Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 22. jednání ZO

22.6.2016 

Zápis z 22. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání: 22.6. 2016 od 19:00 hodin
Přítomni:       Novák, Horejš, Kojan, Čermák, Klečka, Bíca, Heteša, Fučík, Kadlčíková,
                        Mika

Omluveni:      Průdek
Zapisovatel:  Čermák
Ověřovatelé:  Mika, Klečka

Starosta obce konstatoval, že ZO  je  usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 21. zasedání  ZO Borek ze dne  13.6. 2016.


Program zasedání zastupitelstva:

1/   Rozpočtová opatření   č. 16 – č. 21/2016
2/   Závěrečný účet obce Borek za rok 2015
3/   Účetní závěrka obce Borek za rok 2015
4/   Účetní závěrka ZŠ a MŠ Borek za rok 2015
5/   Schválení záměru ZŠ a MŠ Borek: pořízení materiálního vybavení multifunkční učebny pro výuku
       IT
6/   Zpráva hodnotící komise k výběrovému řízení na akci: „Odvodnění a prodloužení vodovodu a
       kanalizace v ulici Jabloňová a Dlouhá – Borek“.
7/  Žádost o převzetí komunikace p.č. 85/115 a p.č. 85/114 v obci a k.ú. obce Borek u Č.Budějovic
8/  Různé

Hlasování:              10     pro     /                0   proti     /                            0     zdržel se hlasování

Bod 1/  Rozpočtová opatření č. 16 – č.21/2016
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům obce předán společně s pozvánkou na zasedání ZO.


Usnesení č. 117/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 16 – č. 21/2016. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:                10   pro     /                 0   proti    /                            0    zdržel se hlasování


Bod 2/  Závěrečný účet obce Borek za rok 2015
Materiál k tomuto bodu byl přiložen k pozvánce na zasedání zastupitelstva obce.

Příjmy:         22.429.794,36 Kč
Výdaje:        21.948.324,46 Kč
Rozdíl:               481.469,90 Kč
Ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borek za rok 2015 vyplývá, že obec  Borek hospodařila bez chyb a nedostatků, které jsou uvedeny v ustanovení  § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.


Usnesení č. 118/2016
Zastupitelstvo obce Borek schvaluje:
1/ Závěrečný účet obce Borek za rok 2015 a souhlasí  s celoročním hospodařením obce – bez výhrad.
2/ Zprávu auditora o výsledcích hospodaření obce Borek za rok 2015 s výrokem – nebyly zjištěny 
     chyby a nedostatky.

Závěrečný účet obce Borek se zprávou o výsledcích hospodaření za rok 2015 a zprávou auditora jsou  nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:               10     pro  /             0    proti     /              0    zdržel se hlasování


Bod 3/  Účetní závěrka obce Borek za rok 2015
Materiál k tomuto bodu byl přiložen k pozvánce na zasedání zastupitelstva obce.


Usnesení č. 119/2016
Zastupitelstvo obce Borek schvaluje účetní závěrku obce Borek za rok 2015.
Protokol  o schválení  účetní závěrky obce Borek za rok 2015 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:              10     pro   /            0     proti     /                0   zdržel se hlasování  


Bod 4/ Účetní závěrka ZŠ a MŠ Borek za rok 2015
Materiál k tomuto bodu byl přiložen k pozvánce na zasedání zastupitelstva obce.


Usnesení č. 120/2016
Zastupitelstvo obce Borek schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Borek za rok 2015.
Protokol o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Borek za rok 2015 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:              10     pro   /             0   proti      /               0   zdržel se hlasování


Bod 5/  Schválení záměru ZŠ a MŠ Borek: pořízení materiálního vybavení multifunkční učebny pro
výuku IT.

ZŠ a MŠ Borek se připojila ke Strategickému rámci MAP ORP České Budějovice a v tomto plánu bude  žádat o dotaci na nákup materiálního vybavení multifunkční učebny pro výuku IT. Tento záměr je nutné schválit v zastupitelstvu obce.


Usnesení č. 121/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a vzalo na vědomí záměr ZŠ a MŠ Borek na nákup materiálního vybavení multifunkční učebny pro výuku IT. Předpokládaná hodnota vybavení IT učebny bude 500.000,-Kč

Hlasování:              10    pro     /             0   proti     /            0    zdržel se hlasování

Bod 6/  Zpráva hodnotící komise k výběrovému řízení na akci: „Odvodnění a prodloužení vodovodu a kanalizace v ulici Jabloňová a Dlouhá – Borek“.
Hodnotící komise se sešla 22.6.2016 v 18:00 hodin na OÚ Borek ve složení: Novák, Heteša, Bíca, Horejš, Čermák.
Nabídku předložily firmy:  VHS s.r.o., AKORD  spol.s r.o.                                                                               Firma K-BUILDING a.s.  nabídku nepředložila.
Dodané nabídky  byly předloženy v řádném termínu. Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od  firmy AKORD spol. s r.o.  s cenou za dílo 906.336 Kč bez DPH.


