Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 29. zasedání ZO Borek

25.1.2017

Zápis z 29. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání:  25.1.2017 od 19:00 hodin
Přítomni:        Novák,  Čermák,  Heteša,  Mika,  Horejš, Průdek, Klečka, Bíca, Fučík, Kadlčíková
Omluveni:      Kojan
Zapisovatel:   Čermák
Ověřovatelé:  Klečka, Mika

Starosta obce konstatoval, že ZO  je  usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 28. zasedání  ZO Borek ze dne  19.12.2016.

 
Program zasedání zastupitelstva:

1/   Rozpočtová opatření č. 44/2016/S a č. 1-2/2017/S
2/  Zpráva o provedení inventarizace majetku obce Borek ke dni 31.12.2016
3/  Smlouva s dopravním podnikem města České Budějovice na rok 2017
4/  Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek pro obec Borek
5/  Zpráva kontrolního výboru
6/  Různé ‚
Hlasování:         10       pro   /               0    proti  /              0   zdržel se hlasování


Bod 1/ Rozpočtová opatření č. 44/2016/S a č. 1-2/2017/S
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům předán  před zasedáním zastupitelstva obce. Starosta obce seznámil členy zastupitelstva obce s přijatými rozpočtovými opatřeními.
Zastupitelstvo obce Borek vzalo rozpočtová opatření na vědomí. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.


Bod 2/ Zpráva o provedení inventarizace majetku obce Borek ke dni 31.12.2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a seznámilo se  zprávou o provedení inventarizace majetku obce Borek ke dni 31.12.2016.

Usnesení č. 146/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a vzalo na vědomí zprávu o provedení inventarizace majetku obce Borek ke dni 31,.12.2016.

Hlasování:            10    pro   /               0    proti  /              0   zdržel se hlasování


Bod 3/  Smlouva  s dopravním podnikem města České Budějovice na rok 2017
Předmětem této smlouvy je povinnost objednatele uhradit dopravné dle sjednaných podmínek v této smlouvě - kompenzaci za plnění tohoto závazku veřejné služby (trolejbusová doprava do obce Borek). Pro rok 2017 je výše kompenzace 587.704,00 Kč, což je o 739,- Kč méně než v roce 2016. Rozsah dopravní obslužnosti bude stejný jako v roce 2016.


Usnesení č. 147/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo smlouvu mezi obcí Borek a Dopravním podnikem města České Budějovice a.s. na rok 2017 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o závazku veřejné služby na rok 2017 k zajištění dopravní obslužnosti obce Borek za cenu 587.704,- Kč.

Hlasování:             10   pro   /                0   proti  /              0   zdržel se hlasování


Bod 4/  Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek pro obec Borek
V důsledku změny zákona o veřejných  zakázkách  musí obec Borek aktualizovat i svojí vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek.


Usnesení č. 148/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek pro obec Borek. Směrnice nabývá účinnosti dnem schválení tj. 25.1.2017.

Hlasování:             10   pro   /              0     proti  /              0   zdržel se hlasování


Bod 5/  Zpráva Kontrolního výboru
Zprávu kontrolního výboru, která se týkala kontroly plnění usnesení ZO v roce 2016 představil předseda Kontrolního výboru Ing. Josef Klečka. Zastupitelstvo obce Borek vzalo zprávu Kontrolního výboru na vědomí.


Bod 6/  Různé
Zastupitelstvo obce Borek pověřuje Finanční výbor k provedení kontroly v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Borek. Kontrola se bude týkat nakládání s finančními prostředky v roce 2016.

Starosta obce zve občany Borku na :                                                                                                   SPORTOVNÍ PLES, který se bude konat v pátek 27.1.2017 od 20:00 hodin v kulturním sále Borek                                                  a dále na :                                                                                                                                                                      PLES OÚ BOREK a ZŠ a MŠ BOREK, který se bude konat v pátek 17.2.2017 od 20:00 hodin v kulturním sále Borek

Příští zastupitelstvo:      27.2.2017


Ověřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………

Vyvěšeno – úřední deska:    30.1.2017            Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:     30.1.2017            Sejmuto: …………………………

 

Aktuality

Program zasedání ZO Borek
30.10.2017
více
Oznámení o konání 9.zasedání Zastupitelstva Jihočského kraje
více
Nařízení obce č.5/2017
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č.7 ÚPO Hosín
Veřejná vyhláška
více
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 20. a 21.října 2017
Volební okrsek č.1 v obci Borek
více
Změna provozu ve sběrném dvoře
více
Pozvánka na cvičení - JÓGA
více
Upozornění na potřebu ořezu dřevin - E.ON
více
Stanovení přechodné úpravy provozu - úprava křižovatky
Veřejná vyhláška
více
Výzva-vyjádření k podanému odvolání
Veřejná vyhláška - Bytový dům Arborea II
více
Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikacích Borek - Úsilné D3
Veřejná vyhláška
více
Sběr druhotných surovin
více
Oznámení o pokračování řízení o ÚP Libníč
Veřejná vyhláška
více
Kruhový trénink na Borku každou středu od 19 hod.
Přijď posunout své hranice na kruhový trénink. Kvalita zaručena certifikovanými trenéry Emilem a Martinem. Více informací naleznete v pozvánce.
více
Bad Fussing a Drakiáda
více
Návrh opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Konané 20. a 21. října 2017
více
Zápis z 36. zasedání ZO Borek
30.8.2017
více
Prodej kuřic
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
POZOR!!! ZMĚNA TERMÍNU Cyklo výlet Chiemsee
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
více
Rozpočtová opatření
č. 18/2017 a 19/2017
více
Pozvánka na fotbal
více
Nabídka zubní ordinace
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Oznámení - kompostéry
více
Rozpočtová opatření
číslo 16, 17
více
Rozpočtová opatření
číslo 13, 14, 15
více
Rozpočtové opatření
č. 11
více
Rozpočtové opatření
č. 12
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Rozpočtové opatření
č. 10/2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Rozpočtová opatření
č. 5 - 9
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
POZOR ZMĚNA - BAD FUSSING
BAD FUSSING 8.4.2017 - KOUPÁNÍ SPOJENÉ S NÁKUPEM V REALU a ALDY ODJEZD UŽ V 6 HODIN OD OÚ BOREK
více
Rozpočtové změny roku 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled obce Borek na rok 2016 - 2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 4/2017, 3/2017/S
více
Zábavní park MIRAKULUM
24.6.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Pes Baskertvilský, Noc na Karlštejně, Bad Fusing, ZOO Plzeň
Seznam nejbližších výletů a akcí pořádaných obcí Borek.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 1/2017 a 2/2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 44/2016
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2017
kultura, sport, zábava
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Na zdaňovací období roku 2017 pro obec BOREK
více
Rozpočtová opatření
Číslo: 40 - č.43
více
Rozpočtová opatření
číslo: 35 - č.39
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Tělocvična
Přijďte si zahrát ping-pong nebo badminton...
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 31/2016 - 34/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 27/2016 - 30/2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 22/2016 - 26/2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 16-21/2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 13/2016 - 15/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 8/2016 - 12/2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 6/2016 a 7/2016
více
Rozpočtová opatření
Číslo 3/2016 - č. 5/2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Rozpočtová opatření
Číslo 1/2016 a 2/2016
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Zápis z 15.jednání ZO Borek
21.12.2015
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?