Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 34. jednání ZO Borek

3.5. 2017

Zápis z 34. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání:  3.5.2017 od 19:00 hodin  
Přítomni:        Novák,  Čermák,  Heteša,  Horejš, Klečka, , Fučík , Průdek, Kadlčíková, Mika, Kojan, Bíca
Zapisovatel:   Novák
Ověřovatelé:  Průdek, Bíca  

Starosta obce konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 33. zasedání  ZO Borek ze dne  12.4.2017.

 
Program zasedání zastupitelstva:
1/  Rozpočtové  opatření č. 10/2017
2/  Prodej části pozemku parc.č. 85/31 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic
3/  Zpráva hodnotící komise k akci: „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a
      obecního sálu v obci Borek“
4/  Zpráva hodnotící komise k akci: „Borek, Na Výsluní – stavební úpravy vodovodu“
5/  Zpráva hodnotící komise k akci: „Dětská hřiště v obci Borek (ul. Pod Orty a ul. Pod Vodárnou)
6/  Zpráva hodnotící komise k akci: „Místní komunikace Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová I. Etapa“
7/  Volba zástupce zřizovatele do školské rady ZŠ a MŠ Borek
8/  Různé

Hlasování:  11  pro /    0  proti  /     0   zdržel se hlasování


Bod 1/  Rozpočtové opatření č. 10/2017 
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům obce předán společně s pozvánkou na dnešní zasedání zastupitelstva obce. Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s přijatým rozpočtovým opatřením.
Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtové opatření na vědomí. Rozpočtové opatření je nedílnou součástí tohoto zápisu.


Bod 2/  Prodej části pozemku parc.č. 85/31 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic

Usnesení č. 166/2017
V souladu se zveřejněným záměrem prodeje ze dne 5.4.2017 Zastupitelstvo obce Borek souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 85/31 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic pro výstavbu nové trafostanice. Výměra prodávané části pozemku je 20 m2. Cena za m2 je 1.000,- Kč. Kupující je firma E.ON Česká republika s.r.o. Cena za zpracování kupní smlouvy a veškeré ostatní poplatky a náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující strana.

Hlasování:   11  pro  /      0   proti   /    0  zdržel se hlasování
Bod 3/  Zpráva hodnotící  komise k akci: „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a obecního sálu v obci  Borek“
Hodnotící komise se sešla ve středu 26.4.2017 v 10:00 hodin na OÚ Borek ve složení: Novák, Heteša, Fučík. Nabídku předložily firmy: EUBUILDING a.s., STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., SAHAN CB s.r.o., ASARKO s.r.o. Dodané nabídky byly předloženy v řádném termínu. Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy SAHAN CB s.r.o. s cenou za dílo 4.310.221,10 Kč bez DPH.
Nabídku firmy EUBUILDING a.s. hodnotící komise vyloučila pro výrazné nesrovnalosti v rámci prokázání splnění technické specifikace a podmínek výzvy a zadávací dokumentace.

Usnesení č.  167/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo zprávu hodnotící komise a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s firmou SAHAN CB s.r.o., s cenou za dílo 4.310.221,10 Kč bez DPH na akci: „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a obecního sálu v obci Borek“.

Hlasování:   11  pro  /            0  proti /       0  zdržel se hlasování


Bod  4/ Zpráva hodnotící komise k akci: Borek, Na Výsluní – stavební  úpravy vodovodu“
Hodnotící komise se sešla ve středu 3.5.2017 v 17:00 hodin na OÚ Borek ve složení: Novák, Heteša, Horejš, Fučík, Klečka.
Nabídku předložily firmy:  ČEVAK a.s.,  SWIETELSKY stavební s.r.o., STAVITELSTVÍ MATOUREK s.r.o., VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.,  AKORD stavební a obchodní společnost spol. s r.o. Podané nabídky byly předloženy v řádném termínu. Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy ČEVAK  a.s. s cenou za dílo 945.734,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 168/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo zprávu hodnotící komise a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s firmou ČEVAK a.s. s cenou za dílo 945.734,- Kč bez DPH na akci: „Borek, Na Výsluní  stavební úpravy vodovodu“.

Hlasování:    11    pro  /        0    proti  /       0  zdržel se hlasování

Bod 5/  Zpráva hodnotící komise k akci: „Dětská hřiště v obci Borek (ul. Pod Orty a ul. Pod Vodárnou). Hodnotící komise se sešla ve středu 3.5.2017 v 17:00 hodin na OÚ Borek ve složení: Novák, Heteša, Horejš, Fučík, Klečka.
Nabídku předložily firmy:  GARTENSTA PLUS  s.r.o.,  LUNA PROGRESS  s.r.o., SPORTIS  K.Vary s.r.o., HRAS-zařízení  hřišť s.r.o.. Dodané nabídky byly předloženy v řádném termínu. Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy LUNA PROGRESS  s.r.o. s cenou za dílo 582.750,- Kč bez DPH.