Usnesení č. 122/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo zprávu hodnotící komise a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy  o dílo s firmou  AKORD spol. s r.o. na akci: „Odvodnění a prodloužení vodovodu a kanalizace v ulici Jabloňová a Dlouhá – Borek“ s cenou za dílo 906.336 Kč bez DPH.
Hlasování:             10   pro      /      0       proti          /       0    zdržel se hlasování


Bod 7/  Žádost o převzetí  komunikace  p.č. 85/115 a p.č. 85/114 v obci a k.ú.obce Borek u Českých Budějovic.
Žádost podala majitelka pozemků paní  Naděžda  Buchmann a nabízí pozemky Obci Borek za celkovou cenu    1,- Kč.


Usnesení č. 123/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo žádost /nabídku na převzetí komunikace pozemek  parc.č. 85/115  k.ú.Borek u Českých Budějovic o výměře 276 m2 – ostatní plocha   a pozemek  parc.č. 85/114 k.ú. Borek u Českých Budějovic o výměře 30 m2  a rozhodlo se uvedené pozemky odkoupit.  Zastupitelstvo obce Borek pověřuje starostu obce  k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování:             9   pro     /         0    proti          /        1     zdržel se hlasování


Bod 8/ Různé
Vysvětlení JUDr. Čoudka ke sporu obce Borek a projekční kanceláře AGPnova Cassia and development.                                                                                                                                                                 Dále zastupitelstvo obce projednalo stížnost na údržbáře obce.

 

  


Ověřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………

 


Vyvěšeno – úřední deska:   29.6.2016           Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:     29.6.2016          Sejmuto: …………………………


 

Aktuality

Program zasedání ZO Borek
30.10.2017
více
Oznámení o konání 9.zasedání Zastupitelstva Jihočského kraje
více
Nařízení obce č.5/2017
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č.7 ÚPO Hosín
Veřejná vyhláška
více
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 20. a 21.října 2017
Volební okrsek č.1 v obci Borek
více
Změna provozu ve sběrném dvoře
více
Pozvánka na cvičení - JÓGA
více
Upozornění na potřebu ořezu dřevin - E.ON
více
Stanovení přechodné úpravy provozu - úprava křižovatky
Veřejná vyhláška
více
Výzva-vyjádření k podanému odvolání
Veřejná vyhláška - Bytový dům Arborea II
více
Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikacích Borek - Úsilné D3
Veřejná vyhláška
více
Sběr druhotných surovin
více
Oznámení o pokračování řízení o ÚP Libníč
Veřejná vyhláška
více
Kruhový trénink na Borku každou středu od 19 hod.
Přijď posunout své hranice na kruhový trénink. Kvalita zaručena certifikovanými trenéry Emilem a Martinem. Více informací naleznete v pozvánce.
více
Bad Fussing a Drakiáda
více
Návrh opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Konané 20. a 21. října 2017
více
Zápis z 36. zasedání ZO Borek
30.8.2017
více
Prodej kuřic
více
Aktuální územní plán obce Borek
více
POZOR!!! ZMĚNA TERMÍNU Cyklo výlet Chiemsee
více
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
více
Rozpočtová opatření
č. 18/2017 a 19/2017
více
Pozvánka na fotbal
více
Nabídka zubní ordinace
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Oznámení - kompostéry
více
Rozpočtová opatření
číslo 16, 17
více
Rozpočtová opatření
číslo 13, 14, 15
více
Rozpočtové opatření
č. 11
více
Rozpočtové opatření
č. 12
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Rozpočtové opatření
č. 10/2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Rozpočtová opatření
č. 5 - 9
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
POZOR ZMĚNA - BAD FUSSING
BAD FUSSING 8.4.2017 - KOUPÁNÍ SPOJENÉ S NÁKUPEM V REALU a ALDY ODJEZD UŽ V 6 HODIN OD OÚ BOREK
více
Rozpočtové změny roku 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled obce Borek na rok 2016 - 2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 4/2017, 3/2017/S
více
Zábavní park MIRAKULUM
24.6.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Pes Baskertvilský, Noc na Karlštejně, Bad Fusing, ZOO Plzeň
Seznam nejbližších výletů a akcí pořádaných obcí Borek.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 1/2017 a 2/2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 44/2016
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2017
kultura, sport, zábava
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Na zdaňovací období roku 2017 pro obec BOREK
více
Rozpočtová opatření
Číslo: 40 - č.43
více
Rozpočtová opatření
číslo: 35 - č.39
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Tělocvična
Přijďte si zahrát ping-pong nebo badminton...
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 31/2016 - 34/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 27/2016 - 30/2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 22/2016 - 26/2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 16-21/2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 13/2016 - 15/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 8/2016 - 12/2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 6/2016 a 7/2016
více
Rozpočtová opatření
Číslo 3/2016 - č. 5/2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Rozpočtová opatření
Číslo 1/2016 a 2/2016
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Zápis z 15.jednání ZO Borek
21.12.2015
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?