Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis ze 17. zasedání ZO Borek

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání: 29. 2. 2016 od 19,00 hodin
Přítomni: Novák, Horejš, Fučík, 
Klečka, Bíca, Kadlčíková, Mika, Heteša, Čermák, Průdek
Omluveni:  
Kojan
Zapisovatel: Čermák
Ověřovatelé:  
Čermák, Průdek

Starosta obce konstatoval, že ZO  je usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem ze 16. zasedání ZO Borek ze dne 27.1.2016

Program zasedání zastupitelstva:
1/ Rozpočtová opatření  
č. 3 – č. 5 / 2016
2/ Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Borek za rok 2015
3/ Návrh ceny vodného a stočného na rok 2016
4/ Nákup pozemků
5/ Žádost o povolení provozovny společnosti MARCCRAB services s.r.o.
6/ Provozní řád tělocvičny Borek
7/ Různé

Hlasování:                  10    pro /                 0   proti  /                    0    
zdržel se hlasování

Bod 1/ Rozpočtová opatření č. 3 – č.5 / 2016
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům obce předán společně s pozvánkou na dnešní  
zasedání ZO.

Usnesení č. 90/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 3 – č.5 /2016. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:                 10     pro  /             0      proti  /                    0       zdržel se hlasování

Bod 2/  Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Borek za rok 2015
Starosta obce seznámil Zastupitelstvo obce s výroční zprávou o hospodaření ZŠ a MŠ Borek za rok 2015.
Zdroje finanční ch prostředků:
Krajský úřad České Budějovice                :                                              8.017.267,-   

Obec Borek (provozní dotace, stravné  :                                               1.675.175,-   

školné MŠ, školné ŠD)

Celkem výnosy:                                                                                           9.692.442,-   

Celkem náklady:                                                                                        
9.672.519,73 Kč
Úspora:                                                                                                              
19.922,27 Kč

Dále ZO projednalo žádost vedení ZŠ a MŠ Borek o převod hospodářského výsledku roku 2015 ve výši 19.922,27 Kč do rezervního fondu.

Usnesení č. 91/2016
Zastupitelstvo obce Borek bere na vědomí zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Borek za rok 2015. Zastupitelstvo obce Borek odsouhlasilo žádost vedení ZŠ a MŠ Borek o převod hospodářského výsledku roku 2015 do rezervního fondu ve výši 19.922,27 Kč.

Hlasování:             10    pro   /        0     proti   /                    0     zdržel se hlasováníBod 3/  Návrh ceny vodného a stočného na rok 2016
Cena je navržena na období od 1.4.2016 do 31.3.2017. Kalkulace vychází z nákladů na provoz, nákup vody a nájem obci. Starosta obce navrhl, aby cena vodného a stočného pro rok 2016 byla stejná, jako v roce 2015 tj. celkem 68,35 Kč/m3 včetně DPH. (vodné – 36,66, stočné 31,69 Kč)

Usnesení č. 92/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo návrh ceny vodného a stočného na rok 2016 a odsouhlasilo stejnou  celkovou cenu jako v roce 2015 ve výši 68,35 Kč/m3 včetně DPH. Cena je platná na období od  
1.4.2016 do 31.3.2017.

Hlasování:             10   pro   /           0    proti    /                    0     zdržel se hlasování

Bod 4/  Nákup  pozemků
Jedná se nákup pozemků p.č. 120/31 orná půda o výměře 15.627 m2 a p.č. 120/27 orná půda o výměře 1.482 m2 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic.

Usnesení č. 93/2016
Zastupitelstvo  obce Borek projednalo a schválilo nákup pozemku p.č. 
120/27 orná půda o výměře 1.482 m2 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic za cenu 300,- Kč/m2. Cena celkem 444.600,- Kč.

Hlasování:               10   pro    /            0   proti      /                  0       zdržel se hlasování

Usnesení č. 94/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo nákup pozemku p.č. 120/31 orná půda o výměře 15.627 m2 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic za cenu 500,- Kč /m2. Cena celkem 7.813.500,- Kč.
 

Hlasování:               4   pro    /            5   proti      /                   1       zdržel se hlasování

Usnesení nebylo přijato
 

Bod 5/  Žádost o povolení provozovny společnosti MARCCRAB services s.r.o.
Společnost MARCCRAB services s.r.o. je vlastníkem objektu Pražská 289 v obci Borek (bývalý Mountfield) a požádala o schválení provozovny – sport baru, který by byl provozován, jako volnočasový prostor s kulečníky a zábavou. Provoz plánované provozovny představil zástupce společnosti  pan Materna.
 

