Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 22. jednání ZO

22.6.2016 

Zápis z 22. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání: 22.6. 2016 od 19:00 hodin
Přítomni:       Novák, Horejš, Kojan, Čermák, Klečka, Bíca, Heteša, Fučík, Kadlčíková,
                        Mika

Omluveni:      Průdek
Zapisovatel:  Čermák
Ověřovatelé:  Mika, Klečka

Starosta obce konstatoval, že ZO  je  usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 21. zasedání  ZO Borek ze dne  13.6. 2016.


Program zasedání zastupitelstva:

1/   Rozpočtová opatření   č. 16 – č. 21/2016
2/   Závěrečný účet obce Borek za rok 2015
3/   Účetní závěrka obce Borek za rok 2015
4/   Účetní závěrka ZŠ a MŠ Borek za rok 2015
5/   Schválení záměru ZŠ a MŠ Borek: pořízení materiálního vybavení multifunkční učebny pro výuku
       IT
6/   Zpráva hodnotící komise k výběrovému řízení na akci: „Odvodnění a prodloužení vodovodu a
       kanalizace v ulici Jabloňová a Dlouhá – Borek“.
7/  Žádost o převzetí komunikace p.č. 85/115 a p.č. 85/114 v obci a k.ú. obce Borek u Č.Budějovic
8/  Různé

Hlasování:              10     pro     /                0   proti     /                            0     zdržel se hlasování

Bod 1/  Rozpočtová opatření č. 16 – č.21/2016
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům obce předán společně s pozvánkou na zasedání ZO.


Usnesení č. 117/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 16 – č. 21/2016. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:                10   pro     /                 0   proti    /                            0    zdržel se hlasování


Bod 2/  Závěrečný účet obce Borek za rok 2015
Materiál k tomuto bodu byl přiložen k pozvánce na zasedání zastupitelstva obce.

Příjmy:         22.429.794,36 Kč
Výdaje:        21.948.324,46 Kč
Rozdíl:               481.469,90 Kč
Ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borek za rok 2015 vyplývá, že obec  Borek hospodařila bez chyb a nedostatků, které jsou uvedeny v ustanovení  § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.


Usnesení č. 118/2016
Zastupitelstvo obce Borek schvaluje:
1/ Závěrečný účet obce Borek za rok 2015 a souhlasí  s celoročním hospodařením obce – bez výhrad.
2/ Zprávu auditora o výsledcích hospodaření obce Borek za rok 2015 s výrokem – nebyly zjištěny 
     chyby a nedostatky.

Závěrečný účet obce Borek se zprávou o výsledcích hospodaření za rok 2015 a zprávou auditora jsou  nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:               10     pro  /             0    proti     /              0    zdržel se hlasování


Bod 3/  Účetní závěrka obce Borek za rok 2015
Materiál k tomuto bodu byl přiložen k pozvánce na zasedání zastupitelstva obce.


Usnesení č. 119/2016
Zastupitelstvo obce Borek schvaluje účetní závěrku obce Borek za rok 2015.
Protokol  o schválení  účetní závěrky obce Borek za rok 2015 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:              10     pro   /            0     proti     /                0   zdržel se hlasování  


Bod 4/ Účetní závěrka ZŠ a MŠ Borek za rok 2015
Materiál k tomuto bodu byl přiložen k pozvánce na zasedání zastupitelstva obce.


Usnesení č. 120/2016
Zastupitelstvo obce Borek schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Borek za rok 2015.
Protokol o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Borek za rok 2015 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:              10     pro   /             0   proti      /               0   zdržel se hlasování


Bod 5/  Schválení záměru ZŠ a MŠ Borek: pořízení materiálního vybavení multifunkční učebny pro
výuku IT.

ZŠ a MŠ Borek se připojila ke Strategickému rámci MAP ORP České Budějovice a v tomto plánu bude  žádat o dotaci na nákup materiálního vybavení multifunkční učebny pro výuku IT. Tento záměr je nutné schválit v zastupitelstvu obce.


Usnesení č. 121/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a vzalo na vědomí záměr ZŠ a MŠ Borek na nákup materiálního vybavení multifunkční učebny pro výuku IT. Předpokládaná hodnota vybavení IT učebny bude 500.000,-Kč

Hlasování:              10    pro     /             0   proti     /            0    zdržel se hlasování

Bod 6/  Zpráva hodnotící komise k výběrovému řízení na akci: „Odvodnění a prodloužení vodovodu a kanalizace v ulici Jabloňová a Dlouhá – Borek“.
Hodnotící komise se sešla 22.6.2016 v 18:00 hodin na OÚ Borek ve složení: Novák, Heteša, Bíca, Horejš, Čermák.
Nabídku předložily firmy:  VHS s.r.o., AKORD  spol.s r.o.                                                                               Firma K-BUILDING a.s.  nabídku nepředložila.
Dodané nabídky  byly předloženy v řádném termínu. Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od  firmy AKORD spol. s r.o.  s cenou za dílo 906.336 Kč bez DPH.


