Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 34. jednání ZO Borek

3.5. 2017

Zápis z 34. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání:  3.5.2017 od 19:00 hodin  
Přítomni:        Novák,  Čermák,  Heteša,  Horejš, Klečka, , Fučík , Průdek, Kadlčíková, Mika, Kojan, Bíca
Zapisovatel:   Novák
Ověřovatelé:  Průdek, Bíca  

Starosta obce konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 33. zasedání  ZO Borek ze dne  12.4.2017.

 
Program zasedání zastupitelstva:
1/  Rozpočtové  opatření č. 10/2017
2/  Prodej části pozemku parc.č. 85/31 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic
3/  Zpráva hodnotící komise k akci: „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a
      obecního sálu v obci Borek“
4/  Zpráva hodnotící komise k akci: „Borek, Na Výsluní – stavební úpravy vodovodu“
5/  Zpráva hodnotící komise k akci: „Dětská hřiště v obci Borek (ul. Pod Orty a ul. Pod Vodárnou)
6/  Zpráva hodnotící komise k akci: „Místní komunikace Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová I. Etapa“
7/  Volba zástupce zřizovatele do školské rady ZŠ a MŠ Borek
8/  Různé

Hlasování:  11  pro /    0  proti  /     0   zdržel se hlasování


Bod 1/  Rozpočtové opatření č. 10/2017 
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům obce předán společně s pozvánkou na dnešní zasedání zastupitelstva obce. Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s přijatým rozpočtovým opatřením.
Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtové opatření na vědomí. Rozpočtové opatření je nedílnou součástí tohoto zápisu.


Bod 2/  Prodej části pozemku parc.č. 85/31 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic

Usnesení č. 166/2017
V souladu se zveřejněným záměrem prodeje ze dne 5.4.2017 Zastupitelstvo obce Borek souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 85/31 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic pro výstavbu nové trafostanice. Výměra prodávané části pozemku je 20 m2. Cena za m2 je 1.000,- Kč. Kupující je firma E.ON Česká republika s.r.o. Cena za zpracování kupní smlouvy a veškeré ostatní poplatky a náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující strana.

Hlasování:   11  pro  /      0   proti   /    0  zdržel se hlasování
Bod 3/  Zpráva hodnotící  komise k akci: „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a obecního sálu v obci  Borek“
Hodnotící komise se sešla ve středu 26.4.2017 v 10:00 hodin na OÚ Borek ve složení: Novák, Heteša, Fučík. Nabídku předložily firmy: EUBUILDING a.s., STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., SAHAN CB s.r.o., ASARKO s.r.o. Dodané nabídky byly předloženy v řádném termínu. Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy SAHAN CB s.r.o. s cenou za dílo 4.310.221,10 Kč bez DPH.
Nabídku firmy EUBUILDING a.s. hodnotící komise vyloučila pro výrazné nesrovnalosti v rámci prokázání splnění technické specifikace a podmínek výzvy a zadávací dokumentace.

Usnesení č.  167/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo zprávu hodnotící komise a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s firmou SAHAN CB s.r.o., s cenou za dílo 4.310.221,10 Kč bez DPH na akci: „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a obecního sálu v obci Borek“.

Hlasování:   11  pro  /            0  proti /       0  zdržel se hlasování


Bod  4/ Zpráva hodnotící komise k akci: Borek, Na Výsluní – stavební  úpravy vodovodu“
Hodnotící komise se sešla ve středu 3.5.2017 v 17:00 hodin na OÚ Borek ve složení: Novák, Heteša, Horejš, Fučík, Klečka.
Nabídku předložily firmy:  ČEVAK a.s.,  SWIETELSKY stavební s.r.o., STAVITELSTVÍ MATOUREK s.r.o., VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.,  AKORD stavební a obchodní společnost spol. s r.o. Podané nabídky byly předloženy v řádném termínu. Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy ČEVAK  a.s. s cenou za dílo 945.734,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 168/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo zprávu hodnotící komise a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s firmou ČEVAK a.s. s cenou za dílo 945.734,- Kč bez DPH na akci: „Borek, Na Výsluní  stavební úpravy vodovodu“.

Hlasování:    11    pro  /        0    proti  /       0  zdržel se hlasování

Bod 5/  Zpráva hodnotící komise k akci: „Dětská hřiště v obci Borek (ul. Pod Orty a ul. Pod Vodárnou). Hodnotící komise se sešla ve středu 3.5.2017 v 17:00 hodin na OÚ Borek ve složení: Novák, Heteša, Horejš, Fučík, Klečka.
Nabídku předložily firmy:  GARTENSTA PLUS  s.r.o.,  LUNA PROGRESS  s.r.o., SPORTIS  K.Vary s.r.o., HRAS-zařízení  hřišť s.r.o.. Dodané nabídky byly předloženy v řádném termínu. Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy LUNA PROGRESS  s.r.o. s cenou za dílo 582.750,- Kč bez DPH.


Usnesení č. 169/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo zprávu hodnotící komise a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s firmou LUNA PROGRESS s.r.o. s cenou za dílo 582.750,- Kč bez DPH na akci: „Dětská hřiště v obci Borek (ul. Pod Orty a ul. Pod Vodárnou).

