Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis ze 16.jednání ZO Borek

Zápis ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014-2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání: 27.1.2016 od 19,00 hodin
Přítomni: 
Novák, Horejš, Fučík, Kojan, Bíca, Klečka, Heteša, Bíca, Mika, Čermák
Omluveni: Kadlčíková
Zapisovatel: 
Čermák
Ověřovatelé: Fučík, Kojan

Starosta obce konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 15. zasedání ZO Borek ze dne 
21.12.2015.


Program zasedání zastupitelstva:
1/  Rozpočtová opatření  č.1/2016 
a č. 2/2016
2/  Zpráva o provedení inventarizace majetku obce 
Borek ke dni 31.12.2015
3/ 
Smlouva s dopravním podnikem města České Budějovice na rok 2016
4/ 
Nákup pozemků
5/ 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
6/ 
Dodatek ke smlouvě o dílo na akci: Změna dokončené stavby kotelny na víceúčelové zařízení
7/ 
Evidence knihovny
8/ 
Zpráva kontrolního výboru
9/ 
Různé

Hlasování:     10 pro  /   0  proti  /   0  zdržel se hlasování

Bod 1/  Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2/2016
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům obce předán společně s pozvánkou na zasedání ZO.

Usnesení č. 82/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 1 a č. 2/2016. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:     10 pro  /   0  proti  /    0 zdržel se hlasování

Bod 2/ Zpráva o provedení inventarizace majetku obce Borek ke dni 31.12.2015
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a seznámilo se 
zprávou o provedení inventarizace majetku obce Borek ke dni 31.12.2015.

Usnesení č. 83/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a vzalo na vědomí zprávu o provedení inventarizace majetku obce Borek ke dni 31.12.2015.

Hlasování:             10     pro   /     0   proti  /    0   zdržel se hlasování

Bod 3/ Smlouva s dopravním podnikem města České Budějovice na rok 2016
Předmětem této smlouvy je povinnost objednatele uhradit dopravci dle sjednaných podmínek v této smlouvě kompenzaci za plnění tohoto závazku  veřejné služby. (Trolejbusová doprava do obce Borek). Pro rok 2016 je výše kompenzace 588.443,-Kč, což je o 31.532,-Kč více než v roce 2015. Rozsah dopravní obslužnosti bude rozšířen o  jeden  
spoj o víkendech a svátcích.

Usnesení č. 84/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo smlouvu mezi obcí Borek a Dopravním podnikem města České Budějovice a.s. na rok 2016 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o závazku veřejné služby na rok 2016 k zajištění dopravní obslužnosti obce Borek v celkové výši 
588.443,- Kč.

Hlasování:          10    pro  /       0   proti    /    0   zdržel se hlasování

Bod 4/ Nákup pozemků
Jedná se o nákup pozemků p.č. 120/31 orná půda o výměře 15.627 m2 a p.č. 120/27 orná půda o výměře 1.482 m2 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic. Tyto pozemky byly obci Borek nabídnuty k odkupu za celkovou cenu 9.820.800,- Kč.

Usnesení č. 85/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo nabídku na nákup pozemků p.č. 120/31 orná půda o výměře 15627 m2 a p.č. 120/27 orná půda o výměře 1.482 m2 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic 
a pověřilo starostu obce k dalšímu jednání ohledně prodejní ceny těchto pozemků.

Hlasování:         9      pro   /         1   proti     /      0   zdržel se hlasování

Bod 5/  Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
1)
Jedná se o Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a obcí Borek týkající se uložení kanalizace a vodovodu přes silnici III/1461. Služebnost bude z hlediska veřejného zájmu zřízena bezúplatně („Borek, ZTV Sever – prodloužení kanalizace a vodovodu, odvodnění u točny MHD“).

Usnesení č. 86/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo Smlouvu u budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – číslo smlouvy – SÚS Jčk: BVB/002/16/CB/Šo mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a obcí Borek, týkající se uložení kanalizace a  vodovodu přes silnici III/1461. Služebnost bude z hlediska veřejného zájmu zřízena bezúplatně.

Hlasování:       10   Pro    /             0  proti   /             0   zdržel se hlasování

2) Jedná se o Smlouvu o budoucí  smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Vladimírem Drhou, Vojtěchem Drhou, Marií Koubkovou, Věrou Lomickou a obcí Borek týkající se uložení kanalizace a vodovodu přes pozemky p.č. 146/5 a p.č.95/10 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic. Služebnost bude z hlediska veřejného zájmu zřízena bezúplatně.

Usnesení .č. 87/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – číslo smlouvy SÚS Jčk: BVB/003/16/CB/ŠO mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Vladimírem Drhou, Vojtěchem Drhou, Marií Koubkovou, věrou Lomickou a obcí Borek týkající se uložení kanalizace a vodovodu přes pozemky p.č. 146/5 a p.č. 95/10 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic. Služebnost bude z hlediska veřejného zájmu zřízena bezúplatně.

Hlasování:           10    pro /              0     proti   /              0    zdržel se hlasování

Bod 6/ Dodatek ke smlouvě o dílo na akci: Změna dokončené stavby kotelny na víceúčelové zařízení
Jedná se dodatek ke Smlouvě o dílo, který se týká víceprací ke kterým bylo nutné přistoupit před dokončením stavby. Vícepráce vysvětlil zastupitelům starosta obce.

