Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 29. zasedání ZO Borek

25.1.2017

Zápis z 29. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání:  25.1.2017 od 19:00 hodin
Přítomni:        Novák,  Čermák,  Heteša,  Mika,  Horejš, Průdek, Klečka, Bíca, Fučík, Kadlčíková
Omluveni:      Kojan
Zapisovatel:   Čermák
Ověřovatelé:  Klečka, Mika

Starosta obce konstatoval, že ZO  je  usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 28. zasedání  ZO Borek ze dne  19.12.2016.

 
Program zasedání zastupitelstva:

1/   Rozpočtová opatření č. 44/2016/S a č. 1-2/2017/S
2/  Zpráva o provedení inventarizace majetku obce Borek ke dni 31.12.2016
3/  Smlouva s dopravním podnikem města České Budějovice na rok 2017
4/  Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek pro obec Borek
5/  Zpráva kontrolního výboru
6/  Různé ‚
Hlasování:         10       pro   /               0    proti  /              0   zdržel se hlasování


Bod 1/ Rozpočtová opatření č. 44/2016/S a č. 1-2/2017/S
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům předán  před zasedáním zastupitelstva obce. Starosta obce seznámil členy zastupitelstva obce s přijatými rozpočtovými opatřeními.
Zastupitelstvo obce Borek vzalo rozpočtová opatření na vědomí. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.


Bod 2/ Zpráva o provedení inventarizace majetku obce Borek ke dni 31.12.2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a seznámilo se  zprávou o provedení inventarizace majetku obce Borek ke dni 31.12.2016.

Usnesení č. 146/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a vzalo na vědomí zprávu o provedení inventarizace majetku obce Borek ke dni 31,.12.2016.

Hlasování:            10    pro   /               0    proti  /              0   zdržel se hlasování


Bod 3/  Smlouva  s dopravním podnikem města České Budějovice na rok 2017
Předmětem této smlouvy je povinnost objednatele uhradit dopravné dle sjednaných podmínek v této smlouvě - kompenzaci za plnění tohoto závazku veřejné služby (trolejbusová doprava do obce Borek). Pro rok 2017 je výše kompenzace 587.704,00 Kč, což je o 739,- Kč méně než v roce 2016. Rozsah dopravní obslužnosti bude stejný jako v roce 2016.


Usnesení č. 147/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo smlouvu mezi obcí Borek a Dopravním podnikem města České Budějovice a.s. na rok 2017 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o závazku veřejné služby na rok 2017 k zajištění dopravní obslužnosti obce Borek za cenu 587.704,- Kč.

Hlasování:             10   pro   /                0   proti  /              0   zdržel se hlasování


Bod 4/  Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek pro obec Borek
V důsledku změny zákona o veřejných  zakázkách  musí obec Borek aktualizovat i svojí vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek.


Usnesení č. 148/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek pro obec Borek. Směrnice nabývá účinnosti dnem schválení tj. 25.1.2017.

Hlasování:             10   pro   /              0     proti  /              0   zdržel se hlasování


Bod 5/  Zpráva Kontrolního výboru
Zprávu kontrolního výboru, která se týkala kontroly plnění usnesení ZO v roce 2016 představil předseda Kontrolního výboru Ing. Josef Klečka. Zastupitelstvo obce Borek vzalo zprávu Kontrolního výboru na vědomí.


Bod 6/  Různé
Zastupitelstvo obce Borek pověřuje Finanční výbor k provedení kontroly v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Borek. Kontrola se bude týkat nakládání s finančními prostředky v roce 2016.

