Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 33. jednání ZO Borek

12.4.2017

Zápis z 33. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání:  12.4.2017 od 18:30 hodin
Přítomni:        Novák,  Čermák,  Heteša,  Horejš, Klečka, , Fučík , Průdek
Omluveni:      Kadlčíková, Mika, Kojan, Bíca
Zapisovatel:   Novák
Ověřovatelé:  Fučík, Čermák

Starosta obce konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 32. zasedání  ZO Borek ze dne  3.4.2017.

 
Program zasedání zastupitelstva:
1/  Zpráva hodnotící komise na akci: Bezbariérové přechody pro chodce na silnici I/3 v obci
      Borek k.ú. Borek a k.ú. Hrdějovice
2/  Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Borek, Na Výsluní – stavební
      úpravy vodovodu“
3/  Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci: Dětská hřiště v obci Borek
      (Pod Orty a Pod Vodárnou)
4/  Smlouva o zřízení věcného břemene
5/  Schválení rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Borek na rok
      2017
6/  Různé

Hlasování:     7   pro  /    0  proti  /   0  zdržel se hlasování


Bod 1/  Zpráva hodnotící komise k akci: „Bezbariérové přechody pro chodce na silnici I/3 v obci Borek k.ú. Borek a k.ú. Hrdějovice
Hodnotící  komise se sešla ve středu 12.4.2017 v 18:00 hodin na OÚ Borek ve složení: Novák, Heteša, Fučík, Horejš, Průdek.
Nabídku předložily firmy: K-BUILDING CB a.s., LION stav.  a obch. spol. s.r.o., AKORD stav.  a obch. spol. s.r.o. Dodané nabídky byly předloženy v řádném termínu. Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy AKORD  s.r.o. s cenou za dílo 2.228.401,- Kč bez DPH. Nabídku neodevzdaly firmy: OK Signistav s.r.o. a Vanda – servis.


Usnesení č. 161/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo zprávu hodnotící komise a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s firmou AKORD stav. a obchod. spol. s.r.o.  s cenou za dílo 2.228.401,-Kč bez DPH na akci: „Bezbariérové přechody pro chodce na silnici I/3 v obci Borek k.ú. Borek a k.ú. Hrdějovice.

Hlasování:    7    pro   /     0    proti   /   0    zdržel se hlasování
Bod 2/  Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci:  „Borek, Na Výsluní – stavební  úpravy  vodovodu“
Předmětem této zakázky je výměna části vodovodu v ulici Na Výsluní.
Předpokládaná hodnota díla je 1.150.000,- Kč bez DPH.
 Hodnotící kritérium bude výše nabídnuté ceny bez DPH .
Předpokládané zahájení prací: květen 2017
Předpokládané ukončení prací: červenec 2017
Osloveny budou firmy: ČEVAK a.s., AKORD stavební a obchodní společnost s.r.o., Stavitelství Matourek s.r.o., VHS s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o.
Hodnotící   komise bude ve složení: Novák, Heteša, Klečka, Fučík, Horejš.
Hodnotící komise bude zároveň plnit i funkci komise pro otvírání obálek. Ostatní členové ZO budou náhradníci do hodnotící komise.

Usnesení č. 162/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Borek, Na Výsluní – stavební úpravy vodovodu“. Členové hodnotící komise budou Novák, Heteša, Klečka, Fučík, Horejš.

Hlasování:    7   pro/          0   proti  /        0   zdržel se hlasování


Bod 3/  Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci: Dětská hřiště v obci Borek (Pod Orty a Pod Vodárnou“.
Předmětem této zakázky je výstavba  a rekonstrukce dětských hřišť v ulici Pod Vodárnou a v ulici Pod Orty.
Předpokládaná hodnota díla je  600.000,-Kč bez DPH.
Předpokládané zahájení prací: květen 2017.
Předpokládané ukončení prací: červenec 2017.
Hodnotící  kriterium bude výše nabídkové ceny bez DPH.
Osloveny budou firmy: Gartensta Plus, s.r.o., LUNA Progress,  s.r.o.,SPORTIS K.Vary s.r.o., HRAS – zařízení hřišť s.r.o.
Hodnotící komise  bude ve složení: Novák, Heteša, Klečka, Fučík, Horejš.
Hodnotící komise bude zároveň plnit i funkci komise pro otvírání obálek.  Ostatní členové ZO budou náhradníci do hodnotící komise.


Usnesení č. 163/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Dětská hřiště v obci Borek (Pod Orty a Pod Vodárnou). Členové hodnotící komise budou: Novák, Heteša, Klečka, Fučík, Horejš.

Hlasování:          7   pro  /                   0  proti /         0 zdržel se hlasování

Bod 4/  Smlouva o zřízení věcného břemene
Předmětem této smlouvy je zřízení věcného břemene na umístění nového kabelového vedení NN na pozemku parc.č. 225/6 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za cenu 1.000,- Kč bez DPH. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Borek a firmou E.ON Distribuce, a.s.


