Obec Borek

Zastupitelstvo

Zápis z 22. jednání ZO

22.6.2016 

Zápis z 22. zasedání  Zastupitelstva obce Borek ve volebním období 2014 – 2018

Místo konání: zasedací místnost OÚ Borek
Datum a čas konání: 22.6. 2016 od 19:00 hodin
Přítomni:       Novák, Horejš, Kojan, Čermák, Klečka, Bíca, Heteša, Fučík, Kadlčíková,
                        Mika

Omluveni:      Průdek
Zapisovatel:  Čermák
Ověřovatelé:  Mika, Klečka

Starosta obce konstatoval, že ZO  je  usnášeníschopné.
Starosta obce seznámil členy ZO se zápisem z 21. zasedání  ZO Borek ze dne  13.6. 2016.


Program zasedání zastupitelstva:

1/   Rozpočtová opatření   č. 16 – č. 21/2016
2/   Závěrečný účet obce Borek za rok 2015
3/   Účetní závěrka obce Borek za rok 2015
4/   Účetní závěrka ZŠ a MŠ Borek za rok 2015
5/   Schválení záměru ZŠ a MŠ Borek: pořízení materiálního vybavení multifunkční učebny pro výuku
       IT
6/   Zpráva hodnotící komise k výběrovému řízení na akci: „Odvodnění a prodloužení vodovodu a
       kanalizace v ulici Jabloňová a Dlouhá – Borek“.
7/  Žádost o převzetí komunikace p.č. 85/115 a p.č. 85/114 v obci a k.ú. obce Borek u Č.Budějovic
8/  Různé

Hlasování:              10     pro     /                0   proti     /                            0     zdržel se hlasování

Bod 1/  Rozpočtová opatření č. 16 – č.21/2016
Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům obce předán společně s pozvánkou na zasedání ZO.


Usnesení č. 117/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 16 – č. 21/2016. Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:                10   pro     /                 0   proti    /                            0    zdržel se hlasování


Bod 2/  Závěrečný účet obce Borek za rok 2015
Materiál k tomuto bodu byl přiložen k pozvánce na zasedání zastupitelstva obce.

Příjmy:         22.429.794,36 Kč
Výdaje:        21.948.324,46 Kč
Rozdíl:               481.469,90 Kč
Ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borek za rok 2015 vyplývá, že obec  Borek hospodařila bez chyb a nedostatků, které jsou uvedeny v ustanovení  § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.


Usnesení č. 118/2016
Zastupitelstvo obce Borek schvaluje:
1/ Závěrečný účet obce Borek za rok 2015 a souhlasí  s celoročním hospodařením obce – bez výhrad.
2/ Zprávu auditora o výsledcích hospodaření obce Borek za rok 2015 s výrokem – nebyly zjištěny 
     chyby a nedostatky.

Závěrečný účet obce Borek se zprávou o výsledcích hospodaření za rok 2015 a zprávou auditora jsou  nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:               10     pro  /             0    proti     /              0    zdržel se hlasování


Bod 3/  Účetní závěrka obce Borek za rok 2015
Materiál k tomuto bodu byl přiložen k pozvánce na zasedání zastupitelstva obce.


Usnesení č. 119/2016
Zastupitelstvo obce Borek schvaluje účetní závěrku obce Borek za rok 2015.
Protokol  o schválení  účetní závěrky obce Borek za rok 2015 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:              10     pro   /            0     proti     /                0   zdržel se hlasování  


Bod 4/ Účetní závěrka ZŠ a MŠ Borek za rok 2015
Materiál k tomuto bodu byl přiložen k pozvánce na zasedání zastupitelstva obce.


Usnesení č. 120/2016
Zastupitelstvo obce Borek schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Borek za rok 2015.
Protokol o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Borek za rok 2015 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Hlasování:              10     pro   /             0   proti      /               0   zdržel se hlasování


Bod 5/  Schválení záměru ZŠ a MŠ Borek: pořízení materiálního vybavení multifunkční učebny pro
výuku IT.

ZŠ a MŠ Borek se připojila ke Strategickému rámci MAP ORP České Budějovice a v tomto plánu bude  žádat o dotaci na nákup materiálního vybavení multifunkční učebny pro výuku IT. Tento záměr je nutné schválit v zastupitelstvu obce.


Usnesení č. 121/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a vzalo na vědomí záměr ZŠ a MŠ Borek na nákup materiálního vybavení multifunkční učebny pro výuku IT. Předpokládaná hodnota vybavení IT učebny bude 500.000,-Kč

Hlasování:              10    pro     /             0   proti     /            0    zdržel se hlasování

Bod 6/  Zpráva hodnotící komise k výběrovému řízení na akci: „Odvodnění a prodloužení vodovodu a kanalizace v ulici Jabloňová a Dlouhá – Borek“.
Hodnotící komise se sešla 22.6.2016 v 18:00 hodin na OÚ Borek ve složení: Novák, Heteša, Bíca, Horejš, Čermák.
Nabídku předložily firmy:  VHS s.r.o., AKORD  spol.s r.o.                                                                               Firma K-BUILDING a.s.  nabídku nepředložila.
Dodané nabídky  byly předloženy v řádném termínu. Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od  firmy AKORD spol. s r.o.  s cenou za dílo 906.336 Kč bez DPH.