Starosta obce zve občany Borku na :                                                                                                   SPORTOVNÍ PLES, který se bude konat v pátek 27.1.2017 od 20:00 hodin v kulturním sále Borek                                                  a dále na :                                                                                                                                                                      PLES OÚ BOREK a ZŠ a MŠ BOREK, který se bude konat v pátek 17.2.2017 od 20:00 hodin v kulturním sále Borek

Příští zastupitelstvo:      27.2.2017


Ověřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………

Vyvěšeno – úřední deska:    30.1.2017            Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:     30.1.2017            Sejmuto: …………………………

 

Aktuality

Termín pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
2.5 a 3.5.2019
více
Pozvánka na dětský karneval
Sobota - 23.2.2019
více
Rozpočtové opatření
číslo 1/2019
více
Zápis ze 4. zasedání ZO Borek
21.ledna 2019
více
Bad Fussing
6.4.2019
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2019
kultura, sport, zábava
více
Akce na rok 2019
Kultura - sport - zábava
více
Plánovací kalendář pro Obec Borek
více
Výpujční řád obecní knihovny Borek
více
Rozpočtové opatření
číslo 22/2018
více
Lyžařský zájezd Dachstein west - Gossau
23.února 2019
více
SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROKU 2019
OBEC BOREK
více
Skladovací a výrobní zóny Hrdějovice
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2019 pro obec Borek
více
Rozpočtová opatření
číslo 20/2018 a 21/2018
více
Zápis z 3.zasedání ZO Borek
12.12.2018
více
Zápis do 1.třídy pro školní rok 2019/2020
více
Zápis z 2. zasedání ZO 19.11.2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 19/2018
více
Svolání zastupitelstva - program
12.12.2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 18
více
Nabídka práce
více
Schválený rozpočet 2018, Očekávané plnění rozpočtu 2018, Návrh rozpočtu 2019
více
NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2019
více
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Borek
31.10.2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 17
více
Rozpočtové opatření
číslo 16
více
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
Dopravní podnik
více
Zápis ze 47. zasedání ZO Borek
12.9.2018
více
Rozpočtové opatřžení
číslo 15
více
Muzikál Sestra v akci
Termín: 28.9. Více informací v přiloženém letáčku
více
Rozpočtová opatření
číslo 13 a 14
více
Bad Fussing a Borecká drakiáda
Více informací v příloze.
více
Seniorské hrátky
více
Volební komise
více
Rozpočtové opatření č. 12/2018
číslo 12
více
Rozpočtové opatření
číslo 11/2018
více
Zápis ze 46. zasedání ZO Borek
20.6.2018
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Rozpočtové opatření
Číslo 10/2018
více
Zápis ze 45. zasedání ZO Borek
23.5.2018
více
ÚS-lokalita 09 Borek
více
GDPR pověřenec obce Borek
více
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BOREK ZA ROK 2017
OBEC BOREK
více
Schválený rozpočet příspěvkové organizace 2018
ZŠ a MŠ BOREK
více
Zápis ze 44. zasedání ZO Borek
25.4.2018
více
Zápis ze 43.zasedání ZO Borek
11.4.2018
více
Rozpočtové opatření
č.9/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 8/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 7/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 6/2018
více
Zápis ze 42. zasedání ZO Borek
19.3.2018
více
Třídění odpadů - Borek - Informace
Plánovací kalendář 2018
více
Zápis ze 41. zasedání ZO Borek - 26.2.2018
26-2-2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 5/2018
více
Rozpočtová opatření
č. 1/2018 - 4/2018
více
Zápis ze 40. zasedání ZO Borek - 24.1.2018
24.1.2018
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2018 pro obec Borek
Dopravní podnik
více
Rozpočtová opatření
49/2017 - 58/2017
více
Zápis z 39.zasedání ZO Borek - 18.12.2017
18.12.2017
více
SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2018
OBEC BOREK
více
Zápis z 38. zasedání ZO Borek
29.11.2017
více
ROZPOČTOVÝ VÝHLED obce Borek na rok 2018 - 2019
OBEC BOREK
více
Zápis z 37. zasedání ZO Borek
30.10.2017
více
Kruhový trénink na Borku každou středu od 19 hod.
Přijď posunout své hranice na kruhový trénink. Kvalita zaručena certifikovanými trenéry Emilem a Martinem. Více informací naleznete v pozvánce.
více
Zápis z 36. zasedání ZO Borek
30.8.2017
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?