Usnesení č. 164/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění nového kabelového vedení NN na pozemku parc.č. 225/6 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic mezi obcí Borek a firmou E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Hlasování:     7   pro   /     0   proti  /    0  zdržel se hlasováníBod 5/  Schválení rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Borek na rok 2017.
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s jednotlivými položkami rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2017. Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů na rok 2017 byl řádně vyvěšen na úřední desce.


Usnesení č. 165/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Borek na rok 2017.

Hlasování:      7     pro  /     0   proti   /    0 zdržel se hlasování


Bod 6/  Různé 


Příští zastupitelstvo:    3. 5. 2017 od 19:00 hodinOvěřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………
Vyvěšeno – úřední deska:   21.4.2017             Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:    21.4.2017              Sejmuto: …………………………

 

Aktuality

Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška
více
Volby do Evropského parlamentu
Stanovení počtu členů okrskové volební komise
více
Svolání zastupitelstva - program
Pondělí 25.3.2019
více
Zájezd - MORAVSKÝ KRAS
25.5.2019
více
Prostory k pronájmu
více
Zápis z 5. zasedání ZO Borek
27.2.2019
více
Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2019 pro obec Borek
více
Oznámení - sběrný dvůr
více
Rozpočtové opatření
číslo 2/2019
více
ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
ZŠ a MŠ BOREK
více
D3 0309/II Ševětín Borek-výstavba okružní křižovatky MUK Lhotice II/146
více
Termín pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
2.5 a 3.5.2019
více
Rozpočtové opatření
číslo 1/2019
více
Zápis ze 4. zasedání ZO Borek
21.ledna 2019
více
Bad Fussing
6.4.2019
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2019
kultura, sport, zábava
více
Akce na rok 2019
Kultura - sport - zábava
více
Plánovací kalendář pro Obec Borek
více
Výpujční řád obecní knihovny Borek
více
Rozpočtové opatření
číslo 22/2018
více
SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROKU 2019
OBEC BOREK
více
Skladovací a výrobní zóny Hrdějovice
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2019 pro obec Borek
více
Rozpočtová opatření
číslo 20/2018 a 21/2018
více
Zápis z 3.zasedání ZO Borek
12.12.2018
více
Zápis do 1.třídy pro školní rok 2019/2020
více
Zápis z 2. zasedání ZO 19.11.2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 19/2018
více
Svolání zastupitelstva - program
12.12.2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 18
více
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Borek
31.10.2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 17
více
Rozpočtové opatření
číslo 16
více
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
Dopravní podnik
více
Zápis ze 47. zasedání ZO Borek
12.9.2018
více
Rozpočtové opatřžení
číslo 15
více
Muzikál Sestra v akci
Termín: 28.9. Více informací v přiloženém letáčku
více
Rozpočtová opatření
číslo 13 a 14
více
Bad Fussing a Borecká drakiáda
Více informací v příloze.
více
Volební komise
více
Rozpočtové opatření č. 12/2018
číslo 12
více
Rozpočtové opatření
číslo 11/2018
více
Zápis ze 46. zasedání ZO Borek
20.6.2018
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Rozpočtové opatření
Číslo 10/2018
více
Zápis ze 45. zasedání ZO Borek
23.5.2018
více
ÚS-lokalita 09 Borek
více
GDPR pověřenec obce Borek
více
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BOREK ZA ROK 2017
OBEC BOREK
více
Schválený rozpočet příspěvkové organizace 2018
ZŠ a MŠ BOREK
více
Zápis ze 44. zasedání ZO Borek
25.4.2018
více
Zápis ze 43.zasedání ZO Borek
11.4.2018
více
Rozpočtové opatření
č.9/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 8/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 7/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 6/2018
více
Zápis ze 42. zasedání ZO Borek
19.3.2018
více
Zápis ze 41. zasedání ZO Borek - 26.2.2018
26-2-2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 5/2018
více
Rozpočtová opatření
č. 1/2018 - 4/2018
více
Zápis ze 40. zasedání ZO Borek - 24.1.2018
24.1.2018
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2018 pro obec Borek
Dopravní podnik
více
Rozpočtová opatření
49/2017 - 58/2017
více
Zápis z 39.zasedání ZO Borek - 18.12.2017
18.12.2017
více
Zápis z 38. zasedání ZO Borek
29.11.2017
více
ROZPOČTOVÝ VÝHLED obce Borek na rok 2018 - 2019
OBEC BOREK
více
Zápis z 37. zasedání ZO Borek
30.10.2017
více
Kruhový trénink na Borku každou středu od 19 hod.
Přijď posunout své hranice na kruhový trénink. Kvalita zaručena certifikovanými trenéry Emilem a Martinem. Více informací naleznete v pozvánce.
více
Zápis z 36. zasedání ZO Borek
30.8.2017
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více