Usnesení č. 88/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo dodatek ke Smlouvě o dílo na akci: „Změna dokončené stavby kotelny na víceúčelové zařízení“ v celkové výši 
675.262,- Kč bez DPH a pověřilo starostu obce k podpisu tohoto dodatku s firmou SAHAN CB s.r.o.

Hlasování:         10   pro   /                0    proti   /                0  zdržel se hlasování


Bod 7/   Evidence knihovny
Pro potřeby Ministerstva kultury ČR a pro další provozování Obecní knihovny Borek je nutné schválit zřizovací listinu a provozní řád knihovny.

Usnesení č. 89/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo Zřizovací listinu Obecní knihovny Borek. Tato organizační složka je zřízena za účelem poskytování veřejných, knihovnických a informačních služeb vymezených zákonem č. 257/2001 Sb. knihovním zákonem za dodržování podmínek rovného přístupu všem bez rozdílu k těmto službám, jako knihovna ve smyslu §3, odst. I, písm. C, zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon). Zastupitelstvo obce Borek dále schvaluje Knihovní řád Obecní knihovny Borek.

Hlasování:         10  pro    /                0   proti      /               0   zdržel se hlasování

Bod 8/  Zpráva kontrolního výboru
Zprávu kontrolního výboru, která se týkala kontroly usnesení  ZO v roce 2015 představil  předseda
kontrolního výboru Ing. Josef Klečka.
Zastupitelstvo obce Borek vzalo zprávu Kontrolního výboru na vědomí.Bod 9/ Různé
Zastupitelstvo obce Borek pověřuje Finanční výbor k provedení kontroly v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Borek. Kontrola se bude týkat nakládání s finančními prostředky v roce 2015

 Starosta obce přečetl žádost o změnu napojení splaškové kanalizace bytového domu v ulici Dlouhá (investor žádal o napojení splaškové kanalizace na kanalizační větev vedoucí  ulicí Dlouhá ) – zastupitelstvo obce tuto žádost zamítlo a trvá na původním napojení kanalizace do ulice U Křížku dle stavebního povolení.


 Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s úpravou vyhlášky, která se týká navýšení odměn pro neuvolněné zastupitele obce. Zastupitelstvo obce Borek rozhodlo o nenavyšování odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce.

 

Příští zastupitelstvo se bude konat 29.2.2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ borek. 

Aktuality

Program zasedání ZO Borek
30.10.2017
více
Oznámení o konání 9.zasedání Zastupitelstva Jihočského kraje
více
Nařízení obce č.5/2017
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č.7 ÚPO Hosín
Veřejná vyhláška
více
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 20. a 21.října 2017
Volební okrsek č.1 v obci Borek
více
Změna provozu ve sběrném dvoře
více
Pozvánka na cvičení - JÓGA
více
Upozornění na potřebu ořezu dřevin - E.ON
více
Stanovení přechodné úpravy provozu - úprava křižovatky
Veřejná vyhláška
více
Výzva-vyjádření k podanému odvolání
Veřejná vyhláška - Bytový dům Arborea II
více
Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikacích Borek - Úsilné D3
Veřejná vyhláška
více
Sběr druhotných surovin
více
Oznámení o pokračování řízení o ÚP Libníč
Veřejná vyhláška
více
Kruhový trénink na Borku každou středu od 19 hod.
Přijď posunout své hranice na kruhový trénink. Kvalita zaručena certifikovanými trenéry Emilem a Martinem. Více informací naleznete v pozvánce.
více
Bad Fussing a Drakiáda
více
Návrh opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Konané 20. a 21. října 2017
více
Zápis z 36. zasedání ZO Borek
30.8.2017
více
Prodej kuřic
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
POZOR!!! ZMĚNA TERMÍNU Cyklo výlet Chiemsee
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
více
Rozpočtová opatření
č. 18/2017 a 19/2017
více
Pozvánka na fotbal
více
Nabídka zubní ordinace
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Oznámení - kompostéry
více
Rozpočtová opatření
číslo 16, 17
více
Rozpočtová opatření
číslo 13, 14, 15
více
Rozpočtové opatření
č. 11
více
Rozpočtové opatření
č. 12
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Rozpočtové opatření
č. 10/2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Rozpočtová opatření
č. 5 - 9
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
POZOR ZMĚNA - BAD FUSSING
BAD FUSSING 8.4.2017 - KOUPÁNÍ SPOJENÉ S NÁKUPEM V REALU a ALDY ODJEZD UŽ V 6 HODIN OD OÚ BOREK
více
Rozpočtové změny roku 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled obce Borek na rok 2016 - 2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 4/2017, 3/2017/S
více
Zábavní park MIRAKULUM
24.6.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Pes Baskertvilský, Noc na Karlštejně, Bad Fusing, ZOO Plzeň
Seznam nejbližších výletů a akcí pořádaných obcí Borek.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 1/2017 a 2/2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 44/2016
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2017
kultura, sport, zábava
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Na zdaňovací období roku 2017 pro obec BOREK
více
Rozpočtová opatření
Číslo: 40 - č.43
více
Rozpočtová opatření
číslo: 35 - č.39
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Tělocvična
Přijďte si zahrát ping-pong nebo badminton...
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 31/2016 - 34/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 27/2016 - 30/2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 22/2016 - 26/2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 16-21/2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 13/2016 - 15/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 8/2016 - 12/2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 6/2016 a 7/2016
více
Rozpočtová opatření
Číslo 3/2016 - č. 5/2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Rozpočtová opatření
Číslo 1/2016 a 2/2016
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Zápis z 15.jednání ZO Borek
21.12.2015
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?