Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 32. jednání ZO Borek

3.4.2017

Zápis z 32. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání:  3.4.2017 od 19:00 hodin
Přítomni:        Novák,  Čermák,  Heteša,  Mika, Horejš, Klečka, , Fučík , Bíca, Kadlčíková, Kojan
Omluveni:      Průdek
Zapisovatel:   Novák
Ověřovatelé:  Kojan, Bíca

Starosta obce konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 31. zasedání  ZO Borek ze dne  15.3.2017.

 
Program zasedání zastupitelstva:
1/  Rozpočtová opatření č.5 – č.9 /2017
2/  Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o odkoupení části pozemku parc.č. 85/31 v obci
      a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic
3/  Zpráva hodnotící komise k akci: „Bezbariérové přechody pro chodce na silnici I/3 v obci Borek,
      k.ú. Borek a k.ú. Hrdějovice
4/  Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Místní komunikace Borek, ulice Dlouhá
      a Jabloňová -  I. etapa „
5/  Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
6/  Různé

 

Hlasování:      10     pro  /     0   proti    /     0  zdržel se hlasování


Bod 1/ Rozpočtová opatření č.5 – č.9 / 2017
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům předán před zasedáním zastupitelstva obce. Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s přijatými rozpočtovými opatřeními.
Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtová opatření na vědomí.
Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.


Bod 2/  Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o odkoupení části pozemku parc.č. 85/31 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic
Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. požádala o odkoupení části pozemku 85/31 v k.ú. Borek u Českých Budějovic (4x5m) pro stavbu nové kioskové betonové trafostanice, která nahradí stávající dožilou venkovní trafostanici včetně venkovní přípojky VN.


Usnesení č. 158/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo žádost fa. E.ON Česká republika s.r.o. o odkoupení části pozemku parc.č. 85/31 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic pro stavbu nové kioskové trafostanice a rozhodlo se zveřejnit záměr prodeje části pozemku (4 x 5m) parc.č. 85/31 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic.

Hlasování:   10   pro /    0  proti  /   0  zdržel se hlasování

Bod 3/  Zpráva hodnotící komise k akci: Bezbariérové přechody pro chodce na silnici I/3 v obci Borek, k.ú. Borek a k.ú. Hrdějovice
Vzhledem k dodatečným dotazům k projektové dokumentaci a k nutnosti doplnit některé technické informace byl posunut termín pro podání nabídek na středu 12.4.2017 do 18:00 hodin.


Bod 4/  Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Místní komunikace Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová I.etapa“.
Předmětem této zakázky je oprava komunikace v ulici Jabloňová (povrchy, obrubníky, odvodnění atd.)  Předpokládaná hodnota díla je 1.300.000,- Kč bez DPH.
Hodnotící kriterium bude: výše nabídkové ceny bez DPH
Předpokládané zahájení prací:  květen 2017
Předpokládané ukončení prací:  červenec 2017
Osloveny budou firmy: STRABAG a.s., SWIETELSKY- stavební s.r.o., AKORD obchodní a stavební společnost s.r.o., COLAS a.s., Kulhánek-Mařík spol. s.r.o.
Hodnotící komise bude ve složení: Novák, Klečka, Heteša, Fučík, Horejš.
Hodnotící komise bude zároveň plnit funkci komise pro otvírání obálek . Ostatní členové ZO budou náhradníci do hodnotící komise.


Usnesení č. 159/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Místní komunikace Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová I. etapa“. Členové hodnotící komise budou: Novák,  Klečka, Heteša, Fučík, Horejš.

Hlasování:  10  pro /  0  proti /   0  zdržel se hlasování


Bod 5/  Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Předmětem této smlouvy je zřízení věcného břemene na umístění zařízení trafostanice, kabelu VN a NN na pozemku parc.č. 81/4 a parc.č. 120/51 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za cenu 2.600,- Kč bez DPH. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Borek a firmou E.ON Česká republika s.r.o.


