Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 28. zasedání ZO Borek

19.12.2016

Zápis z 28. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání:  19.12. 2016 od 19:00 hodin
Přítomni:        Novák,  Kojan, Čermák, Kadlčíková, Heteša,  Mika,  Horejš, Průdek, Klečka, Bíca, Fučík
Omluveni:      
Zapisovatel:   Čermák
Ověřovatelé:  Bíca, FučíkStarosta obce konstatoval, že ZO  je  usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 27. zasedání  ZO Borek ze dne  28.11.2016.

 

Program zasedání zastupitelstva:
1/   Rozpočtová opatření  č. 40 – č. 43/2016/S
2/   Rozpočet obce na rok 2017
3/   Inventarizace majetku obce  k 31.12.2016
4/   Smlouva o poskytování sociálních služeb mezi obcí Borek a městskou charitou České Budějovice
       na rok 2016  a rok  2017
5/   Prodej obecní techniky – traktor Belarus 422.1 s příslušenstvím
6/   Žádost o dotaci z programu POV 2017
7/   Odměny členů výborů
8/   Různé

Hlasování:    11 pro  /    0  proti   /   0  zdržel se hlasování


Bod 1/ Rozpočtová opatření č. 40 – č. 43/2016/S
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům předán společně s pozvánkou na jednání ZO. Starosta obce seznámil členy zastupitelstva obce s přijatými rozpočtovými opatřeními. Zastupitelstvo obce Borek vzalo rozpočtová opatření na vědomí.
Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.


Bod 2/ Rozpočet obce na rok 2017
Návrh rozpočtu na rok 2017 byl projednán na minulém zasedání zastupitelstva obce . Rozpočet je navrhován jako schodkový. Schodek rozpočtu bude možné uhradit finančními rezervami z minulých let. 
Rozpočet 2017:  příjmy:                      20.585.522,- Kč
                              výdaje:                      31.131.100,- Kč
                              financování:             10.545.578,- Kč
                              Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Borek:    610.000,-KčUsnesení č. 140/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo rozpočet obce pro rok 2017. Rozpis schváleného rozpočtu obce je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:                11    pro   /                  0   proti  /                0   zdržel se hlasování


Bod 3/ Inventarizace majetku obce k 31.12.2016
Starosta obce vydává tímto příkaz k provedení inventarizace majetku obce Borek k 31.12.2016. Inventarizace bude provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,  a vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace proběhne od 20.12.2016 do 31.1.2017.


Usnesení č. 141/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo jmenované komise k provedení inventarizace majetku obce Borek k 31.12.2016. Příkaz k provedení inventarizace majetku obce Borek je součástí tohoto zápisu.

Hlasování:                    11  pro   /                 0   proti  /                     0   zdržel se hlasování

Bod 4/  Smlouva o poskytování sociálních služeb mezi obcí Borek a Městskou charitou České Budějovice na rok 2016 a rok 2017.
Předmětem této smlouvy je:
a) poskytování pečovatelské služby dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, v domě
     s pečovatelskou službou
b) poskytování pečovatelské služby dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění v domácnostech
    občanů – uživatelů pečovatelské služby na území obce Borek


Usnesení č. 142/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo „Smlouvu o zajištění pečovatelské služby“ v obci Borek na rok 2016 a rok 2017 mezi obcí Borek a Městskou charitou České Budějovice. Zastupitelstvo obce Borek pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Hlasování:                  11   pro    /                 0    proti    /                   0    zdržel se hlasování

Bod 5/  Prodej obecní techniky – traktor Belarus 422.1 s příslušenstvím    

                                                                                                   
Usnesení č. 143/2016

V souladu se zveřejněným záměrem prodeje, zastupitelstvo obce Borek souhlasí s prodejem traktoru Belarus 422.1 s čelním nakladačem a úzkoprofilovými pneumatikami za cenu 147.000,- Kč a s prodejem čelní radlice k traktoru Belarus 422.1 za cenu 3.000,-Kč.

Hlasování:                   11 pro    /                    0   proti    /                    0   zdržel se hlasování


Bod 6/  Žádost o dotaci z programu POV 2017
Jedná se o podání žádosti o dotaci z „POV - programu obnovy venkova na rok 2017 na akci : „Oprava tělocvičny – instalace akustických sádrokartonů a obkladu stěn“.


Usnesení č. 144/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova 2017 – POV na akci „Oprava tělocvičny – instalace akustických sádrokartonů  a obkladu stěn“ a pověřuje starostu obce k sepsání a podání žádosti.

Hlasování:             11 pro     /                      0   proti   /               0  zdržel se hlasování


Bod 7/  Odměny členů výborů
Předsedové výborů navrhnou členům činným ve výborech při ZO Borek odměny za rok 2016. Výše odměny je navržena na 800,- Kč.

Usnesení č. 145/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo odměnu členům výborů při ZO Borek  za rok 2016 ve výši 800,- Kč.

Hlasování:               11 pro       /                     0 proti     /               0 zdržel se hlasováníBod 8/  Různé


 

Příští zastupitelstvo:       25.1.2017 od 19 : 00 hodin


Ověřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………

 


Vyvěšeno – úřední deska:               Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:                Sejmuto: …………………………

 

 

Aktuality

Rozpočtová opatření
č. 18/2017 a 19/2017
více
Pozvánka do letního kina Borek
více
Pozvánka na fotbal
více
Nabídka zubní ordinace
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Cyklo výlet Chiemsee
2.9.2017
více
Cyklovýlet - Chiemské jezero - 2.9.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Oznámení - kompostéry
více
Rozpočtová opatření
číslo 16, 17
více
Rozpočtová opatření
číslo 13, 14, 15
více
Rozpočtové opatření
č. 11
více
Rozpočtové opatření
č. 12
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Rozpočtové opatření
č. 10/2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Rozpočtová opatření
č. 5 - 9
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
POZOR ZMĚNA - BAD FUSSING
BAD FUSSING 8.4.2017 - KOUPÁNÍ SPOJENÉ S NÁKUPEM V REALU a ALDY ODJEZD UŽ V 6 HODIN OD OÚ BOREK
více
Rozpočtové změny roku 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled obce Borek na rok 2016 - 2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 4/2017, 3/2017/S
více
Zábavní park MIRAKULUM
24.6.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Pes Baskertvilský, Noc na Karlštejně, Bad Fusing, ZOO Plzeň
Seznam nejbližších výletů a akcí pořádaných obcí Borek.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 1/2017 a 2/2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 44/2016
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2017
kultura, sport, zábava
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Na zdaňovací období roku 2017 pro obec BOREK
více
Rozpočtová opatření
Číslo: 40 - č.43
více
Rozpočtová opatření
číslo: 35 - č.39
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Tělocvična
Přijďte si zahrát ping-pong nebo badminton...
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 31/2016 - 34/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 27/2016 - 30/2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 22/2016 - 26/2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 16-21/2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 13/2016 - 15/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 8/2016 - 12/2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 6/2016 a 7/2016
více
Rozpočtová opatření
Číslo 3/2016 - č. 5/2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Rozpočtová opatření
Číslo 1/2016 a 2/2016
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Zápis z 15.jednání ZO Borek
21.12.2015
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?