Usnesení č. 169/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo zprávu hodnotící komise a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s firmou LUNA PROGRESS s.r.o. s cenou za dílo 582.750,- Kč bez DPH na akci: „Dětská hřiště v obci Borek (ul. Pod Orty a ul. Pod Vodárnou).

Hlasování.          11    pro   /   0   proti     /    0   zdržel se hlasování


Bod 6/  Zpráva hodnotící komise k akci: „Místní komunikace Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová I.etapa“.
Hodnotící komise se sešla ve středu 3.5.2017 v 17:00 hodin na OÚ Borek ve složení: Novák, Heteša, Horejš, Fučík, Klečka.
Nabídku předložily firmy: COLAS a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., AKORD obchodní a stavební společnost s.r.o.,  KULHÁNEK – MAŘÍK  spol. s r.o. Dodané nabídky byly předloženy v řádném termínu. Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy AKORD stavební a obchodní společnost s.r.o. s cenou za dílo 1.588.200,- Kč bez DPH.


Usnesení č. 170/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo zprávu hodnotící komise a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s firmou AKORD stavební a obchodní společnost s.r.o. s cenou za dílo 1.588.200,- Kč bez DPH na akci: „Místní komunikace Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová I. Etapa“.

Hlasování:     11   pro   /    0    proti   /    0   zdržel se hlasováníBod 7/   Volba zástupce zřizovatele do školské rady ZŠ a MŠ Borek
V dubnu proběhly v ZŠ a MŠ Borek volby nových členů do školské rady. Obec Borek jako zřizovatel  jmenuje do školské rady své dva zástupce. ZO navrhlo do školské rady paní Ing. Šárku Buškovou a pana Mgr. Vladimíra Kojana.

Usnesení č. 171/2017                                                                                                                                                     Zastupitelstvo obce Borek schvaluje do školské rady ZŠ a MŠ Borek paní Ing. Šárku Buškovou a pana Mgr. Vladimíra KojanaHlasování:      10   pro   /     0   proti   /     1   zdržel se hlasování

 

Bod 8/  Různé

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 13.5.2017 v době od  8 do 14 hodin. Kontejnery budou přistaveny na parkovišti vedle restaurace Borek.
Příští zastupitelstvo:    v pondělí 12.6.2017 od 18:00 hodin

 

Ověřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………
Vyvěšeno – úřední deska:    11.5.2017             Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:     11.5.2017             Sejmuto: …………………………

 

Aktuality

Volba prezidenta ČR - 2 kolo
26. a 27. ledna 2018 v obci Borek
více
Program ZO Borek
24.1.2018
více
Dachstein West - Gossau
Jednodenní lyžařský zájezd Dachstein West - Gossau
více
Žolíkový turnaj
více
SPORTOVNÍ PLES
více
Výsledek volby prezidenta ČR v obci Borek
více
Rozpočtová opatření
49/2017 - 58/2017
více
Výzva k vyjádření k doplněnému odvolání a seznámení s postupem - Veřejná vyhláška
více
Zápis z 39.zasedání ZO Borek - 18.12.2017
18.12.2017
více
Informace k dani z nemovitých věcí - r.2018
více
SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2018
OBEC BOREK
více
Zápis do 1.třídy pro šk.rok 2018/2019 ZŠ a MŠ Borek
více
Zápis z 38. zasedání ZO Borek
29.11.2017
více
ROZPOČTOVÝ VÝHLED obce Borek na rok 2018 - 2019
OBEC BOREK
více
Volby prezidenta České Republiky
více
Zápis z 37. zasedání ZO Borek
30.10.2017
více
Upozornění na potřebu ořezu dřevin - E.ON
více
Kruhový trénink na Borku každou středu od 19 hod.
Přijď posunout své hranice na kruhový trénink. Kvalita zaručena certifikovanými trenéry Emilem a Martinem. Více informací naleznete v pozvánce.
více
Návrh opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška
více
Zápis z 36. zasedání ZO Borek
30.8.2017
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Závěrečný účet za rok 2016 - OBEC BOREK
více
Závěrečný účet za r.2016 - SVAZEK OBCÍ BUDĚJOVICKO-SEVER
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?