Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 29. zasedání ZO Borek

25.1.2017

Zápis z 29. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání:  25.1.2017 od 19:00 hodin
Přítomni:        Novák,  Čermák,  Heteša,  Mika,  Horejš, Průdek, Klečka, Bíca, Fučík, Kadlčíková
Omluveni:      Kojan
Zapisovatel:   Čermák
Ověřovatelé:  Klečka, Mika

Starosta obce konstatoval, že ZO  je  usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 28. zasedání  ZO Borek ze dne  19.12.2016.

 
Program zasedání zastupitelstva:

1/   Rozpočtová opatření č. 44/2016/S a č. 1-2/2017/S
2/  Zpráva o provedení inventarizace majetku obce Borek ke dni 31.12.2016
3/  Smlouva s dopravním podnikem města České Budějovice na rok 2017
4/  Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek pro obec Borek
5/  Zpráva kontrolního výboru
6/  Různé ‚
Hlasování:         10       pro   /               0    proti  /              0   zdržel se hlasování


Bod 1/ Rozpočtová opatření č. 44/2016/S a č. 1-2/2017/S
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům předán  před zasedáním zastupitelstva obce. Starosta obce seznámil členy zastupitelstva obce s přijatými rozpočtovými opatřeními.
Zastupitelstvo obce Borek vzalo rozpočtová opatření na vědomí. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.


Bod 2/ Zpráva o provedení inventarizace majetku obce Borek ke dni 31.12.2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a seznámilo se  zprávou o provedení inventarizace majetku obce Borek ke dni 31.12.2016.

Usnesení č. 146/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a vzalo na vědomí zprávu o provedení inventarizace majetku obce Borek ke dni 31,.12.2016.

Hlasování:            10    pro   /               0    proti  /              0   zdržel se hlasování


Bod 3/  Smlouva  s dopravním podnikem města České Budějovice na rok 2017
Předmětem této smlouvy je povinnost objednatele uhradit dopravné dle sjednaných podmínek v této smlouvě - kompenzaci za plnění tohoto závazku veřejné služby (trolejbusová doprava do obce Borek). Pro rok 2017 je výše kompenzace 587.704,00 Kč, což je o 739,- Kč méně než v roce 2016. Rozsah dopravní obslužnosti bude stejný jako v roce 2016.


Usnesení č. 147/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo smlouvu mezi obcí Borek a Dopravním podnikem města České Budějovice a.s. na rok 2017 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o závazku veřejné služby na rok 2017 k zajištění dopravní obslužnosti obce Borek za cenu 587.704,- Kč.

Hlasování:             10   pro   /                0   proti  /              0   zdržel se hlasování


Bod 4/  Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek pro obec Borek
V důsledku změny zákona o veřejných  zakázkách  musí obec Borek aktualizovat i svojí vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek.


Usnesení č. 148/2017
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek pro obec Borek. Směrnice nabývá účinnosti dnem schválení tj. 25.1.2017.

Hlasování:             10   pro   /              0     proti  /              0   zdržel se hlasování


Bod 5/  Zpráva Kontrolního výboru
Zprávu kontrolního výboru, která se týkala kontroly plnění usnesení ZO v roce 2016 představil předseda Kontrolního výboru Ing. Josef Klečka. Zastupitelstvo obce Borek vzalo zprávu Kontrolního výboru na vědomí.


Bod 6/  Různé
Zastupitelstvo obce Borek pověřuje Finanční výbor k provedení kontroly v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Borek. Kontrola se bude týkat nakládání s finančními prostředky v roce 2016.

Starosta obce zve občany Borku na :                                                                                                   SPORTOVNÍ PLES, který se bude konat v pátek 27.1.2017 od 20:00 hodin v kulturním sále Borek                                                  a dále na :                                                                                                                                                                      PLES OÚ BOREK a ZŠ a MŠ BOREK, který se bude konat v pátek 17.2.2017 od 20:00 hodin v kulturním sále Borek

Příští zastupitelstvo:      27.2.2017


Ověřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………

Vyvěšeno – úřední deska:    30.1.2017            Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:     30.1.2017            Sejmuto: …………………………

 

Aktuality

Rozpočtová opatření
č. 18/2017 a 19/2017
více
Pozvánka do letního kina Borek
více
Pozvánka na fotbal
více
Nabídka zubní ordinace
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Cyklo výlet Chiemsee
2.9.2017
více
Cyklovýlet - Chiemské jezero - 2.9.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Oznámení - kompostéry
více
Rozpočtová opatření
číslo 16, 17
více
Rozpočtová opatření
číslo 13, 14, 15
více
Rozpočtové opatření
č. 11
více
Rozpočtové opatření
č. 12
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Rozpočtové opatření
č. 10/2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Rozpočtová opatření
č. 5 - 9
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
POZOR ZMĚNA - BAD FUSSING
BAD FUSSING 8.4.2017 - KOUPÁNÍ SPOJENÉ S NÁKUPEM V REALU a ALDY ODJEZD UŽ V 6 HODIN OD OÚ BOREK
více
Rozpočtové změny roku 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled obce Borek na rok 2016 - 2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 4/2017, 3/2017/S
více
Zábavní park MIRAKULUM
24.6.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Pes Baskertvilský, Noc na Karlštejně, Bad Fusing, ZOO Plzeň
Seznam nejbližších výletů a akcí pořádaných obcí Borek.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 1/2017 a 2/2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 44/2016
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2017
kultura, sport, zábava
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Na zdaňovací období roku 2017 pro obec BOREK
více
Rozpočtová opatření
Číslo: 40 - č.43
více
Rozpočtová opatření
číslo: 35 - č.39
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Tělocvična
Přijďte si zahrát ping-pong nebo badminton...
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 31/2016 - 34/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 27/2016 - 30/2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 22/2016 - 26/2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 16-21/2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 13/2016 - 15/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 8/2016 - 12/2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 6/2016 a 7/2016
více
Rozpočtová opatření
Číslo 3/2016 - č. 5/2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Rozpočtová opatření
Číslo 1/2016 a 2/2016
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Zápis z 15.jednání ZO Borek
21.12.2015
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?