Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 36. zasedání ZO Borek

30.8.2017

Zápis z 36. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání:  30.8.2017 od 19:00 hodin 
Přítomni:  Novák, Čermák, Heteša, Horejš, Klečka, Fučík , Průdek, Kadlčíková, Mika, Kojan, Bíca

Omluveni:
Zapisovatel
:   Čermák
Ověřovatelé:  Mika, Průdek

Starosta obce konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 35. zasedání  ZO Borek ze dne  12.6.2017.

 
Program zasedání zastupitelstva:

1./  Projednání dodatku smlouvy k akci : „Bezbariérové přechody pro chodce na silnici I/3 v obci
      Borek k.ú. Borek a k.ú. Hrdějovice „

2./  Projednání dodatku smlouvy k akci :  „Obnova místní komunikace Jabloňová - obec Borek“

3./  Rozpočtová opatření

4./  Projednání návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 85/31     a p.č. 39/1 v k.ú. obce Borek u Českých Budějovic

5./  Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o odkoupení části pozemku p.č. 39/30 a p.č. 39/1 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic                                                                                                               

6./ Stanovení místa a doby pro konání slavnostních obřadů v obci Borek (uzavírání manželství)

7./ Různé

                                                                                                                                                                         Hlasování:              11       pro /                0     proti  /              0  zdržel se hlasování


Bod 1/  Projednání dodatku Smlouvy o dílo k akci : „Bezbariérové přechody pro chodce na silnici I/3     v obci Borek k.ú. Borek a k.ú. Hrdějovice „

Vzhledem k vynuceným dodatečným stavebním úpravám oproti původní projektové dokumentaci vznikly při realizaci stavby vícenáklady ve výši 808.691,40 Kč včetně DPH na které je nutné sjednat dodatek ke Smlouvě o dílo. Dále je nutné zaplatit poplatek za dočasný zábor komunikace  I/3 ve výši 32.727,50 Kč včetně DPH. O průběhu stavby a vyvolaných dodatečných nákladech zastupitele informoval starosta obce a stavební dozor investora Ing. Peterka

Usnesení č. 181/2017

Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na kompletní dodávku stavby : „Bezbariérové přechody pro chodce na silnici I/3 v obci Borek k.ú. Borek a k.ú. Hrdějovice „ ve výši 808.691,40 Kč včetně DPH plus poplatek za dočasný zábor komunikace ve výši 32.727,50 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce Borek pověřuje starostu obce k podpisu tohoto dodatku.

Hlasování:                11     pro /             0        proti  /           0     zdržel se hlasování

 

Bod 2/  Projednání dodatku Smlouvy o dílo k akci : „Obnova místní komunikace Jabloňová - obec Borek“

Vzhledem k dodatečným stavebním úpravám oproti původní projektové dokumentaci vznikly při realizaci stavby vícenáklady ve výši 108.630,17 Kč včetně DPH na které je nutné sjednat dodatek ke Smlouvě o dílo. O průběhu stavby a vyvolaných dodatečných nákladech zastupitele informoval starosta obce.

Usnesení č. 182/2017

Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na kompletní dodávku stavby : „Obnova místní komunikace Jabloňová - obec Borek“  ve výši 108.630,17 Kč včetně DPH . Zastupitelstvo obce Borek pověřuje starostu obce k podpisu tohoto dodatku.

Hlasování:                11     pro /                 0    proti  /            0    zdržel se hlasování

 

Bod 3/  Rozpočtová opatření č. 22/2017 a č. 23 – č.28/2017

Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům obce předán společně s pozvánkou na dnešní zasedání zastupitelstva obce. Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s přijatými rozpočtovými opatřeními.

Usnesení č. 183/2017

Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 22/2017 a rozpočtová opatření č. 23 – č.28/2017 vzalo na vědomí. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:                 11    pro /                 0     proti  /            0    zdržel se hlasování

 

Bod 4/  Projednání návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku  p.č. 85/31 a p.č. 39/1 v k.ú. obce Borek u Českých Budějovic

Předmětem této smlouvy je výměna stávající trafostanice a stávajícího vzdušného vedení VN na sloupech za kabelovou smyčku vedení VN. Do nové trafostanice budou přepojeny stávající kabely NN. Pod zahradou KN 70/3 a ulicí U Školky KN 39/1 bude proveden protlak.                                                                        Na pozemku KN 85/31 bude umístěna trafostanice . Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za cenu 10.000,- Kč bez DPH. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Borek a firmou E.ON Distribuce, a.s., kterou zastupuje firma E.ON Česká republika s.r.o.Usnesení č. 184/2017


Zastupitelstvo obce Borek projednalo návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na umístění zařízení TS, kabel VN, NN na pozemku parc.č. 85/31 a parc.č. 39/1 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic mezi obcí Borek a firmou E.ON Distribuce,a.s. v zastoupení firmy E.ON Česká republika  s.r.o. Zastupitelstvo obce Borek pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Hlasování:                11     pro /                  0   proti  /             0  zdržel se hlasování

 

Bod 5/  Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o odkoupení části pozemku p.č. 39/30 a p.č. 39/1 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic   
Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. požádala o odkoupení části pozemku  parc. č. 39/30 a 39/1 v k.ú. Borek u Českých Budějovic (4x5m) pro stavbu nové kioskové betonové trafostanice, která nahradí stávající dožilou venkovní trafostanici včetně venkovní přípojky VN.


