl projednán. Rozpočet je navrhován jako schodkový. Schodek rozpočtu bude možné uhradit finančními rezervami z minulých let.

Rozpočet 2016:
příjmy :            
19.779.200,-Kč
výdaje:             
28.686.900,-Kč
financování:      
8.907.700,-KčUsnesení č. 77/2015
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schvaluje rozpočet obce pro rok 2016. Rozpočet obce je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:                11  pro  /         0  proti   /        0   zdržel se hlasování

Bod  3/  Inventarizace majetku obce
Starosta obce vydává tímto příkaz k provedení inventarizace majetku obce Borek k 31.12.2015. Inventarizace bude provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví s vyhláškou č. 410/2009 Sb. a vyhláškou č. 270/2010 Sb.  o inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace proběhne od 22.12.2015 do 31.1.2016.

Usnesení č. 78/2015
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo jmenované komise k provedení inventarizace majetku obce Borek k 31.12.2015. Příkaz k provedení inventarizace majetku obce Borek je součástí tohoto zápisu.

Hlasování:             11    pro  /              0   proti    /        0  zdržel se hlasování


Bod   4/  Pověření starosty obce k provedení rozpočtových opatření na konci roku 2015

Usnesení č. 79/2015

Zastupitelstvo obce Borek pověřuje starostu obce, aby provedl změny rozpočtu, které bude nutné zaevidovat do účetnictví roku 2015 a zastupitelstvo obce následně projedná tato opatření na lednovém zasedání ZO.
Jedná se o tato opatření
:
-   
rozpočtová opatření, která navyšují příjmy
-   
rozpočtová opatření, která navyšují výdaje v hodnotě do 10.000,- Kč
-   
přesun položek v rámci jednoho paragrafu bez navýšení výdajů
-   
DPH obce Borek za 4. čtvrtletí 2015

Hlasování:              11   pro   /             0     proti    /          0   zdržel se  hlasování

Bod   5/  Doplnění usnesení č. 53/2015  - Nákup obecní techniky
Dle zjištění dílčího přezkoumání a hospodaření obce Borek je nutné doplnit usnesení č. 53/2015 ze dne 24.6.2015 – Nákup obecní techniky.

Usnesení č. 80/2015
Zastupitelstvo obce Borek upravuje a doplňuje usnesení č. 53/2015 takto:
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo nákup sekačky na trávu zn. Gianni Ferrari PG 280 za cenu 535.000,- Kč bez DPH od firmy UNIAGRA CZ a.s. Cenová nabídka od dalších dodavatelů nebyla požadována, protože fa. UNIAGRA CZ a.s. je v současné době jediný a výhradní prodejce sekačky na trávu zn. Gianni Ferrari PG 280.

Hlasování:            11   pro  /             0     proti      /      0     
zdržel se hlasování

Bod   6/  Žádost o dotaci z programu POV 2016
Jedná se o podání žádosti o dotaci z „Programu obnovy venkova“ na rok 2016 na akci „Umístění dopravních zrcadel na vybraných komunikacích v obci Borek.“

Usnesení č. 81/2015
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova 2016- POV na akci „Umístění dopravních zrcadel na vybraných komunikacích v obci Borek“ a pověřuje starostu obce k sepsání a podání žádosti.

Hlasování:      11   pro   /                  0    proti     /     0   zdržel se hlasování

Bod   7/  Různé


Příští zastupitelstvo:   27.1.2015  od 19:00 hodin


Ověřovatelé:           ……………………………………………..                        ……………………………………….       


Starosta:                   ……………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 Vyvěšeno – úřední deska:    …………………………….                     Sejmuto:         ……………………………………..
Vyvěšeno – elektronicky:     …………………………….                     Sejmuto:        
……………………………………..

 

Aktuality

Program zasedání ZO Borek
30.10.2017
více
Oznámení o konání 9.zasedání Zastupitelstva Jihočského kraje
více
Nařízení obce č.5/2017
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č.7 ÚPO Hosín
Veřejná vyhláška
více
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 20. a 21.října 2017
Volební okrsek č.1 v obci Borek
více
Změna provozu ve sběrném dvoře
více
Pozvánka na cvičení - JÓGA
více
Upozornění na potřebu ořezu dřevin - E.ON
více
Stanovení přechodné úpravy provozu - úprava křižovatky
Veřejná vyhláška
více
Výzva-vyjádření k podanému odvolání
Veřejná vyhláška - Bytový dům Arborea II
více
Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikacích Borek - Úsilné D3
Veřejná vyhláška
více
Sběr druhotných surovin
více
Oznámení o pokračování řízení o ÚP Libníč
Veřejná vyhláška
více
Kruhový trénink na Borku každou středu od 19 hod.
Přijď posunout své hranice na kruhový trénink. Kvalita zaručena certifikovanými trenéry Emilem a Martinem. Více informací naleznete v pozvánce.
více
Bad Fussing a Drakiáda
více
Návrh opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Konané 20. a 21. října 2017
více
Zápis z 36. zasedání ZO Borek
30.8.2017
více
Prodej kuřic
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
POZOR!!! ZMĚNA TERMÍNU Cyklo výlet Chiemsee
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
více
Rozpočtová opatření
č. 18/2017 a 19/2017
více
Pozvánka na fotbal
více
Nabídka zubní ordinace
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Oznámení - kompostéry
více
Rozpočtová opatření
číslo 16, 17
více
Rozpočtová opatření
číslo 13, 14, 15
více
Rozpočtové opatření
č. 11
více
Rozpočtové opatření
č. 12
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Rozpočtové opatření
č. 10/2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Rozpočtová opatření
č. 5 - 9
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
POZOR ZMĚNA - BAD FUSSING
BAD FUSSING 8.4.2017 - KOUPÁNÍ SPOJENÉ S NÁKUPEM V REALU a ALDY ODJEZD UŽ V 6 HODIN OD OÚ BOREK
více
Rozpočtové změny roku 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled obce Borek na rok 2016 - 2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 4/2017, 3/2017/S
více
Zábavní park MIRAKULUM
24.6.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Pes Baskertvilský, Noc na Karlštejně, Bad Fusing, ZOO Plzeň
Seznam nejbližších výletů a akcí pořádaných obcí Borek.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 1/2017 a 2/2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 44/2016
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2017
kultura, sport, zábava
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Na zdaňovací období roku 2017 pro obec BOREK
více
Rozpočtová opatření
Číslo: 40 - č.43
více
Rozpočtová opatření
číslo: 35 - č.39
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Tělocvična
Přijďte si zahrát ping-pong nebo badminton...
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 31/2016 - 34/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 27/2016 - 30/2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 22/2016 - 26/2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 16-21/2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 13/2016 - 15/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 8/2016 - 12/2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 6/2016 a 7/2016
více
Rozpočtová opatření
Číslo 3/2016 - č. 5/2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Rozpočtová opatření
Číslo 1/2016 a 2/2016
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Zápis z 15.jednání ZO Borek
21.12.2015
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?