Usnesení č. 122/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo zprávu hodnotící komise a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy  o dílo s firmou  AKORD spol. s r.o. na akci: „Odvodnění a prodloužení vodovodu a kanalizace v ulici Jabloňová a Dlouhá – Borek“ s cenou za dílo 906.336 Kč bez DPH.
Hlasování:             10   pro      /      0       proti          /       0    zdržel se hlasování


Bod 7/  Žádost o převzetí  komunikace  p.č. 85/115 a p.č. 85/114 v obci a k.ú.obce Borek u Českých Budějovic.
Žádost podala majitelka pozemků paní  Naděžda  Buchmann a nabízí pozemky Obci Borek za celkovou cenu    1,- Kč.


Usnesení č. 123/2016
Zastupitelstvo obce Borek projednalo žádost /nabídku na převzetí komunikace pozemek  parc.č. 85/115  k.ú.Borek u Českých Budějovic o výměře 276 m2 – ostatní plocha   a pozemek  parc.č. 85/114 k.ú. Borek u Českých Budějovic o výměře 30 m2  a rozhodlo se uvedené pozemky odkoupit.  Zastupitelstvo obce Borek pověřuje starostu obce  k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování:             9   pro     /         0    proti          /        1     zdržel se hlasování


Bod 8/ Různé
Vysvětlení JUDr. Čoudka ke sporu obce Borek a projekční kanceláře AGPnova Cassia and development.                                                                                                                                                                 Dále zastupitelstvo obce projednalo stížnost na údržbáře obce.

 

  


Ověřovatelé:                        ……………………………………………          ………………………………………….


Starosta:                               ……………………………………………

 


Vyvěšeno – úřední deska:   29.6.2016           Sejmuto: …………………………
Vyvěšeno – elektronicky:     29.6.2016          Sejmuto: …………………………


 

Aktuality

Rozpočtová opatření
č. 18/2017 a 19/2017
více
Pozvánka do letního kina Borek
více
Pozvánka na fotbal
více
Nabídka zubní ordinace
více
Zápis z 35.zasedání ZO Borek
12.6.2017
více
Cyklo výlet Chiemsee
2.9.2017
více
Cyklovýlet - Chiemské jezero - 2.9.2017
více
Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovně rekreační činnost občanů obce Borek
více
Oznámení - kompostéry
více
Rozpočtová opatření
číslo 16, 17
více
Rozpočtová opatření
číslo 13, 14, 15
více
Rozpočtové opatření
č. 11
více
Rozpočtové opatření
č. 12
více
Zápis z 34. jednání ZO Borek
3.5. 2017
více
Rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Borek a Snížení energetické náročnosti obecního sálu v obci Borek
více
Rozpočtové opatření
č. 10/2017
více
Zápis z 33. jednání ZO Borek
12.4.2017
více
Schválený rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace pro rok 2017
více
Rozpočtová opatření
č. 5 - 9
více
Zápis z 32. jednání ZO Borek
3.4.2017
více
POZOR ZMĚNA - BAD FUSSING
BAD FUSSING 8.4.2017 - KOUPÁNÍ SPOJENÉ S NÁKUPEM V REALU a ALDY ODJEZD UŽ V 6 HODIN OD OÚ BOREK
více
Rozpočtové změny roku 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled obce Borek na rok 2016 - 2017
více
Zápis z 31. jednání ZO Borek
15.3.2017
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Obec Borek - Dopravní podnik
více
Zápis z 30.zasedání ZO Borek
27. února 2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 4/2017, 3/2017/S
více
Zábavní park MIRAKULUM
24.6.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Borek č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
více
Pes Baskertvilský, Noc na Karlštejně, Bad Fusing, ZOO Plzeň
Seznam nejbližších výletů a akcí pořádaných obcí Borek.
více
Zápis z 29. zasedání ZO Borek
25.1.2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 1/2017 a 2/2017
více
Rozpočtová opatření
číslo 44/2016
více
PŘEHLED AKCÍ NA ROK 2017
kultura, sport, zábava
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Na zdaňovací období roku 2017 pro obec BOREK
více
Rozpočtová opatření
Číslo: 40 - č.43
více
Rozpočtová opatření
číslo: 35 - č.39
více
Zápis z 28. zasedání ZO Borek
19.12.2016
více
Zápis z 27.zasedání ZO Borek
28.11.2016
více
Tělocvična
Přijďte si zahrát ping-pong nebo badminton...
více
Zápis z 26. zasedání ZO Borek
26.10.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 31/2016 - 34/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 27/2016 - 30/2016
více
Zápis z 25.zasedání ZO Borek
26.9.2016
více
Zápis z 24. zasedání ZO Borek
14.9.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 22/2016 - 26/2016
více
Zápis z 23. zasedání ZO Borek
24.8.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 16-21/2016
více
Zápis z 22. jednání ZO
22.6.2016
více
Zápis z 21. jednání ZO Borek
13.6.2016
více
Rozpočtová opatření
č. 13/2016 - 15/2016
více
Rozpočtová opatření
č. 8/2016 - 12/2016
více
Zápis z 20. jednání ZO Borek
23.5.2016
více
Zápis z 19. zasedání ZO Borek
27.4.2016
více
Zápis z 18. zasedání ZO Borek
23.3.2016
více
Rozpočtová opatření
číslo 6/2016 a 7/2016
více
Rozpočtová opatření
Číslo 3/2016 - č. 5/2016
více
Provozní doba nové tělocvičny na Borku
více
Zápis ze 17. zasedání ZO Borek
více
Rozpočtová opatření
Číslo 1/2016 a 2/2016
více
Zápis ze 16.jednání ZO Borek
více
Zápis z 15.jednání ZO Borek
21.12.2015
více
Přihlášení k odběru SMS Informací
více

Anketa

Jste spokojeni s otevírací dobou sběrného dvora?