Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 33. jednání ZO Borek

12.4.2017

Zápis z 33. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání:  12.4.2017 od 18:30 hodin
Přítomni:        Novák,  Čermák,  Heteša,  Horejš, Klečka, , Fučík , Průdek
Omluveni:      Kadlčíková, Mika, Kojan, Bíca
Zapisovatel:   Novák
Ověřovatelé:  Fučík, Čermák

Starosta obce konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 32. zasedání  ZO Borek ze dne  3.4.2017.

 
Program zasedání zastupitelstva:
1/  Zpráva hodnotící komise na akci: Bezbariérové přechody pro chodce na silnici I/3 v obci
      Borek k.ú. Borek a k.ú. Hrdějovice
2/  Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Borek, Na Výsluní – stavební
      úpravy vodovodu“
3/  Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci: Dětská hřiště v obci Borek
      (Pod Orty a Pod Vodárnou)
4/  Smlouva o zřízení věcného břemene
5/  Schválení rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Borek na rok
      2017
6/  Různé

Hlasování:     7   pro  /    0  proti  /   0  zdržel se hlasování


Bod 1/  Zpráva hodnotící komise k akci: „Bezbariérové přechody pro chodce na silnici I/3 v obci Borek k.ú. Borek a k.ú. Hrdějovice
Hodnotící  komise se sešla ve středu 12.4.2017 v 18:00 hodin na OÚ Borek ve složení: Novák, Heteša, Fučík, Horejš, Průdek.
Nabídku předložily firmy: K-BUILDING CB a.s., LION stav.  a obch. spol. s.r.o., AKORD stav.  a obch. spol. s.r.o. Dodané nabídky byly předloženy v řádném termínu. Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy AKORD  s.r.o. s cenou za dílo 2.228.401,- Kč bez DPH. Nabídku neodevzdaly firmy: OK Signistav s.r.o. a Vanda – servis.


Usnesení č. 161/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo zprávu hodnotící komise a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s firmou AKORD stav. a obchod. spol. s.r.o.  s cenou za dílo 2.228.401,-Kč bez DPH na akci: „Bezbariérové přechody pro chodce na silnici I/3 v obci Borek k.ú. Borek a k.ú. Hrdějovice.

Hlasování:    7    pro   /     0    proti   /   0    zdržel se hlasování
Bod 2/  Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci:  „Borek, Na Výsluní – stavební  úpravy  vodovodu“
Předmětem této zakázky je výměna části vodovodu v ulici Na Výsluní.
Předpokládaná hodnota díla je 1.150.000,- Kč bez DPH.
 Hodnotící kritérium bude výše nabídnuté ceny bez DPH .
Předpokládané zahájení prací: květen 2017
Předpokládané ukončení prací: červenec 2017
Osloveny budou firmy: ČEVAK a.s., AKORD stavební a obchodní společnost s.r.o., Stavitelství Matourek s.r.o., VHS s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o.
Hodnotící   komise bude ve složení: Novák, Heteša, Klečka, Fučík, Horejš.
Hodnotící komise bude zároveň plnit i funkci komise pro otvírání obálek. Ostatní členové ZO budou náhradníci do hodnotící komise.

Usnesení č. 162/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Borek, Na Výsluní – stavební úpravy vodovodu“. Členové hodnotící komise budou Novák, Heteša, Klečka, Fučík, Horejš.

Hlasování:    7   pro/          0   proti  /        0   zdržel se hlasování


Bod 3/  Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci: Dětská hřiště v obci Borek (Pod Orty a Pod Vodárnou“.
Předmětem této zakázky je výstavba  a rekonstrukce dětských hřišť v ulici Pod Vodárnou a v ulici Pod Orty.
Předpokládaná hodnota díla je  600.000,-Kč bez DPH.
Předpokládané zahájení prací: květen 2017.
Předpokládané ukončení prací: červenec 2017.
Hodnotící  kriterium bude výše nabídkové ceny bez DPH.
Osloveny budou firmy: Gartensta Plus, s.r.o., LUNA Progress,  s.r.o.,SPORTIS K.Vary s.r.o., HRAS – zařízení hřišť s.r.o.
Hodnotící komise  bude ve složení: Novák, Heteša, Klečka, Fučík, Horejš.
Hodnotící komise bude zároveň plnit i funkci komise pro otvírání obálek.  Ostatní členové ZO budou náhradníci do hodnotící komise.


