Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 36. zasedání ZO Borek

30.8.2017

Zápis z 36. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání:  30.8.2017 od 19:00 hodin 
Přítomni:  Novák, Čermák, Heteša, Horejš, Klečka, Fučík , Průdek, Kadlčíková, Mika, Kojan, Bíca

Omluveni:
Zapisovatel
:   Čermák
Ověřovatelé:  Mika, Průdek

Starosta obce konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 35. zasedání  ZO Borek ze dne  12.6.2017.

 
Program zasedání zastupitelstva:

1./  Projednání dodatku smlouvy k akci : „Bezbariérové přechody pro chodce na silnici I/3 v obci
      Borek k.ú. Borek a k.ú. Hrdějovice „

2./  Projednání dodatku smlouvy k akci :  „Obnova místní komunikace Jabloňová - obec Borek“

3./  Rozpočtová opatření

4./  Projednání návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 85/31     a p.č. 39/1 v k.ú. obce Borek u Českých Budějovic

5./  Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o odkoupení části pozemku p.č. 39/30 a p.č. 39/1 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic                                                                                                               

6./ Stanovení místa a doby pro konání slavnostních obřadů v obci Borek (uzavírání manželství)

7./ Různé

                                                                                                                                                                         Hlasování:              11       pro /                0     proti  /              0  zdržel se hlasování


Bod 1/  Projednání dodatku Smlouvy o dílo k akci : „Bezbariérové přechody pro chodce na silnici I/3     v obci Borek k.ú. Borek a k.ú. Hrdějovice „

Vzhledem k vynuceným dodatečným stavebním úpravám oproti původní projektové dokumentaci vznikly při realizaci stavby vícenáklady ve výši 808.691,40 Kč včetně DPH na které je nutné sjednat dodatek ke Smlouvě o dílo. Dále je nutné zaplatit poplatek za dočasný zábor komunikace  I/3 ve výši 32.727,50 Kč včetně DPH. O průběhu stavby a vyvolaných dodatečných nákladech zastupitele informoval starosta obce a stavební dozor investora Ing. Peterka

Usnesení č. 181/2017

Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na kompletní dodávku stavby : „Bezbariérové přechody pro chodce na silnici I/3 v obci Borek k.ú. Borek a k.ú. Hrdějovice „ ve výši 808.691,40 Kč včetně DPH plus poplatek za dočasný zábor komunikace ve výši 32.727,50 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce Borek pověřuje starostu obce k podpisu tohoto dodatku.

Hlasování:                11     pro /             0        proti  /           0     zdržel se hlasování

 

Bod 2/  Projednání dodatku Smlouvy o dílo k akci : „Obnova místní komunikace Jabloňová - obec Borek“

Vzhledem k dodatečným stavebním úpravám oproti původní projektové dokumentaci vznikly při realizaci stavby vícenáklady ve výši 108.630,17 Kč včetně DPH na které je nutné sjednat dodatek ke Smlouvě o dílo. O průběhu stavby a vyvolaných dodatečných nákladech zastupitele informoval starosta obce.

Usnesení č. 182/2017

Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na kompletní dodávku stavby : „Obnova místní komunikace Jabloňová - obec Borek“  ve výši 108.630,17 Kč včetně DPH . Zastupitelstvo obce Borek pověřuje starostu obce k podpisu tohoto dodatku.

Hlasování:                11     pro /                 0    proti  /            0    zdržel se hlasování

 

Bod 3/  Rozpočtová opatření č. 22/2017 a č. 23 – č.28/2017

Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům obce předán společně s pozvánkou na dnešní zasedání zastupitelstva obce. Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s přijatými rozpočtovými opatřeními.

Usnesení č. 183/2017

Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 22/2017 a rozpočtová opatření č. 23 – č.28/2017 vzalo na vědomí. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:                 11    pro /                 0     proti  /            0    zdržel se hlasování

 

Bod 4/  Projednání návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku  p.č. 85/31 a p.č. 39/1 v k.ú. obce Borek u Českých Budějovic

Předmětem této smlouvy je výměna stávající trafostanice a stávajícího vzdušného vedení VN na sloupech za kabelovou smyčku vedení VN. Do nové trafostanice budou přepojeny stávající kabely NN. Pod zahradou KN 70/3 a ulicí U Školky KN 39/1 bude proveden protlak.                                                                        Na pozemku KN 85/31 bude umístěna trafostanice . Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za cenu 10.000,- Kč bez DPH. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Borek a firmou E.ON Distribuce, a.s., kterou zastupuje firma E.ON Česká republika s.r.o.Usnesení č. 184/2017


Zastupitelstvo obce Borek projednalo návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na umístění zařízení TS, kabel VN, NN na pozemku parc.č. 85/31 a parc.č. 39/1 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic mezi obcí Borek a firmou E.ON Distribuce,a.s. v zastoupení firmy E.ON Česká republika  s.r.o. Zastupitelstvo obce Borek pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Hlasování:                11     pro /                  0   proti  /             0  zdržel se hlasování

 

Bod 5/  Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o odkoupení části pozemku p.č. 39/30 a p.č. 39/1 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic   
Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. požádala o odkoupení části pozemku  parc. č. 39/30 a 39/1 v k.ú. Borek u Českých Budějovic (4x5m) pro stavbu nové kioskové betonové trafostanice, která nahradí stávající dožilou venkovní trafostanici včetně venkovní přípojky VN.


