Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis ze 16.jednání ZO Borek

Zápis ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014-2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání: 27.1.2016 od 19,00 hodin
Přítomni: 
Novák, Horejš, Fučík, Kojan, Bíca, Klečka, Heteša, Bíca, Mika, Čermák
Omluveni: Kadlčíková
Zapisovatel: 
Čermák
Ověřovatelé: Fučík, Kojan

Starosta obce konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 15. zasedání ZO Borek ze dne 
21.12.2015.


Program zasedání zastupitelstva:
1/  Rozpočtová opatření  č.1/2016 
a č. 2/2016
2/  Zpráva o provedení inventarizace majetku obce 
Borek ke dni 31.12.2015
3/ 
Smlouva s dopravním podnikem města České Budějovice na rok 2016
4/ 
Nákup pozemků
5/ 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
6/ 
Dodatek ke smlouvě o dílo na akci: Změna dokončené stavby kotelny na víceúčelové zařízení
7/ 
Evidence knihovny
8/ 
Zpráva kontrolního výboru
9/ 
Různé

Hlasování:     10 pro  /   0  proti  /   0  zdržel se hlasování

Bod 1/  Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2/2016
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům obce předán společně s pozvánkou na zasedání ZO.

Usnesení č. 82/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 1 a č. 2/2016. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:     10 pro  /   0  proti  /    0 zdržel se hlasování

Bod 2/ Zpráva o provedení inventarizace majetku obce Borek ke dni 31.12.2015
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a seznámilo se 
zprávou o provedení inventarizace majetku obce Borek ke dni 31.12.2015.

Usnesení č. 83/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a vzalo na vědomí zprávu o provedení inventarizace majetku obce Borek ke dni 31.12.2015.

Hlasování:             10     pro   /     0   proti  /    0   zdržel se hlasování

Bod 3/ Smlouva s dopravním podnikem města České Budějovice na rok 2016
Předmětem této smlouvy je povinnost objednatele uhradit dopravci dle sjednaných podmínek v této smlouvě kompenzaci za plnění tohoto závazku  veřejné služby. (Trolejbusová doprava do obce Borek). Pro rok 2016 je výše kompenzace 588.443,-Kč, což je o 31.532,-Kč více než v roce 2015. Rozsah dopravní obslužnosti bude rozšířen o  jeden  
spoj o víkendech a svátcích.

Usnesení č. 84/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo smlouvu mezi obcí Borek a Dopravním podnikem města České Budějovice a.s. na rok 2016 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o závazku veřejné služby na rok 2016 k zajištění dopravní obslužnosti obce Borek v celkové výši 
588.443,- Kč.

Hlasování:          10    pro  /       0   proti    /    0   zdržel se hlasování

Bod 4/ Nákup pozemků
Jedná se o nákup pozemků p.č. 120/31 orná půda o výměře 15.627 m2 a p.č. 120/27 orná půda o výměře 1.482 m2 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic. Tyto pozemky byly obci Borek nabídnuty k odkupu za celkovou cenu 9.820.800,- Kč.

Usnesení č. 85/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo nabídku na nákup pozemků p.č. 120/31 orná půda o výměře 15627 m2 a p.č. 120/27 orná půda o výměře 1.482 m2 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic 
a pověřilo starostu obce k dalšímu jednání ohledně prodejní ceny těchto pozemků.

Hlasování:         9      pro   /         1   proti     /      0   zdržel se hlasování

Bod 5/  Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
1)
Jedná se o Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a obcí Borek týkající se uložení kanalizace a vodovodu přes silnici III/1461. Služebnost bude z hlediska veřejného zájmu zřízena bezúplatně („Borek, ZTV Sever – prodloužení kanalizace a vodovodu, odvodnění u točny MHD“).

Usnesení č. 86/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo Smlouvu u budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – číslo smlouvy – SÚS Jčk: BVB/002/16/CB/Šo mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a obcí Borek, týkající se uložení kanalizace a  vodovodu přes silnici III/1461. Služebnost bude z hlediska veřejného zájmu zřízena bezúplatně.

Hlasování:       10   Pro    /             0  proti   /             0   zdržel se hlasování

2) Jedná se o Smlouvu o budoucí  smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Vladimírem Drhou, Vojtěchem Drhou, Marií Koubkovou, Věrou Lomickou a obcí Borek týkající se uložení kanalizace a vodovodu přes pozemky p.č. 146/5 a p.č.95/10 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic. Služebnost bude z hlediska veřejného zájmu zřízena bezúplatně.

Usnesení .č. 87/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – číslo smlouvy SÚS Jčk: BVB/003/16/CB/ŠO mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Vladimírem Drhou, Vojtěchem Drhou, Marií Koubkovou, věrou Lomickou a obcí Borek týkající se uložení kanalizace a vodovodu přes pozemky p.č. 146/5 a p.č. 95/10 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic. Služebnost bude z hlediska veřejného zájmu zřízena bezúplatně.