Usnesení č. 122/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo zprávu hodnotící komise a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy  o dílo s firmou  AKORD spol. s r.o. na akci: „Odvodnění a prodloužení vodovodu a kanalizace v ulici Jabloňová a Dlouhá – Borek“ s cenou za dílo 906.336 Kč bez DPH.
Hlasování:             10   pro      /      0       proti          /       0    zdržel se hlasování


Bod 7/  Žádost o převzetí  komunikace  p.č. 85/115 a p.č. 85/114 v obci a k.ú.obce Borek u Českých Budějovic.
Žádost podala majitelka pozemků paní  Naděžda  Buchmann a nabízí pozemky Obci Borek za celkovou cenu    1,- Kč.


Usnesení č. 123/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo žádost /nabídku na převzetí komunikace pozemek  parc.č. 85/115  k.ú.Borek u Českých Budějovic o výměře 276 m2 – ostatní plocha   a pozemek  parc.č. 85/114 k.ú. Borek u Českých Budějovic o výměře 30 m2  a rozhodlo se uvedené pozemky odkoupit.  Zastupitelstvo obce Borek pověřuje starostu obce  k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování:             9   pro     /         0    proti          /        1     zdržel se hlasování


Bod 8/ Různé
Vysvětlení JUDr. Čoudka ke sporu obce Borek a projekční kanceláře AGPnova Cassia and development.                                                                                                                                                                 Dále zastupitelstvo obce projednalo stížnost na údržbáře obce.

 

  


Ověřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………

 


Vyvěšeno – úřední deska:   29.6.2016           Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:     29.6.2016          Sejmuto: …………………………


 

Aktuality

Opatření obecné povahy -VV
Uzavírka silnice I/3 - Ševětín - Borek
více
Rozpočtové opatření
číslo 11/2018
více
Zápis ze 46. zasedání ZO Borek
20.6.2018
více
Oznámení
Uzavírka silnice I/3
více
Zóna obchodu a služeb
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Pozvánka na fotbalový turnaj mužů
Sobota 28. července 2018
více
Reakce Obce Borek a Obce Úsilné
"ZÓNY OBCHODU A SLUŽEB HRDĚJOVICE"
více
Ukončení EIA - Zóna obchodu a služeb Hrdějovice
více
Rozpočtové opatření
Číslo 10/2018
více
Oznámení o přerušení dodávky el.energie
U školy - 10.7.2018
více
Zápis ze 45. zasedání ZO Borek
23.5.2018
více
ÚS-lokalita 09 Borek
více
GDPR pověřenec obce Borek
více
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BOREK ZA ROK 2017
OBEC BOREK
více
Schválený rozpočet příspěvkové organizace 2018
ZŠ a MŠ BOREK
více
Zápis ze 44. zasedání ZO Borek
25.4.2018
více
Zápis ze 43.zasedání ZO Borek
11.4.2018
více
Rozpočtové opatření
č.9/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 8/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 7/2018
více
Rozpočtové opatření
č. 6/2018
více
Zápis ze 42. zasedání ZO Borek
19.3.2018
více
Třídění odpadů - Borek - Informace
Plánovací kalendář 2018
více
Zápis ze 41. zasedání ZO Borek - 26.2.2018
26-2-2018
více
Rozpočtové opatření
číslo 5/2018
více
Rozpočtová opatření
č. 1/2018 - 4/2018
více
Zápis ze 40. zasedání ZO Borek - 24.1.2018
24.1.2018
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2018 pro obec Borek
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2018
kultura, sport, zábava
více
Rozpočtová opatření
49/2017 - 58/2017
více
Zápis z 39.zasedání ZO Borek - 18.12.2017
18.12.2017
více
Informace k dani z nemovitých věcí - r.2018
více
SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2018
OBEC BOREK
více
Zápis z 38. zasedání ZO Borek
29.11.2017
více
ROZPOČTOVÝ VÝHLED obce Borek na rok 2018 - 2019
OBEC BOREK
více
Zápis z 37. zasedání ZO Borek
30.10.2017
více
Kruhový trénink na Borku každou středu od 19 hod.
Přijď posunout své hranice na kruhový trénink. Kvalita zaručena certifikovanými trenéry Emilem a Martinem. Více informací naleznete v pozvánce.
více
Zápis z 36. zasedání ZO Borek
30.8.2017
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?