Usnesení č. 163/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Dětská hřiště v obci Borek (Pod Orty a Pod Vodárnou). Členové hodnotící komise budou: Novák, Heteša, Klečka, Fučík, Horejš.

Hlasování:          7   pro  /                   0  proti /         0 zdržel se hlasování

Bod 4/  Smlouva o zřízení věcného břemene
Předmětem této smlouvy je zřízení věcného břemene na umístění nového kabelového vedení NN na pozemku parc.č. 225/6 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za cenu 1.000,- Kč bez DPH. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Borek a firmou E.ON Distribuce, a.s.


Usnesení č. 164/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění nového kabelového vedení NN na pozemku parc.č. 225/6 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic mezi obcí Borek a firmou E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Hlasování:     7   pro   /     0   proti  /    0  zdržel se hlasováníBod 5/  Schválení rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Borek na rok 2017.
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s jednotlivými položkami rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2017. Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů na rok 2017 byl řádně vyvěšen na úřední desce.


Usnesení č. 165/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Borek na rok 2017.

Hlasování:      7     pro  /     0   proti   /    0 zdržel se hlasování


Bod 6/  Různé 


Příští zastupitelstvo:    3. 5. 2017 od 19:00 hodinOvěřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………
Vyvěšeno – úřední deska:   21.4.2017             Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:    21.4.2017              Sejmuto: …………………………

 

Aktuality

Opatření obecné povahy -VV
Uzavírka silnice I/3 - Ševětín - Borek
více
Rozpočtové opatření
číslo 11/2018
více
Zápis ze 46. zasedání ZO Borek
20.6.2018
více
Oznámení
Uzavírka silnice I/3
více
Zóna obchodu a služeb
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Pozvánka na fotbalový turnaj mužů
Sobota 28. července 2018
více
Reakce Obce Borek a Obce Úsilné
"ZÓNY OBCHODU A SLUŽEB HRDĚJOVICE"
více
Ukončení EIA - Zóna obchodu a služeb Hrdějovice
více
Rozpočtové opatření
Číslo 10/2018
více
Oznámení o přerušení dodávky el.energie
U školy - 10.7.2018
více
Zápis ze 45. zasedání ZO Borek
23.5.2018
více
ÚS-lokalita 09 Borek
více
GDPR pověřenec obce Borek
více
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BOREK ZA ROK 2017
OBEC BOREK
více
Schválený rozpočet příspěvkové organizace 2018
ZŠ a MŠ BOREK
více
Zápis ze 44. zasedání ZO Borek
25.4.2018
více
Zápis ze 43.zasedání ZO Borek
11.4.2018
více
Rozpočtové opatření
č.9/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 8/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 7/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 6/2018
více
Zápis ze 42. zasedání ZO Borek
19.3.2018
více
Třídění odpadů - Borek - Informace
Plánovací kalendář 2018
více
Zápis ze 41. zasedání ZO Borek - 26.2.2018
26-2-2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 5/2018
více
Rozpočtová opatření
č. 1/2018 - 4/2018
více
Zápis ze 40. zasedání ZO Borek - 24.1.2018
24.1.2018
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2018 pro obec Borek
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2018
kultura, sport, zábava
více
Rozpočtová opatření
49/2017 - 58/2017
více
Zápis z 39.zasedání ZO Borek - 18.12.2017
18.12.2017
více
Informace k dani z nemovitých věcí - r.2018
více
SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2018
OBEC BOREK
více
Zápis z 38. zasedání ZO Borek
29.11.2017
více
ROZPOČTOVÝ VÝHLED obce Borek na rok 2018 - 2019
OBEC BOREK
více
Zápis z 37. zasedání ZO Borek
30.10.2017
více
Kruhový trénink na Borku každou středu od 19 hod.
Přijď posunout své hranice na kruhový trénink. Kvalita zaručena certifikovanými trenéry Emilem a Martinem. Více informací naleznete v pozvánce.
více
Zápis z 36. zasedání ZO Borek
30.8.2017
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?