Hlasování:           10    pro /              0     proti   /              0    zdržel se hlasování

Bod 6/ Dodatek ke smlouvě o dílo na akci: Změna dokončené stavby kotelny na víceúčelové zařízení
Jedná se dodatek ke Smlouvě o dílo, který se týká víceprací ke kterým bylo nutné přistoupit před dokončením stavby. Vícepráce vysvětlil zastupitelům starosta obce.

Usnesení č. 88/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo dodatek ke Smlouvě o dílo na akci: „Změna dokončené stavby kotelny na víceúčelové zařízení“ v celkové výši 
675.262,- Kč bez DPH a pověřilo starostu obce k podpisu tohoto dodatku s firmou SAHAN CB s.r.o.

Hlasování:         10   pro   /                0    proti   /                0  zdržel se hlasování


Bod 7/   Evidence knihovny
Pro potřeby Ministerstva kultury ČR a pro další provozování Obecní knihovny Borek je nutné schválit zřizovací listinu a provozní řád knihovny.

Usnesení č. 89/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo Zřizovací listinu Obecní knihovny Borek. Tato organizační složka je zřízena za účelem poskytování veřejných, knihovnických a informačních služeb vymezených zákonem č. 257/2001 Sb. knihovním zákonem za dodržování podmínek rovného přístupu všem bez rozdílu k těmto službám, jako knihovna ve smyslu §3, odst. I, písm. C, zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon). Zastupitelstvo obce Borek dále schvaluje Knihovní řád Obecní knihovny Borek.

Hlasování:         10  pro    /                0   proti      /               0   zdržel se hlasování

Bod 8/  Zpráva kontrolního výboru
Zprávu kontrolního výboru, která se týkala kontroly usnesení  ZO v roce 2015 představil  předseda
kontrolního výboru Ing. Josef Klečka.
Zastupitelstvo obce Borek vzalo zprávu Kontrolního výboru na vědomí.



Bod 9/ Různé
Zastupitelstvo obce Borek pověřuje Finanční výbor k provedení kontroly v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Borek. Kontrola se bude týkat nakládání s finančními prostředky v roce 2015

 Starosta obce přečetl žádost o změnu napojení splaškové kanalizace bytového domu v ulici Dlouhá (investor žádal o napojení splaškové kanalizace na kanalizační větev vedoucí  ulicí Dlouhá ) – zastupitelstvo obce tuto žádost zamítlo a trvá na původním napojení kanalizace do ulice U Křížku dle stavebního povolení.


 Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s úpravou vyhlášky, která se týká navýšení odměn pro neuvolněné zastupitele obce. Zastupitelstvo obce Borek rozhodlo o nenavyšování odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce.

 

Příští zastupitelstvo se bude konat 29.2.2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ borek.







 

Aktuality

Rozpočtová opatření
č. 18/2017 a 19/2017
více
Pozvánka do letního kina Borek
více
Pozvánka na fotbal
více
Nabídka zubní ordinace
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Cyklo výlet Chiemsee
2.9.2017
více
Cyklovýlet - Chiemské jezero - 2.9.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Oznámení - kompostéry
více
Rozpočtová opatření
číslo 16, 17
více
Rozpočtová opatření
číslo 13, 14, 15
více
Rozpočtové opatření
č. 11
více
Rozpočtové opatření
č. 12
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Rozpočtové opatření
č. 10/2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Rozpočtová opatření
č. 5 - 9
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
POZOR ZMĚNA - BAD FUSSING
BAD FUSSING 8.4.2017 - KOUPÁNÍ SPOJENÉ S NÁKUPEM V REALU a ALDY ODJEZD UŽ V 6 HODIN OD OÚ BOREK
více
Rozpočtové změny roku 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled obce Borek na rok 2016 - 2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 4/2017, 3/2017/S
více
Zábavní park MIRAKULUM
24.6.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Pes Baskertvilský, Noc na Karlštejně, Bad Fusing, ZOO Plzeň
Seznam nejbližších výletů a akcí pořádaných obcí Borek.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 1/2017 a 2/2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 44/2016
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2017
kultura, sport, zábava
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Na zdaňovací období roku 2017 pro obec BOREK
více
Rozpočtová opatření
Číslo: 40 - č.43
více
Rozpočtová opatření
číslo: 35 - č.39
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Tělocvična
Přijďte si zahrát ping-pong nebo badminton...
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 31/2016 - 34/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 27/2016 - 30/2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 22/2016 - 26/2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 16-21/2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 13/2016 - 15/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 8/2016 - 12/2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 6/2016 a 7/2016
více
Rozpočtová opatření
Číslo 3/2016 - č. 5/2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Rozpočtová opatření
Číslo 1/2016 a 2/2016
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Zápis z 15.jednání ZO Borek
21.12.2015
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?