Usnesení č. 185/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo žádost fa. E.ON Česká republika s.r.o. o odkoupení části pozemku parc.č. 39/30 a 39/1 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic pro stavbu nové kioskové trafostanice a rozhodlo se zveřejnit záměr prodeje části pozemku (4 x 5m) parc.č. 39/30 a 39/1 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic.

Hlasování:                  11   pro /                  0   proti  /             0   zdržel se hlasování 

 

Bod 6/  Stanovení místa a doby pro konání slavnostních obřadů v obci Borek (uzavírání manželství)

Usnesení č. 186/2017

Zastupitelstvo obce Borek stanovilo místo a čas pro konání slavnostních obřadů (uzavírání manželství) v obci Borek takto : Stanoveným místem pro konání slavnostních obřadů (uzavírání manželství ) je celý správní obvod obce Borek a určenou dobou je kterýkoliv den kromě neděle a státních svátků.

Hlasování:                  11   pro /                 0    proti  /             0   zdržel se hlasování  

Bod 7/  Různé

Informace o průběhu prací na zateplení budovy OÚ a kulturního sálu

Místostarosta obce upozornil na nutnost zlepšení informovanosti občanů a navrhl řešení ve formě vybudování informačních amplionových hnízd v obci a zároveň navrhl vydávání obecního zpravodaje.

Příští zastupitelstvo se bude konat v pondělí  25.9.2017 od 19 hodin                                                                                                    


Ověřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………
Vyvěšeno – úřední deska:  4.9.2017               Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:    4.9.2017              Sejmuto: …………………………

 

 

Aktuality

Stanovení přechodné úpravy provozu - Dálnice D3
Veřejná vyhláška
více
Návrh opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška
více
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Veřejná vyhláška
více
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu
Veřejná vyhláška
více
Svolání zasedání Zastupitelstva Jihočeskho kraje
čtvrtek 21. září
více
Zveřejnění záměru prodeje části pozemků
Pozemek parc.č. 39/30 a 39/1 k.ú.Borek
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Konané 20. a 21. října 2017
více
Zápis z 36. zasedání ZO Borek
30.8.2017
více
Prodej kuřic
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
POZOR!!! ZMĚNA TERMÍNU Cyklo výlet Chiemsee
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
více
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí
Bytový dům ARBOREA II
více
Rozpočtová opatření
č. 18/2017 a 19/2017
více
Pozvánka na fotbal
více
Nabídka zubní ordinace
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Cyklovýlet - Chiemské jezero - 2.9.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Oznámení - kompostéry
více
Rozpočtová opatření
číslo 16, 17
více
Rozpočtová opatření
číslo 13, 14, 15
více
Rozpočtové opatření
č. 11
více
Rozpočtové opatření
č. 12
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Rozpočtové opatření
č. 10/2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Rozpočtová opatření
č. 5 - 9
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
POZOR ZMĚNA - BAD FUSSING
BAD FUSSING 8.4.2017 - KOUPÁNÍ SPOJENÉ S NÁKUPEM V REALU a ALDY ODJEZD UŽ V 6 HODIN OD OÚ BOREK
více
Rozpočtové změny roku 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled obce Borek na rok 2016 - 2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 4/2017, 3/2017/S
více
Zábavní park MIRAKULUM
24.6.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Pes Baskertvilský, Noc na Karlštejně, Bad Fusing, ZOO Plzeň
Seznam nejbližších výletů a akcí pořádaných obcí Borek.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 1/2017 a 2/2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 44/2016
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2017
kultura, sport, zábava
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Na zdaňovací období roku 2017 pro obec BOREK
více
Rozpočtová opatření
Číslo: 40 - č.43
více
Rozpočtová opatření
číslo: 35 - č.39
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Tělocvična
Přijďte si zahrát ping-pong nebo badminton...
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 31/2016 - 34/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 27/2016 - 30/2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 22/2016 - 26/2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 16-21/2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 13/2016 - 15/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 8/2016 - 12/2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 6/2016 a 7/2016
více
Rozpočtová opatření
Číslo 3/2016 - č. 5/2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Rozpočtová opatření
Číslo 1/2016 a 2/2016
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Zápis z 15.jednání ZO Borek
21.12.2015
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?