Hlasování.          11    pro   /   0   proti     /    0   zdržel se hlasování


Bod 6/  Zpráva hodnotící komise k akci: „Místní komunikace Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová I.etapa“.
Hodnotící komise se sešla ve středu 3.5.2017 v 17:00 hodin na OÚ Borek ve složení: Novák, Heteša, Horejš, Fučík, Klečka.
Nabídku předložily firmy: COLAS a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., AKORD obchodní a stavební společnost s.r.o.,  KULHÁNEK – MAŘÍK  spol. s r.o. Dodané nabídky byly předloženy v řádném termínu. Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy AKORD stavební a obchodní společnost s.r.o. s cenou za dílo 1.588.200,- Kč bez DPH.


Usnesení č. 170/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo zprávu hodnotící komise a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s firmou AKORD stavební a obchodní společnost s.r.o. s cenou za dílo 1.588.200,- Kč bez DPH na akci: „Místní komunikace Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová I. Etapa“.

Hlasování:     11   pro   /    0    proti   /    0   zdržel se hlasováníBod 7/   Volba zástupce zřizovatele do školské rady ZŠ a MŠ Borek
V dubnu proběhly v ZŠ a MŠ Borek volby nových členů do školské rady. Obec Borek jako zřizovatel  jmenuje do školské rady své dva zástupce. ZO navrhlo do školské rady paní Ing. Šárku Buškovou a pana Mgr. Vladimíra Kojana.

Usnesení č. 171/2017                                                                                                                                                     Zastupitelstvo obce Borek schvaluje do školské rady ZŠ a MŠ Borek paní Ing. Šárku Buškovou a pana Mgr. Vladimíra KojanaHlasování:      10   pro   /     0   proti   /     1   zdržel se hlasování

 

Bod 8/  Různé

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 13.5.2017 v době od  8 do 14 hodin. Kontejnery budou přistaveny na parkovišti vedle restaurace Borek.
Příští zastupitelstvo:    v pondělí 12.6.2017 od 18:00 hodin

 

Ověřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………
Vyvěšeno – úřední deska:    11.5.2017             Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:     11.5.2017             Sejmuto: …………………………

 

Aktuality

Program zasedání ZO Borek
30.10.2017
více
Oznámení o konání 9.zasedání Zastupitelstva Jihočského kraje
více
Nařízení obce č.5/2017
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č.7 ÚPO Hosín
Veřejná vyhláška
více
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 20. a 21.října 2017
Volební okrsek č.1 v obci Borek
více
Změna provozu ve sběrném dvoře
více
Pozvánka na cvičení - JÓGA
více
Upozornění na potřebu ořezu dřevin - E.ON
více
Stanovení přechodné úpravy provozu - úprava křižovatky
Veřejná vyhláška
více
Výzva-vyjádření k podanému odvolání
Veřejná vyhláška - Bytový dům Arborea II
více
Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikacích Borek - Úsilné D3
Veřejná vyhláška
více
Sběr druhotných surovin
více
Oznámení o pokračování řízení o ÚP Libníč
Veřejná vyhláška
více
Kruhový trénink na Borku každou středu od 19 hod.
Přijď posunout své hranice na kruhový trénink. Kvalita zaručena certifikovanými trenéry Emilem a Martinem. Více informací naleznete v pozvánce.
více
Bad Fussing a Drakiáda
více
Návrh opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Konané 20. a 21. října 2017
více
Zápis z 36. zasedání ZO Borek
30.8.2017
více
Prodej kuřic
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
POZOR!!! ZMĚNA TERMÍNU Cyklo výlet Chiemsee
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
více
Rozpočtová opatření
č. 18/2017 a 19/2017
více
Pozvánka na fotbal
více
Nabídka zubní ordinace
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Oznámení - kompostéry
více
Rozpočtová opatření
číslo 16, 17
více
Rozpočtová opatření
číslo 13, 14, 15
více
Rozpočtové opatření
č. 11
více
Rozpočtové opatření
č. 12
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Rozpočtové opatření
č. 10/2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Rozpočtová opatření
č. 5 - 9
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
POZOR ZMĚNA - BAD FUSSING
BAD FUSSING 8.4.2017 - KOUPÁNÍ SPOJENÉ S NÁKUPEM V REALU a ALDY ODJEZD UŽ V 6 HODIN OD OÚ BOREK
více
Rozpočtové změny roku 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled obce Borek na rok 2016 - 2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 4/2017, 3/2017/S
více
Zábavní park MIRAKULUM
24.6.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Pes Baskertvilský, Noc na Karlštejně, Bad Fusing, ZOO Plzeň
Seznam nejbližších výletů a akcí pořádaných obcí Borek.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 1/2017 a 2/2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 44/2016
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2017
kultura, sport, zábava
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Na zdaňovací období roku 2017 pro obec BOREK
více
Rozpočtová opatření
Číslo: 40 - č.43
více
Rozpočtová opatření
číslo: 35 - č.39
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Tělocvična
Přijďte si zahrát ping-pong nebo badminton...
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 31/2016 - 34/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 27/2016 - 30/2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 22/2016 - 26/2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 16-21/2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 13/2016 - 15/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 8/2016 - 12/2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 6/2016 a 7/2016
více
Rozpočtová opatření
Číslo 3/2016 - č. 5/2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Rozpočtová opatření
Číslo 1/2016 a 2/2016
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Zápis z 15.jednání ZO Borek
21.12.2015
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?