Usnesení č . 95/2016

Zastupitelstvo obce Borek projednalo žádost společnosti MARCCRAB services s.r.o. k zamýšlené provozovně sport baru „Kajot Intacto & Budvar bar“ v objektu Pražská 289.

 

Hlasování:               4   pro    /            6   proti      /                   0       zdržel se hlasování
 

Zastupitelstvo neschválilo žádost společnosti MARCCARB services s.r.o.


Bod 6/  Provozní řád tělocvičny Borek

Usnesení č. 96/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo Provozní řád tělocvičny Borek.


Hlasování:               10   pro    /            0   proti      /                   0       zdržel se hlasování

Bod 7/  Různé

Starosta obce pozval všechny občany na Pyžamový ples, který se bude konat 5.3.2016 v kulturním sále Borek od 20 hod. – pořadatelem je FK Borek.

Dále starosta obce pozval všechny děti na Maškarní ples,který se bude konat 12.3.2016 od 14 : 30 hod. v kulturním sále Borek – pořadatelem je ZŠ a MŠ Borek.


Příští zastupitelstvo se bude konat dne:  23.3.2016


Ověřovatelé:                      ………………………………………             ……………………………………………….


Starosta:                              ……………………………………….


 

Aktuality

Program zasedání ZO Borek
30.10.2017
více
Oznámení o konání 9.zasedání Zastupitelstva Jihočského kraje
více
Nařízení obce č.5/2017
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č.7 ÚPO Hosín
Veřejná vyhláška
více
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 20. a 21.října 2017
Volební okrsek č.1 v obci Borek
více
Změna provozu ve sběrném dvoře
více
Pozvánka na cvičení - JÓGA
více
Upozornění na potřebu ořezu dřevin - E.ON
více
Stanovení přechodné úpravy provozu - úprava křižovatky
Veřejná vyhláška
více
Výzva-vyjádření k podanému odvolání
Veřejná vyhláška - Bytový dům Arborea II
více
Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikacích Borek - Úsilné D3
Veřejná vyhláška
více
Sběr druhotných surovin
více
Oznámení o pokračování řízení o ÚP Libníč
Veřejná vyhláška
více
Kruhový trénink na Borku každou středu od 19 hod.
Přijď posunout své hranice na kruhový trénink. Kvalita zaručena certifikovanými trenéry Emilem a Martinem. Více informací naleznete v pozvánce.
více
Bad Fussing a Drakiáda
více
Návrh opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Konané 20. a 21. října 2017
více
Zápis z 36. zasedání ZO Borek
30.8.2017
více
Prodej kuřic
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
POZOR!!! ZMĚNA TERMÍNU Cyklo výlet Chiemsee
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
více
Rozpočtová opatření
č. 18/2017 a 19/2017
více
Pozvánka na fotbal
více
Nabídka zubní ordinace
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Oznámení - kompostéry
více
Rozpočtová opatření
číslo 16, 17
více
Rozpočtová opatření
číslo 13, 14, 15
více
Rozpočtové opatření
č. 11
více
Rozpočtové opatření
č. 12
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Rozpočtové opatření
č. 10/2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Rozpočtová opatření
č. 5 - 9
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
POZOR ZMĚNA - BAD FUSSING
BAD FUSSING 8.4.2017 - KOUPÁNÍ SPOJENÉ S NÁKUPEM V REALU a ALDY ODJEZD UŽ V 6 HODIN OD OÚ BOREK
více
Rozpočtové změny roku 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled obce Borek na rok 2016 - 2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 4/2017, 3/2017/S
více
Zábavní park MIRAKULUM
24.6.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Pes Baskertvilský, Noc na Karlštejně, Bad Fusing, ZOO Plzeň
Seznam nejbližších výletů a akcí pořádaných obcí Borek.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 1/2017 a 2/2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 44/2016
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2017
kultura, sport, zábava
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Na zdaňovací období roku 2017 pro obec BOREK
více
Rozpočtová opatření
Číslo: 40 - č.43
více
Rozpočtová opatření
číslo: 35 - č.39
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Tělocvična
Přijďte si zahrát ping-pong nebo badminton...
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 31/2016 - 34/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 27/2016 - 30/2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 22/2016 - 26/2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 16-21/2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 13/2016 - 15/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 8/2016 - 12/2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 6/2016 a 7/2016
více
Rozpočtová opatření
Číslo 3/2016 - č. 5/2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Rozpočtová opatření
Číslo 1/2016 a 2/2016
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Zápis z 15.jednání ZO Borek
21.12.2015
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?