Usnesení č. 160/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na umístění zařízení TS, kabel VN, NN na pozemku parc.č. 81/4 a parc.č. 120/51 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic mezi obcí Borek a firmou E.ON Česká republika  s.r.o. ZO pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy. Tímto usnesením se ruší usnesení č. 155/2017 ze dne 15.3.2017.

Hlasování :           10   pro /     0   proti  / 0   zdržel se hlasováníBod 6/  Různé

Příští zastupitelstvo:  12.4.2017 od 18 : 30 hodin


 

 


Ověřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………


Vyvěšeno – úřední deska:  7.4.2017               Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:   7.4.2017               Sejmuto: …………………………

 

 

Aktuality

Program zasedání ZO Borek
30.10.2017
více
Oznámení o konání 9.zasedání Zastupitelstva Jihočského kraje
více
Nařízení obce č.5/2017
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č.7 ÚPO Hosín
Veřejná vyhláška
více
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 20. a 21.října 2017
Volební okrsek č.1 v obci Borek
více
Změna provozu ve sběrném dvoře
více
Pozvánka na cvičení - JÓGA
více
Upozornění na potřebu ořezu dřevin - E.ON
více
Stanovení přechodné úpravy provozu - úprava křižovatky
Veřejná vyhláška
více
Výzva-vyjádření k podanému odvolání
Veřejná vyhláška - Bytový dům Arborea II
více
Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikacích Borek - Úsilné D3
Veřejná vyhláška
více
Sběr druhotných surovin
více
Oznámení o pokračování řízení o ÚP Libníč
Veřejná vyhláška
více
Kruhový trénink na Borku každou středu od 19 hod.
Přijď posunout své hranice na kruhový trénink. Kvalita zaručena certifikovanými trenéry Emilem a Martinem. Více informací naleznete v pozvánce.
více
Bad Fussing a Drakiáda
více
Návrh opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Konané 20. a 21. října 2017
více
Zápis z 36. zasedání ZO Borek
30.8.2017
více
Prodej kuřic
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
POZOR!!! ZMĚNA TERMÍNU Cyklo výlet Chiemsee
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
více
Rozpočtová opatření
č. 18/2017 a 19/2017
více
Pozvánka na fotbal
více
Nabídka zubní ordinace
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Oznámení - kompostéry
více
Rozpočtová opatření
číslo 16, 17
více
Rozpočtová opatření
číslo 13, 14, 15
více
Rozpočtové opatření
č. 11
více
Rozpočtové opatření
č. 12
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Rozpočtové opatření
č. 10/2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Rozpočtová opatření
č. 5 - 9
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
POZOR ZMĚNA - BAD FUSSING
BAD FUSSING 8.4.2017 - KOUPÁNÍ SPOJENÉ S NÁKUPEM V REALU a ALDY ODJEZD UŽ V 6 HODIN OD OÚ BOREK
více
Rozpočtové změny roku 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled obce Borek na rok 2016 - 2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 4/2017, 3/2017/S
více
Zábavní park MIRAKULUM
24.6.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Pes Baskertvilský, Noc na Karlštejně, Bad Fusing, ZOO Plzeň
Seznam nejbližších výletů a akcí pořádaných obcí Borek.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 1/2017 a 2/2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 44/2016
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2017
kultura, sport, zábava
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Na zdaňovací období roku 2017 pro obec BOREK
více
Rozpočtová opatření
Číslo: 40 - č.43
více
Rozpočtová opatření
číslo: 35 - č.39
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Tělocvična
Přijďte si zahrát ping-pong nebo badminton...
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 31/2016 - 34/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 27/2016 - 30/2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 22/2016 - 26/2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 16-21/2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 13/2016 - 15/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 8/2016 - 12/2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 6/2016 a 7/2016
více
Rozpočtová opatření
Číslo 3/2016 - č. 5/2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Rozpočtová opatření
Číslo 1/2016 a 2/2016
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Zápis z 15.jednání ZO Borek
21.12.2015
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?