Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 32. jednání ZO Borek

3.4.2017

Zápis z 32. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání:  3.4.2017 od 19:00 hodin
Přítomni:        Novák,  Čermák,  Heteša,  Mika, Horejš, Klečka, , Fučík , Bíca, Kadlčíková, Kojan
Omluveni:      Průdek
Zapisovatel:   Novák
Ověřovatelé:  Kojan, Bíca

Starosta obce konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 31. zasedání  ZO Borek ze dne  15.3.2017.

 
Program zasedání zastupitelstva:
1/  Rozpočtová opatření č.5 – č.9 /2017
2/  Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o odkoupení části pozemku parc.č. 85/31 v obci
      a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic
3/  Zpráva hodnotící komise k akci: „Bezbariérové přechody pro chodce na silnici I/3 v obci Borek,
      k.ú. Borek a k.ú. Hrdějovice
4/  Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Místní komunikace Borek, ulice Dlouhá
      a Jabloňová -  I. etapa „
5/  Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
6/  Různé

 

Hlasování:      10     pro  /     0   proti    /     0  zdržel se hlasování


Bod 1/ Rozpočtová opatření č.5 – č.9 / 2017
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům předán před zasedáním zastupitelstva obce. Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s přijatými rozpočtovými opatřeními.
Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtová opatření na vědomí.
Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.


Bod 2/  Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o odkoupení části pozemku parc.č. 85/31 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic
Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. požádala o odkoupení části pozemku 85/31 v k.ú. Borek u Českých Budějovic (4x5m) pro stavbu nové kioskové betonové trafostanice, která nahradí stávající dožilou venkovní trafostanici včetně venkovní přípojky VN.


Usnesení č. 158/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo žádost fa. E.ON Česká republika s.r.o. o odkoupení části pozemku parc.č. 85/31 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic pro stavbu nové kioskové trafostanice a rozhodlo se zveřejnit záměr prodeje části pozemku (4 x 5m) parc.č. 85/31 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic.

Hlasování:   10   pro /    0  proti  /   0  zdržel se hlasování

Bod 3/  Zpráva hodnotící komise k akci: Bezbariérové přechody pro chodce na silnici I/3 v obci Borek, k.ú. Borek a k.ú. Hrdějovice
Vzhledem k dodatečným dotazům k projektové dokumentaci a k nutnosti doplnit některé technické informace byl posunut termín pro podání nabídek na středu 12.4.2017 do 18:00 hodin.


Bod 4/  Schválení zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Místní komunikace Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová I.etapa“.
Předmětem této zakázky je oprava komunikace v ulici Jabloňová (povrchy, obrubníky, odvodnění atd.)  Předpokládaná hodnota díla je 1.300.000,- Kč bez DPH.
Hodnotící kriterium bude: výše nabídkové ceny bez DPH
Předpokládané zahájení prací:  květen 2017
Předpokládané ukončení prací:  červenec 2017
Osloveny budou firmy: STRABAG a.s., SWIETELSKY- stavební s.r.o., AKORD obchodní a stavební společnost s.r.o., COLAS a.s., Kulhánek-Mařík spol. s.r.o.
Hodnotící komise bude ve složení: Novák, Klečka, Heteša, Fučík, Horejš.
Hodnotící komise bude zároveň plnit funkci komise pro otvírání obálek . Ostatní členové ZO budou náhradníci do hodnotící komise.


Usnesení č. 159/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo zadání a jmenování hodnotící komise na akci: „Místní komunikace Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová I. etapa“. Členové hodnotící komise budou: Novák,  Klečka, Heteša, Fučík, Horejš.

Hlasování:  10  pro /  0  proti /   0  zdržel se hlasování


Bod 5/  Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Předmětem této smlouvy je zřízení věcného břemene na umístění zařízení trafostanice, kabelu VN a NN na pozemku parc.č. 81/4 a parc.č. 120/51 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za cenu 2.600,- Kč bez DPH. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Borek a firmou E.ON Česká republika s.r.o.


Usnesení č. 160/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na umístění zařízení TS, kabel VN, NN na pozemku parc.č. 81/4 a parc.č. 120/51 v obci a k.ú. obce Borek u Českých Budějovic mezi obcí Borek a firmou E.ON Česká republika  s.r.o. ZO pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy. Tímto usnesením se ruší usnesení č. 155/2017 ze dne 15.3.2017.

Hlasování :           10   pro /     0   proti  / 0   zdržel se hlasováníBod 6/  Různé

Příští zastupitelstvo:  12.4.2017 od 18 : 30 hodin


 

 


Ověřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………


Vyvěšeno – úřední deska:  7.4.2017               Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:   7.4.2017               Sejmuto: …………………………

 

 

Aktuality

Rozpočtová opatření
č. 18/2017 a 19/2017
více
Pozvánka do letního kina Borek
více
Pozvánka na fotbal
více
Nabídka zubní ordinace
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Cyklo výlet Chiemsee
2.9.2017
více
Cyklovýlet - Chiemské jezero - 2.9.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Oznámení - kompostéry
více
Rozpočtová opatření
číslo 16, 17
více
Rozpočtová opatření
číslo 13, 14, 15
více
Rozpočtové opatření
č. 11
více
Rozpočtové opatření
č. 12
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Rozpočtové opatření
č. 10/2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Rozpočtová opatření
č. 5 - 9
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
POZOR ZMĚNA - BAD FUSSING
BAD FUSSING 8.4.2017 - KOUPÁNÍ SPOJENÉ S NÁKUPEM V REALU a ALDY ODJEZD UŽ V 6 HODIN OD OÚ BOREK
více
Rozpočtové změny roku 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled obce Borek na rok 2016 - 2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 4/2017, 3/2017/S
více
Zábavní park MIRAKULUM
24.6.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Pes Baskertvilský, Noc na Karlštejně, Bad Fusing, ZOO Plzeň
Seznam nejbližších výletů a akcí pořádaných obcí Borek.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 1/2017 a 2/2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 44/2016
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2017
kultura, sport, zábava
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Na zdaňovací období roku 2017 pro obec BOREK
více
Rozpočtová opatření
Číslo: 40 - č.43
více
Rozpočtová opatření
číslo: 35 - č.39
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Tělocvična
Přijďte si zahrát ping-pong nebo badminton...
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 31/2016 - 34/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 27/2016 - 30/2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 22/2016 - 26/2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 16-21/2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 13/2016 - 15/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 8/2016 - 12/2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 6/2016 a 7/2016
více
Rozpočtová opatření
Číslo 3/2016 - č. 5/2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Rozpočtová opatření
Číslo 1/2016 a 2/2016
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Zápis z 15.jednání ZO Borek
21.12.2015
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?