Usnesení č. 185/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo žádost fa. E.ON Česká republika s.r.o. o odkoupení části pozemku parc.č. 39/30 a 39/1 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic pro stavbu nové kioskové trafostanice a rozhodlo se zveřejnit záměr prodeje části pozemku (4 x 5m) parc.č. 39/30 a 39/1 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic.

Hlasování:                  11   pro /                  0   proti  /             0   zdržel se hlasování 

 

Bod 6/  Stanovení místa a doby pro konání slavnostních obřadů v obci Borek (uzavírání manželství)

Usnesení č. 186/2017

Zastupitelstvo obce Borek stanovilo místo a čas pro konání slavnostních obřadů (uzavírání manželství) v obci Borek takto : Stanoveným místem pro konání slavnostních obřadů (uzavírání manželství ) je celý správní obvod obce Borek a určenou dobou je kterýkoliv den kromě neděle a státních svátků.

Hlasování:                  11   pro /                 0    proti  /             0   zdržel se hlasování  

Bod 7/  Různé

Informace o průběhu prací na zateplení budovy OÚ a kulturního sálu

Místostarosta obce upozornil na nutnost zlepšení informovanosti občanů a navrhl řešení ve formě vybudování informačních amplionových hnízd v obci a zároveň navrhl vydávání obecního zpravodaje.

Příští zastupitelstvo se bude konat v pondělí  25.9.2017 od 19 hodin                                                                                                    


Ověřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………
Vyvěšeno – úřední deska:  4.9.2017               Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:    4.9.2017              Sejmuto: …………………………

 

 

Aktuality

Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška
více
Volby do Evropského parlamentu
Stanovení počtu členů okrskové volební komise
více
Svolání zastupitelstva - program
Pondělí 25.3.2019
více
Zájezd - MORAVSKÝ KRAS
25.5.2019
více
Prostory k pronájmu
více
Zápis z 5. zasedání ZO Borek
27.2.2019
více
Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2019 pro obec Borek
více
Oznámení - sběrný dvůr
více
Rozpočtové opatření
číslo 2/2019
více
ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
ZŠ a MŠ BOREK
více
D3 0309/II Ševětín Borek-výstavba okružní křižovatky MUK Lhotice II/146
více
Termín pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
2.5 a 3.5.2019
více
Rozpočtové opatření
číslo 1/2019
více
Zápis ze 4. zasedání ZO Borek
21.ledna 2019
více
Bad Fussing
6.4.2019
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2019
kultura, sport, zábava
více
Akce na rok 2019
Kultura - sport - zábava
více
Plánovací kalendář pro Obec Borek
více
Výpujční řád obecní knihovny Borek
více
Rozpočtové opatření
číslo 22/2018
více
SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROKU 2019
OBEC BOREK
více
Skladovací a výrobní zóny Hrdějovice
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2019 pro obec Borek
více
Rozpočtová opatření
číslo 20/2018 a 21/2018
více
Zápis z 3.zasedání ZO Borek
12.12.2018
více
Zápis do 1.třídy pro školní rok 2019/2020
více
Zápis z 2. zasedání ZO 19.11.2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 19/2018
více
Svolání zastupitelstva - program
12.12.2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 18
více
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Borek
31.10.2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 17
více
Rozpočtové opatření
číslo 16
více
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
Dopravní podnik
více
Zápis ze 47. zasedání ZO Borek
12.9.2018
více
Rozpočtové opatřžení
číslo 15
více
Muzikál Sestra v akci
Termín: 28.9. Více informací v přiloženém letáčku
více
Rozpočtová opatření
číslo 13 a 14
více
Bad Fussing a Borecká drakiáda
Více informací v příloze.
více
Volební komise
více
Rozpočtové opatření č. 12/2018
číslo 12
více
Rozpočtové opatření
číslo 11/2018
více
Zápis ze 46. zasedání ZO Borek
20.6.2018
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Rozpočtové opatření
Číslo 10/2018
více
Zápis ze 45. zasedání ZO Borek
23.5.2018
více
ÚS-lokalita 09 Borek
více
GDPR pověřenec obce Borek
více
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BOREK ZA ROK 2017
OBEC BOREK
více
Schválený rozpočet příspěvkové organizace 2018
ZŠ a MŠ BOREK
více
Zápis ze 44. zasedání ZO Borek
25.4.2018
více
Zápis ze 43.zasedání ZO Borek
11.4.2018
více
Rozpočtové opatření
č.9/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 8/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 7/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 6/2018
více
Zápis ze 42. zasedání ZO Borek
19.3.2018
více
Zápis ze 41. zasedání ZO Borek - 26.2.2018
26-2-2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 5/2018
více
Rozpočtová opatření
č. 1/2018 - 4/2018
více
Zápis ze 40. zasedání ZO Borek - 24.1.2018
24.1.2018
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2018 pro obec Borek
Dopravní podnik
více
Rozpočtová opatření
49/2017 - 58/2017
více
Zápis z 39.zasedání ZO Borek - 18.12.2017
18.12.2017
více
Zápis z 38. zasedání ZO Borek
29.11.2017
více
ROZPOČTOVÝ VÝHLED obce Borek na rok 2018 - 2019
OBEC BOREK
více
Zápis z 37. zasedání ZO Borek
30.10.2017
více
Kruhový trénink na Borku každou středu od 19 hod.
Přijď posunout své hranice na kruhový trénink. Kvalita zaručena certifikovanými trenéry Emilem a Martinem. Více informací naleznete v pozvánce.
více
Zápis z 36. zasedání ZO Borek
30.8.2017
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více